Speciální UEFA EURO 2024TM Kupón Plus je tady!

Čekají Tě celkem 4 milníky. Stačí nakupovat během 14. 6. až 14. 7. 2024 čerstvé OVOCE a ZELENINU, skenovat si Lidl Plus kartu u pokladny a každá* utracená koruna za ovoce a zeleninu se Ti započítá do Kupónu Plus. Po dosažení milníku obdržíš kupón s výrobkem zdarma, nebo slevu na Tvůj další nákup.


Za 1 nákup lze získat nejvýše 4 odměny, přesáhne-li celková hodnota nákupu hodnotu nejvýše stanoveného milníku v Tvém Kupónu Plus.


*Do úsečky Kupónu Plus se započítávají pouze nákupy za ovoce a zeleninu.


Jaké jsou odměny za nákupy čerstvé ovoce a zeleniny?

1. milník: 100 Kč -> Kupón na 1 libovolný jogurt značky Pilos zdarma

2. milník: 300 Kč -> Kupón na slevu 30 % na až 10 ks výrobků značky Pikok Pure

3. milník: 700 Kč -> Kupón se slevou -50 Kč při nákupu nad 500 Kč

4. milník: 1 300 Kč -> Kupón se slevou -15 % na celý nákup, nejvýše 150 Kč + zařazení do slosování o 1 z 50 míčů UEFA EURO 2024TM


‼ Je-li součástí odměny finanční sleva na celý nákup (procentuální, peněžní), může být maximální výše slevy omezena. Kompletní podmínky jsou vždy uvedeny v detailu kupónu.

‼ Je-li součástí odměny akce na výrobek (zdarma, sleva), může být uplatnění podmíněno minimální hodnotou nákupu nebo počtem zakoupených kusů.


Dosáhneš na 4. milník? Pokud ano, máš šanci vyhrát UEFA EURO 2024TM oficiální míč!

⚽ Zákazníci, kteří dosáhnout na poslední odměnu, budou automaticky zařazení do slosování o 1 z 50 fotbalových míčů UEFA EURO 2024.

Podmínky účasti a prohlášení o ochraně soukromí pro soutěž o fotbalové míče UEFA EURO 2024TM

I. Podmínky účasti

1. Pořadatel a způsobilost k účasti v soutěži


Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále jen „Pořadatel“).


Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly věku 18 let. Podmínkou účasti v soutěži je instalace aplikace Lidl Plus na Váš smartphone, vytvoření uživatelského účtu, jakož i splnění 4. milníku, jak je popsáno v části 2 níže.


Účastí v soutěži účastníci akceptují podmínky účasti a potvrzují, že dosáhli věku alespoň 18 let. Účast jménem třetích osob je zakázaná.


Soutěž se koná v době od 14. 6. 2024 (00:01) do 14. 7. 2024 (23:59) („Doba konání soutěže“). Výherci budou zveřejněni dne 17. 7. 2024 a zveřejnění bude ukončeno dne 31. 7. 2024.


Účast v soutěži vzniká automaticky splněním 4. milníku za nákup čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny v rámci Kupónu Plus v aplikaci Lidl Plus během Doby konání soutěže.


Vyloučení z účasti


Vyloučeni z účasti v soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší.


Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučením zaniká a vyloučený účastník je povinen výhru vrátit.


2. Účast v soutěži


Vždy, když zákazník během Doby konání soutěže provede nákup v prodejně Lidl v České republice a identifikuje se u pokladny aplikací Lidl Plus, je hodnota jeho nákupu podporovaných produktů započítána do plnění milníků v Kupónu Plus. Podporovanými produkty se rozumí veškeré čerstvé ovoce a čerstvá zelenina prodávané v prodejnách Lidl v České republice. Jakmile zákazník v aplikaci Lidl Plus dosáhne na 4. milník v Kupónu Plus za nákup čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny v Době konání soutěže, automaticky se stává účastníkem soutěže. Celková minimální hodnota nákupů podporovaných produktů nezbytná pro dosažení 4. milníku je uvedena v Kupónu Plus. Hodnotou nákupu se rozumí cena uvedená na účtence. V případě vrácení zboží, za něž bude zákazníkovi vrácena kupní cena a jehož cena byla započítána do plnění milníků v Kupónu Plus, bude tato cena odečtena od hodnoty nákupů podporovaných produktů zohledňované pro účely posouzení splnění 4. milníku.


