Banner

Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí (verze 2. 2. 2024)

Prohlášení o ochraně osobních údajů

(verze 2. 2. 2024)


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro internetový obchod lidl.cz, prodejny Lidl, obchodní partnery a jiné zpracování osobních údajů na webu lidl.cz, darkovakarta.lidl.cz a informace-pro-zakazniky.lidl.cz


Těší nás, že se zajímáte o ochranu osobních údajů ve společnosti Lidl. V Lidlu si přejeme, abyste se cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.


Cílem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v internetovém obchodě lidl.cz, v prodejnách Lidl, pokud jste náš obchodní partner, nebo pokud navštěvujete naše webové stránky lidl.cz, darkovakarta.lidl.cz a informace-pro-zakazniky.lidl.cz. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní přiřazeny být mohou. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

A. WEBOVÉ STRÁNKY A OBCHOD LIDL.CZ

1. Obecné informace


Zpracování osobních údajů společností Lidl Česká republika s.r.o. na internetovém obchodu lidl.cz lze obecně rozdělit na následující dvě situace:

• Za účelem zpracování objednávek jsou zpracovávány všechny údaje potřebné pro plnění smlouvy s Lidl Česká republika s.r.o.. Pokud budou do plnění smlouvy zapojeni i externí poskytovatelé služeb, např. doručovatelé, nebo poskytovatelé platebních služeb, budou Vaše údaje předávány též těmto osobám, a to v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu.

• Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace našich webových stránek nebo pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Při návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:


• údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;

• údaj o datu a času přístupu;

• údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;

• údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);

• údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a

• označení poskytovatele internetového připojení.


Tyto údaje jsou dočasně ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:


• zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;

• zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.


Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. zobrazení nejbližší prodejny). Takto zpracovávané geolokační údaje používáme výhradně pro tuto funkci.


Při zobrazení produktových videí v internetovém obchodě dochází ke zpracování Vaší IP adresy, ID videa (interní označení videa) a user-agent-string (propojení mezi uživatelem a webovými stránkami), aby Vám bylo příslušné produktové video zobrazeno ve formátu, který je kompatibilní s Vaším zařízením.


Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud údaje zobrazené na naší webové stránce sloužily k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Příjemci / kategorie příjemců:


V případě zobrazení produktových videí budou údaje potřebné pro jejich zpřístupnění sdíleny se společností DemoUp GmbH, Hardenbergstrasse 32, 10623 Berlín, Německo, která zpřístupňuje produktová videa na svých serverech. Společnost DemoUp GmbH je smluvně zavázána zpracovávat údaje potřebné pro zobrazování produktových videí pouze pro stanovené účely a je povinna je okamžitě vymazat nebo anonymizovat, jakmile již nebudou pro zobrazování produktových videí potřebné.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce a poté jsou automaticky smazány. Údaje o geografické lokalizaci budou automaticky vymazány ihned po opuštění našich webových stránek.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Jedním z předmětů podnikání společnosti Lidl Česká republika s.r.o. je prodej zboží a služeb na dálku. Proto zpracováváme osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy a plnění povinností a realizaci práv ze smlouvy. Jedná se zejména o následující osobní údaje:


• jméno a příjmení,

• fakturační adresa a adresa dodání,

• e-mailová adresa,

• fakturační a platební údaje,

• telefonní číslo.


Právním základem výše uvedeného zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR; to znamená, že nám poskytujete osobní údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.


Příjemci / kategorie příjemců:


V rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů jsou Vaše osobní údaje zpracovávány též našimi subdodavateli, jedná se zejména o dopravní společnosti. Tyto společnosti si vybíráme s nejvyšší pečlivostí a je s nimi uzavřena smlouva v souladu s článkem 28 GDPR, požadují-li její uzavření právní předpisy.


Údaje týkající se Vaší adresy dodání, Vaše telefonní číslo a / nebo e-mailovou adresu poskytneme za účelem plnění smlouvy některému z doručovatelů, se kterým spolupracujeme. Doručovatel Vás bude před doručením objednávky kontaktovat, aby s Vámi dohodl podrobnosti o doručení. Osobní údaje jsou předávány výhradně pro tento účel pověřeným doručovatelům a zpracování Vašich osobních údajů je vázáno výhradně na tento účel.


