Text And Image Section

Milé kolegyně, milí kolegové – milý Lidl týme,


od konání pravidelné zaměstnanecké ankety LADÍME LIDL v říjnu minulého roku uběhlo už půl roku a nastává tedy čas na krátkou aktualizaci.

A jelikož je anketa LADÍME LIDL především nástroj pro pozitivní změnu a zlepšení, pojďme si krátce zrekapitulovat, jaké konkrétní změny a zlepšení naše poslední anketa přinese nebo už přinesla.Na úvod je třeba připomenout, že k tomu, abychom byli všichni spokojenější, vedou především změny na týmové úrovni, tzn. prostředí, které můžete se svým manažerem přímo ovlivnit i vy. Stěžejním bodem změn jsou týmové akční plány (obsahující konkrétní zlepšovací opatření), které si stanovily jednotlivé týmy spolu se svým manažerem. Děkujeme za čas, který jste věnovali týmovým diskuzím, na jejichž základě pak vzešly týmové akční plány. Právě prostřednictvím lokálních akčních plánů, které společně jako tým tvoříte, můžete ovlivnit například vybavení svého pracoviště dalším nábytkem, poskytování informací o nástupech svých nových kolegů i to, jak často budou vaše týmové porady. Jednoduše řečeno se jedná o změny ve vašem bezprostředním okolí, které mají největší vliv na to, jak ve své práci jste, nebo nejste spokojení.


Mezi nejčastěji zmiňované návrhy na zlepšení, které se v týmových akčních plánech objevovaly, patřilo například spravedlivé plánování směn tak, aby bylo volno dva dny v kuse a jedenkrát měsíčně volný víkend. Kromě toho také rovnoměrné rozložení ranních, odpoledních a nočních směn, stejně jako spravedlivé rozložení úkolů v týmu, např. u OZ, pekárny nebo NF. Lepšímu předávání informací pak pomůže pravidelné nastavení porad i větší důraz kladený na předávání informací mezi jednotlivými směnami. K podpoření týmovosti se pak v plánech objevovaly také návrhy na častější neformální setkávání pro stmelení týmů. Pro týmový rozvoj a vzdělávání bude možná praxe v jiných odděleních, jako například MP na LC a další.


Při týmových diskuzích se samozřejmě objevovaly i návrhy na opatření, která ale nebyla plně v možnostech daného týmu ani manažera. Tyto návrhy se sešly u vedení společnosti a body, které se v návrzích objevovaly nejčastěji, byly detailně projednány. V únoru a březnu letošního roku k tomu tématu proběhly workshopy za účasti týmu generálního ředitele, jednatelů, HR ředitelky a obchodních ředitelů logistických center. Diskuse se zaměřovala na nejčastěji se opakující podněty ke zlepšení v oblastech OOPP, benefitů, IT procesů a vybavení, projektového řízení a firemní komunikace. Dále se mezi často navrhovanými body objevovalo i téma nástupního procesu nováčků a flexibility práce administrativních pozic.


Jsme rádi, že vás nyní můžeme informovat o krocích, které dostaly zelenou a na kterých nyní již pracujeme nebo začínáme pracovat.


CO JE Z NEJČASTĚJI ZMIŇOVANÝCH PODNĚTŮ V ŘEŠENÍ?

OOPP

Z oblasti OOPP se více zaměříme na revizi vybraných druhů OOPP, a to především obuvi. K této oblasti jsme dostali podněty ze všech logistických center. Proto vybrané druhy OOPP opakovaně prověříme a v praxi otestujeme. Jak o výběru, tak především o průběhu a výsledcích testu vás budeme průběžně informovat na intranetu. Věříme, že společnými silami dojdeme k uspokojivému řešení. První informace k tomuto tématu obdržíte v průběhu letních měsíců.

BENEFITY

Z oblasti benefitů se zaměříme na možnost poskytování zaměstnanecké SLEVY NA LIDL PRODUKTY. Aktuálně analyzujeme trh a hledáme případné technické řešení, které by nám umožnilo poskytovat tento benefit a zároveň vyhovět daňovým předpisům, stanoveným pro poskytování tohoto benefitu. Rádi bychom vám dali update k tomuto bodu na podzim letošního roku.

IT PROCESY A VYBAVENÍ

V oblasti IT témat se chceme zaměřit zejména na lepší hardwarové vybavení zaměstnanců – především pro práci z domova pro administrativu, ale také na prověření možnosti hardwarového vybavení pozice MP. Naším cílem dále bude revize procesu odbavování ticketů a jeho zefektivnění.

ONBOARDING

V oblasti ONBOARDINGU (nástupu nových zaměstnanců a jejich začleňování do týmů na všech úrovních ve společnosti) chystáme revizi celého procesu. Zlepšovat ho budeme po stránce IT, a to především s ohledem na administrativu, kde se zaměříme na kompletní hardwarové i softwarové vybavení nováčka hned v jeho první pracovní den, i po stránce informovanosti o nově příchozích kolezích.


EFEKTIVITA PRÁCE

V oblasti větší efektivity práce pro administrativní pozice jsme od 16. 5. 2022 rozšířili možnost práce z domova.

FIREMNÍ KOMUNIKACE

V oblasti firemní komunikace je naším cílem pracovat na zvýšení informovanosti našich zaměstnanců. Budeme více komunikovat prostřednictvím platformy intranetu, u kterého plánujeme provést analýzu a redesign. Jako další nástroj k posílení firemní komunikace plánujeme aktivně využívat také aplikaci „We are Lidl“.V dalších měsících od nás budete dostávat průběžné informace o pokroku při plnění stanovených cílů. Nicméně tyto body a oblasti tvoří nadstavbu k již dříve zmiňovaným týmovým akčním plánům. Pouze vy a vaše společné úsilí při jejich plnění mohou přímo ovlivnit to, jak se na svém pracovišti a ve svém týmu budete cítit.Ještě jednou děkujeme vám všem za zpětnou vazbu a cenné podněty.

Další anketa Ladíme Lidl nás čeká v roce 2023.Vedení společnosti