Banner

Dárková karta

DÁREK, který nadchne každého

DÁREK, který nadchne každého

Chcete udělat radost svým přátelům nebo rodině?


Chcete odměnit své kolegy za dobrý pracovní výkon?


Rádi byste jim udělali radost například před Vánocemi?


Odměňte je Dárkovou kartou Lidl v nominální hodnotě 250 Kč, 500 Kč nebo 1000 Kč.

  1. Dárkové karty zakoupíte v prodejnách Lidl.

    Dárkové karty zakoupíte v prodejnách Lidl.

  2. Firmy a podnikatelé mohou karty objednávat zde.

    Firmy a podnikatelé mohou karty objednávat zde.

Chcete se dozvědět o dárkových kartách více? Klikněte zde na FAQ!

Zkontrolujte zůstatek na dárkové kartě

Informace o zůstatku a platnosti dárkové karty


Zadejte číslo karty a bezpečnostní PIN. Oba tyto údaje najdete na zadní straně dárkové karty.

Zůstatek
Status dárkové karty
Datum expirace

Všeobecné obchodní podmínky pro dárkové karty Lidl („VOP“)


1. Použití VOP


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi nabyvatelem a/nebo držitelem („zákazník“) dárkové karty Lidl (dále jen „karta“), a společností Lidl Česká republika s.r.o. („Lidl“) se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO 26178541, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 392174, a to při získání karty a jejím následném užívání.


Zákazníkem se rozumí každá osoba, která kartu v dané době vlastní či drží, a to bez ohledu na způsob nabytí karty.


2. Získání karty


Na kartě jsou uloženy poukázky v elektronické podobě („poukázky“), které lze za podmínek těchto VOP využít k úhradě zboží v prodejnách Lidl v České republice; hodnota poukázek je vyznačena na kartě a je její jmenovitou hodnotou při vydání karty. Placením prostřednictvím karty dochází k využití poukázek a snižování zůstatku poukázek na kartě. Poukázky na kartě nejsou elektronickými penězi ve smyslu příslušných právních předpisů.


Karta může být zakoupena a aktivována především na prodejnách společnosti Lidl vždy oproti zaplacení celé její příslušné jmenovité hodnoty. Na kupní cenu karty se z povahy věci nevztahují žádné slevové akce Lidl, ledaže popis akce či nabídky výslovně uvádí, že sleva se vztahuje i na kartu.


Tyto VOP se vztahují i na karty, které zákazník získal jinak než koupí na prodejně společnosti Lidl, včetně hromadného prodeje karet mimo prodejny Lidl („hromadný prodej“) či bezplatně. V případě hromadného prodeje má ujednání mezi společností Lidl a kupujícím přednost před ustanoveními těchto VOP.


Vlastnictví karty (včetně poukázek) a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na zákazníka


- při prodeji na prodejně Lidl zaplacením jmenovité hodnoty karty na prodejně Lidl;


- při hromadném prodeji a bezplatném poskytnutí převzetím karty kupujícím, nabyvatelem nebo jeho zástupcem.


Společnost Lidl si vyhrazuje právo omezit množství karet, které může zákazník koupit v rámci jedné transakce.


3. Aktivace karty


Při koupi karty na prodejně Lidl předloží zákazník kartu obsluze pokladny na prodejně Lidl v České republice. Naskenováním a zaplacením karty se tato karta aktivuje. Účtenka za kartu slouží jako doklad aktivace.


Při hromadném prodeji karet aktivuje Lidl karty po zaplacení jejich jmenovité hodnoty do 5 pracovních dnů od žádosti kupujícího nebo jeho zástupce, nedohodne-li se kupující se společností Lidl jinak. Při bezplatném poskytnutí karty aktivuje společnost Lidl kartu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího odeslání nabyvateli.


4. Placení kartou


Karta může být po své aktivaci používána pouze k úhradě zboží na prodejnách Lidl v České republice. Kartou lze provést libovolný počet transakcí až do vyčerpání jmenovité hodnoty karty. Při placení kartou nelze překročit limit stanovený pro úhradu v hotovosti. Zákazník bere na vědomí, že při placení kartou bude vždy využita maximální možná částka zůstatku na kartě k zaplacení příslušného nákupu od okamžiku, kdy použije kartu k úhradě; karta neumožňuje zákazníkovi volbu, aby při placení určil, že bude k placení využita menší než maximální možná částka kreditu na kartě.


Příklad: zůstatek na kartě je 300,- Kč, hodnota nákupu je 200,- Kč. Pokud zákazník využije k placení nákupu kartu, musí zaplatit celý nákup kartou s výjimkou následující možnosti: zákazník může napřed zaplatit část ceny nákupu (např. v daném příkladu 50,- Kč) hotově, a celý zbytek nákupu kartou (tj. v daném příkladu 150,- Kč).