Pokud jste jako způsob platby vybrali platební kartu či jiný online platební prostředek (např. Google/Apple Pay) po dokončení objednávky Vás přesměrujeme na webovou stránku příslušného poskytovatele platebních služeb (v případě platební karty v současnosti na společnost Adyen). Na ní po zadání přístupových údajů můžete provést platbu. Abychom mohli platbu zpracovat, předáváme vybranému poskytovateli platebních služeb zejm. informaci o výši platby. Další informace o zpracování údajů, které provádějí poskytovatelé platebních služeb, lze nalézt v informačních dokumentech / na webové stránce poskytovatele platebních služeb. Najdete tam rovněž kontaktní informace poskytovatelů platebních služeb.


Platbu metodami Google/Apple Pay a platební kartou zajišťuje společnost Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko. Informace o zpracování údajů touto společností v souvislosti s platbou a její kontaktní údaje naleznete na www.adyen.com. Další informace o zpracování osobních údajů v rámci služeb Google/Apple Pay naleznete zde: Google Pay a Apple Pay.


V případě, že si jako způsob platby zvolíte tzv. dobírku, budou Vaše osobní údaje za účelem poskytování poštovního platebního styku zpracovány společností Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, případně příslušným jiným doručovatelem (kurýrní společností).


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Vaše osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uchováváme až do uplynutí zákonem stanovených či smluvních lhůt (např. odpovědnost za vady či záruka). Po uplynutí této doby uchováváme Vaše osobní údaje pro plnění zvláštních zákonných povinností, zejména se jedná o daňové povinnosti, kde doba povinného uchování činí až 10 let.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Abychom zajistili a optimalizovali proces objednávek, ukládáme při objednávkách nebo jejich přerušení nashromážděné údaje, a to pro (technickou) optimalizaci procesu objednávky, a abychom byli schopni odpovídat na otázky zákazníků týkající se procesu objednávek. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.


Abychom při elektronických platbách zabránili podvodům a omezili rizika selhání plateb, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zamezení podvodům a dalším rizikům v souvislosti s elektronickými platbami. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.


Příjemci / kategorie příjemců:


Pokud platíte elektronickými platebními prostředky, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Tím dojde k potvrzení Vaší identity a zabránění možnému zneužití elektronické platby. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Osobní údaje zpracovávané pro zajištění procesu objednávek uchováváme po dobu, která je nezbytná pro zpracování a splnění objednávek (až do uběhnutí zákonných nebo smluvních lhůt pro uplatnění nároků z vadného plnění a záruk za jakost, případně do skončení soudních nebo správních řízení). Po uplynutí stanovené doby uchování dochází automaticky k výmazu příslušných osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Pokud jste si zakoupil/a výrobek, který má být z nějakého důvodu stažen, využijeme dostupné kontaktní údaje a informaci o tom, že jste si konkrétní výrobek zakoupil/a, k tomu, abychom Vás cíleně informovali o tom, že výrobek může být vrácen, a poskytli Vám ostatní související nezbytné informace, jako je např. postup vrácení výrobku, Vaše nároky a důvod stažení výrobku. K tomu využijeme zejm. Vaše jméno a příjmení, Vaše kontaktní údaje a historii Vašich objednávek.


Právním základem zpracování Vašich údajů pro tento účel je plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a sledování oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v ochraně Vašeho zdraví, životů a majetku.


Příjemci / kategorie příjemců:


Do zpracování osobních údajů pro tento účel zapojujeme zpracovatele z oblasti e-commerce a poskytování IT služeb. Tito jsou pečlivě vybráni, jsou námi prověřeni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Údaje související se stahováním výrobků uchováváme až po dobu 3 let.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí, např. máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich zákaznických služeb, považujeme za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme výlučně za účelem zpracování Vaší žádosti.


Účast na zákaznických průzkumech je dobrovolná. Spolu s těmito anonymními průzkumy nejsou uchovávány žádné informace, které by umožnovaly zjistit totožnost účastníků průzkumu. Uchováváno je pouze datum a čas Vaší účasti. Své informace můžete upřesnit pomocí volného textového pole nebo vložením snímku obrazovky (screenshotu). Jakýkoliv osobní údaj, které přitom poskytnete, bude považován za dobrovolně poskytnutý a bude uchováván v souladu s podmínkami GDPR. Při využití prázdného textového pole nebo vkládání snímku obrazovky (screenshotu), prosím, neuvádějte žádné Vaše osobní údaje ani osobní údaje jiné osoby.


