Pravidla soutěže

„Hodnocení nákupu ze zákaznického pohledu“

(dále jen „Pravidla soutěže“)


Soutěž pořádá:


společnost Lidl Česká republika s.r.o.

se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5

IČO: 26178541

DIČ: CZ26178541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 42824 (dále jen „Pořadatel“)


Technický servis zajišťuje:


společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10

IČO: 27635007

DIČ: CZ276635007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 120434 (dále jen „ATS“)


Termín a místo konání soutěže


Soutěž probíhá od 1. 3. 2024 (00:00:00) do odvolání (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Jednotlivá kola soutěže probíhají vždy od prvního dne příslušného kalendářního měsíce (00:00:00) do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (23:59:59) (dále jen „Soutěžní kolo“).


Výhry v soutěži


Do každého Soutěžního kola je vložen jeden iPhone 15 Pro a je vloženo 10 poukazů na nákup v obchodní síti prodejen Lidl v hodnotě 1.000,- Kč (dále jen „Poukazy“). Jednou výhrou v této soutěži se rozumí vždy 1 Poukaz anebo 1 iPhone.


Účast v soutěži


Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže uskuteční v jakékoliv prodejně Lidl na území České republiky nákup v libovolné hodnotě (dále jen „Soutěžní nákup“) a uschová si účtenku ze Soutěžního nákupu.


Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele, ATS a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností podílejících se na organizaci této soutěže a osoby blízké těmto osobám.


Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek provede Soutěžní nákup a prostřednictvím formuláře „Hodnocení nákupu“ dostupného na www.lidl.cz (dále jen „Formulář“) vyplní všechna povinná pole Formuláře a prostřednictvím příslušného políčka udělí souhlas se zařazením do soutěže. Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění kontaktní e-mailové adresy, jména a příjmení Účastníkem.


Účastník soutěže, který zaslal vyplněný Formulář, neobdrží žádný zpětný potvrzující e-mail o zpracování Formuláře. Formulář bude automaticky zpracován.


Účastník soutěže se může do soutěže zapojit opakovaně, avšak vždy pouze jedenkrát v rámci příslušného Soutěžního kola, a to vždy po provedení Soutěžního nákupu s novou účtenkou.


Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.


Způsob výběru výherců


Výherci budou vybráni formou losování. Losování proběhne vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po Soutěžním kole.


Oznámení o výhře


Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách Pořadatele. Zveřejněny budou následující údaje:

1. Osobní jméno výherce,

2. První písmeno příjmení výherce,

3. Obec, ze které výherce pochází.

O své výhře bude výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 25 pracovních dnů od příslušného losování.

Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Výherce je povinen zaslat požadované kontaktní údaje způsobem uvedeným v rámci e-mailové zprávy obsahující oznámení o výhře, a to do 48 hodin od data přijetí takovéto zprávy. Současně je výherce povinen na vyžádání předložit kopii účtenky, se kterou se zapojil do soutěže, a to způsobem popsaným ve zprávě o výhře.

V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže.


Distribuce výher


Distribuci výher zajistí Pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře.


Všeobecné podmínky soutěže


Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.

Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.


Zpracování osobních údajů


Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.lidl.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.