Kartu nelze použít při placení mimo pokladny prodejen Lidl v České republice, tzn. že kartou nelze platit v internetovém obchodě Lidl (ledaže takové využití výslovně připustí příslušné podmínky internetového obchodu), ani v prodejních automatech provozovaných společností Lidl.


Při placení je nutno kartu předložit na pokladně. Lidl jako vydavatel karty a jediný obchodník oprávněný k její akceptaci si vyhrazuje právo dočasně odmítnout provedení platby kartou z důvodu technické poruchy nebo z důvodu podezření na zneužití karty.


Zákazník nemá nárok na vyplacení zůstatku na kartě nebo jeho části v hotovosti, ani na výměnu za poukazy na zboží a/nebo jiné karty.


5. Platnost karty


Platnost karty a poukázek zaniká uplynutím dvanácti (12) měsíců po aktivaci karty. Po uplynutí uvedené doby nelze kartu použít k placení a zůstatek poukázek na kartě bez náhrady zaniká. V případě, že poukázky na kartě nebudou zcela vyčerpány v uvedené době platnosti, nemá zákazník nárok na náhradu za zaniklé poukázky. Informaci o zůstatku poukázek na kartě a době platnosti může zákazník získat na pokladnách prodejen Lidl v jejich obvyklé provozní době nebo ji lze získat na internetu na adrese lidl.cz/darkova-karta po zadání čísla karty a PIN (který je umístěn na zadní straně karty) do příslušného formuláře.


6. Úročení


Poukázky na kartě nejsou úročeny.


7. Odpovědnost


Zákazník je povinen chránit kartu před poškozením, zejména je povinen chránit kartu před ohýbáním, lámáním a jinými mechanickými zásahy do karty, jakož i před extrémními teplotami a blízkostí silného magnetického pole. Zákazník nese riziko poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití karty; zákazník nemá právo na náhradu za zničenou, ztracenou, odcizenou, zneužitou či zablokovanou kartu, ani za kartu poškozenou po přechodu vlastnictví na zákazníka. Zákazník může (například v případě odcizení) požádat o zablokování karty na základě sdělení jejího čísla a PIN, a to prostřednictvím zákaznické linky Lidl, jejíž kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách www.lidl.cz.


Podmínkou uplatnění jakéhokoliv práva souvisejícího s kartou, která byla získána koupí na prodejně Lidl či v rámci hromadného prodeje, je (vedle podmínek vyplývajících z právních předpisů a reklamačního řádu společnosti Lidl) její předložení na prodejně Lidl. V případě uplatnění práv z vady karty platí reklamační řád společnosti Lidl, ledaže tyto VOP stanoví jinak. Karta je použitelná pouze v době její platnosti; po uplynutí této doby nelze uplatňovat žádné nároky z vad karty. Zákazník nemá v případě vad karty nárok na vrácení té části ceny karty, která odpovídá hodnotě poukázek vyčerpaných do doby předložení karty společnosti Lidl; zákazník bere na vědomí, že z důvodu vyčerpané hodnoty poukázek může být v případě uplatnění vady karty vyloučena (z technických důvodů) výměna karty za novou; tím však nejsou dotčeny jiné nároky zákazníka z vad karty. Za vadu karty se nepovažuje její poškození či zničení způsobené nevhodným nakládáním s kartou v rozporu s povinností zákazníka chránit kartu před poškozením. Na kartu se nevztahuje právo zákazníka na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle reklamačního řádu společnosti Lidl.


Vady karty získané od společnosti Lidl bezplatně je nutno uplatnit prostřednictvím zákaznické linky Lidl, jejíž kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách www.lidl.cz.


8. Ochrana osobních údajů


V souvislosti s kartou nejsou zpracovávány žádné osobní údaje zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že přenos údajů při ověřování zůstatku na kartě na internetové stránce Lidl probíhá bez zakódování; v případě, že s takovým přenosem údajů zákazník nesouhlasí, je zákazník povinen zdržet se ověřování zůstatky karty prostřednictvím internetové stránky lidl.cz/darkova-karta.


9. Rozhodné právo


Vztah mezi společností Lidl a zákazníkem v souvislosti s kartou se řídí českým právem. Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi společností Lidl a zákazníkem o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).


V případě změny těchto všeobecných obchodních podmínek je pro vztah mezi společností Lidl a zákazníkem rozhodující znění VOP účinné v den aktivace příslušné karty.


Znění účinné Znění účinné ke dni 1. dubna 2018