Právním základem pro výše popsané zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, příp. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a současně i Váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na Vaše dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší webové stránky. Pokud jste nám v rámci zákaznického průzkumu udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je právním základem pro jejich zpracování článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Vámi udělený souhlas. Pokud nám v rámci zákaznického průzkumu udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte možnost jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Další podrobnosti jsou v těchto případech uvedeny v samostatném prohlášení pro příslušný zákaznický průzkum.


Telefonické hovory směřující na zákaznický servis Lidlu mohou být za účelem zlepšování a kontroly kvality vyřízení hovorů a/nebo za účelem zajištění důkazů pro trestní řízení nahrávány a poté může být jejich obsah analyzován. V rámci toho budou zaznamenány jakékoliv údaje, které během nahrávaného hovoru sdělíte, což mohou být i osobní údaje. V případě nahrávání hovoru za účelem zlepšování a kontroly kvality vyřízení hovorů budete na počátku hovoru předem upozorněni na nahrávání a budete mít možnost nahrávání odmítnout. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Lidl, který spočívá ve zlepšování kvality služeb zákaznické linky, a tak udržení, popř. zvyšování spokojenosti zákazníků společnosti Lidl, a v ochraně práv, majetku a zájmů společnosti Lidl prostřednictvím důkazů v trestním řízení.


Příjemci / kategorie příjemců:


Při odpovídání na Vaše otázky a vyhodnocování zákaznických průzkumů budou za nás Vaše osobní údaje zpracovávat také poskytovatelé zákaznických služeb a společnosti provádějící zákaznické průzkumy. Tito jsou pečlivě vybráni, jsou námi prověřeni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Kromě toho může být nezbytné předat část Vašeho dotazu či požadavku smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických výrobků), abychom mohli Váš požadavek zpracovat.


Pokud se jedná o reklamaci nepotravinářského zboží, k jejímuž vyřízení je určen servisní partner, postoupíme Váš požadavek tomuto servisnímu partnerovi k dalšímu vyřízení. O tom Vás budeme předem informovat.


V jiných případech, než je reklamace nepotravinářského zboží, bude otázka či požadavek nejprve anonymizován, takže třetí osoby Vás nebudou schopny identifikovat. Pokud by v jednotlivých případech bylo potřebné Vaše osobní údaje postoupit této třetí osobě, budete o tom dopředu informován a požádáme Vás o udělení souhlasu. Bez Vašeho souhlasu nebudeme za těmito účely sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami.


Výsledky našich zákaznických průzkumů jsou obvykle používány pouze pro interní vyhodnocování. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.


V rámci nahrávání hovorů mohou být Vaše osobní údaje předány jiným společnostem ze skupiny Schwarz, do které náleží i společnost Lidl, případně i jiným třetím osobám, které společnost Lidl pověří zpracováním, zejm. poskytovatelům služeb nahrávání hovorů.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Veškeré osobní údaje, které jste nám v rámci Vašich žádostí a podnětů poskytli prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, budou smazány či anonymizovány nejpozději 90 dnů od poslední odpovědi. Z našich zkušeností vyplynulo, že po 90 dnech obvykle neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím.


Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (vizte níže), Vaše osobní údaje se budou uchovávat 3 roky od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat, že jsme Vám poskytli komplexní informace a že byly splněny zákonné požadavky.


Pokud prostřednictvím uvedených komunikačních kanálů reklamujete zakoupené zboží (uplatníte práva z vadného plnění), Vaše osobní údaje uchováme po dobu 2 let od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat vyřízení v souladu se zákonnými požadavky či ověřit výskyt třetí totožné vady.


Doba uchování osobních údajů shromažďovaných v rámci zákaznických průzkumů bude dopředu oznámena při každém jednotlivém zákaznickém průzkumu.


Osobní údaje shromážděné v rámci nahrávání hovorů budou smazány nejpozději do 28 dnů od jejich shromáždění, nevznikne-li potřeba uchovávat je i pro jiné účely (např. pro ochranu zájmů správce v rámci případného soudního sporu).

Účely zpracování osobních údajů/právní základy:


Za účelem prevence a odhalení manipulací přezkoumáváme údaje ze zpracování dobropisů a poukázek z hlediska nesrovnalostí. To zahrnuje také údaje zákazníků, které jsou zpracovávány při vystavení dobropisu nebo poukazů, zejm. kmenové údaje ze zákaznického účtu (jméno, e-mailová adresa, číslo zákazník atd.) a údaje o transakci/objednávkách (číslo objednávky, artikl, prodejní cena atd.).