3. Losování výherců, oznámení o výhře a předání výhry


Pro zapojení se do soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Pořadateli číslo zákazníka a informace o tom, že zákazník dosáhl 4. milníku v Kupónu Plus a v případě výhry také jméno a příjmení a telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, popř. adresa bydliště, pokud má být doručena věcná výhra. Po skončení Doby konání soutěže budou vylosováni výherci, příp. i náhradníci, a to bez přítomnosti veřejnosti.


Každému výherci bude výhra oznámena telefonicky na telefonní číslo, které uvedl v účtu Můj Lidl (v aplikaci Lidl Plus: Více>Profil>Můj Lidl účet>Podrobnosti účtu) ke dni uskutečnění kontaktu ze strany Pořadatele. Pořadatel požádá výherce o kontaktní údaje nezbytné k zaslání či předání výhry. Pokud je telefonní číslo neplatné kvůli poskytnutí nepřesných údajů, nárok na výhru a účast v soutěži zaniká bez náhrady.


Pořadatel provede maximálně tři pokusy o kontaktování každého výherce, každý pokus v jiný den. Nepodaří-li se Pořadateli s výhercem telefonicky spojit, zaniká nárok výherce na výhru po neúspěšném třetím pokusu o kontaktování bez nároku na náhradu. V takovém případě nárok na výhru vznikne prvnímu náhradníkovi, který bude kontaktován shodným způsobem, případně analogicky náhradníkům na dalších místech.


Pořadatel zveřejní výherce v aplikaci Lidl Plus ve zjednodušené formě (jméno, první písmeno příjmení a 3., 6. a 9. číslice telefonního čísla registrovaného v účtu Můj Lidl výherce).


4. Kompletní seznam výher, počet losovaných výherců a náhradníků


Výhry:

  • 60 x míč UEFA EURO 2024TM

Počet losovaných výherců a náhradníků:


Bude se losovat 60 výherců a 20 náhradníků. Jeden výherce, případně náhradník, získává jednu výhru (jeden míč).


5. Všeobecná pravidla


Jeden účastník může vyhrát pouze jednu výhru. Nárok na uplatnění výhry nelze převést na jinou osobu. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradníky, propadají Pořadateli.


Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří výhru, či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejm. neodpovídá za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou výher výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.


Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.


Pořadatel je oprávněn jednostranně upravit nebo doplnit podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.


Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici přímo na webu Pořadatele https://www.lidl.cz/c/soutez-o-vstupenky-na-uefa-euro-2024/s10043619 a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.


II. Prohlášení o ochraně soukromí

1. Správce


Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel.


2. Kategorie a původ zpracovávaných osobních údajů


Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo předala následující osobní údaje Pořadateli:


- informaci o tom, kteří zákazníci dosáhli 4. milníku v Kupónu Plus a jejich zákaznické číslov Lidl Plus;

- jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo nebo e-mailová adresa výherců, a adresa výherce, pokud je nezbytná pro doručení výhry.


Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k odeslání nebo předání výhry přímo výherci.


3. Účel a právní základ zpracování


Provedení soutěže


Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k provedení soutěže (např. evidence soutěžících, ověření, zda výherce není vyloučenou osobou, losování, oznámení výherců, komunikace s výherci, doručení výhry). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se Soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pod to spadá i výše uvedené předání údajů od společnosti Lidl Stiftung k Pořadateli.


Pokud účet Lidl Plus výherce neobsahuje adresu, Pořadatel požádá výherce o sdělení adresy, když jej bude kontaktovat pro oznámení výhry. Totéž Pořadatel učiní, pokud se bude domnívat, že adresa uvedená v účtu Lidl Plus nemusí být skutečná nebo úplná, aby se ujistil, že bude výhra doručena správně.


Propagace Pořadatele v souvislosti se soutěží


Součástí soutěže může být i pořízení fotografie nebo videa (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherců při předání výhry a ty mohou být zveřejněny společně s jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště výherce v propagačních materiálech Pořadatele (např. tisková zpráva, internetová stránka, časopis pro zaměstnance či účet na sociální síti). Tyto údaje jsou zpracovány na základě Vašeho případného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Pro případ výhry uděluje účastník svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště.


4. Příjemci/kategorie příjemců


Údaje jsou předány třetím osobám jen pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na Facebook). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.


5. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování


Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, sdělené doručovací údaje), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě nepeněžních výher, budou údaje výherců uchovány po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Osobní údaje, fotografie a videa pro propagaci Pořadatele v souvislosti se soutěží budou uchování max. po dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže.


6. Práva subjektů údajů


Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:

  • právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;
  • právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů;
  • právo na přenositelnost osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.

Pokud účastník udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

Stažení aplikace Lidl Plus – Stáhni, nainstaluj a šetři už dnes!