Při první analýze jsou případy vydání dobropisu/poukázky zkoumány automaticky podle předdefinovaných scénářů. Přitom jde o scénáře, které indikují možnou manipulaci na základě současného výskytu více kritérií a překročení prahových hodnot v kombinaci s opakovaným výskytem. Při podezření na manipulaci jsou údaje zkoumány manuálně z hlediska možné manipulace.


Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem, který spočívá v provádění opatření k prevenci a odhalování manipulací (trestných činů).


Příjemci/kategorie příjemců:


Při analýze dobropisů budou Vaše údaje zpracovávány v našem pověření také zpracovateli z oblasti poskytování zákaznických služeb. Tito jsou pečlivě vybráni a smluvně zavázáni podle článku 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Výsledky analýzy jsou okamžitě vymazány, pokud nevznikne konkrétní podezření. Pokud se podezření potvrdí na druhé úrovni hodnocení, protokoly o kontrole jsou uchovávány po dobu 8 let, jinak jsou okamžitě smazány.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Kromě informací, které nám poskytujete přímo prostřednictvím sociálních sítí, používáme dále tzv. službu Social Listening a Social Media Monitoring, a to abychom získali představu o tom, jak jsou naše produkty a služby vnímány, a abychom identifikovali jakýkoli potenciál pro zlepšení. Přitom jsou vyhodnocovány příspěvky na online platformách (Facebook atd.) podle vyhledávacího požadavku (např. k nové produktové řadě) nebo určitých klíčových údajů (např. zobrazení, počet kliknutí). Takto budou využívány pouze příspěvky, které jste sami volně zpřístupnili široké veřejnosti.


Rozsah shromažďovaných údajů je primárně určen druhem a obsahem příslušného příspěvku. Na to může mít tedy vliv například, zda byl zveřejněn příspěvek pouze v textové podobě nebo zda došlo k nahrání obrázku. V jednotlivých případech může být použita také identifikace uživatele; pokud bude Lidl nabízet pomoc s vyřešením jakýchkoliv problémů. Z části dostáváme také informace od příslušných provozovatelů platforem o dosahu příslušných příspěvků.


Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti se Social Listening a Social Media Monitoring je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož máme oprávněný zájem na tom, abychom ve volně viditelných příspěvcích identifikovali jakékoli nedostatky našich produktů a služeb a byli schopni odpovídajícím způsobem reagovat.


Příjemci / kategorie příjemců:


Při provádění Social Listening a Social Media Monitoring výše uvedené údaje za nás zpracovávají také zpracovatelé z oblasti marketingu, které pečlivě vybíráme, auditujeme a jsou rovněž smluvně zavázáni v souladu s čl. 28 GDPR. Údaje obvykle zpracovávají naši smluvní zpracovatelé také na serverech v USA.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Relevantní údaje nejsou ze strany Lidlu trvale uchovávány, ale jsou analyzovány pouze cíleně s ohledem na potenciálně požadovaná protiopatření. V případě potřeby můžeme Vaše údaje uchovávat pro roční srovnávací hodnocení po dobu až 2 let, pokud jste dříve své údaje z platformy sami nesmazali.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Prostřednictvím našeho newsletteru, webových stránek nebo prostřednictvím aplikace Lidl se můžete účastnit různých soutěží. Pokud v prohlášení o ochraně osobních údajů u příslušné soutěže nebude uvedeno jinak, nebo pokud nám k tomu neudělíte výslovný souhlas, budou Vaše osobní údaje získané od Vás v souvislosti s účastí na soutěži používány pouze k uskutečnění a vyhodnocení soutěže (např. výběr výherce, informování výherce o výhře, zaslání výhry). Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci soutěží je obecně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uskutečněním soutěže je právním základem zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Váš souhlas. Pokud jste v souvislosti s uskutečněním soutěže udělili souhlas, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Bližší informace naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů u příslušných soutěží.


Příjemci / kategorie příjemců:


Vaše osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze tehdy, pokud to bude nutné pro uskutečnění soutěže (např. zaslání výhry prostřednictvím doručovatele).


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Po ukončení soutěže a vyhlášení vítězů budou osobní údaje účastníků vymazány. Při věcných výhrách budou osobní údaje výherců uchovány do uplynutí zákonem stanovených či smluvních lhůt (např. odpovědnost za vady či záruka), aby bylo v případě potřeby možné zajistit opravu nebo výměnu.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, budeme Vás evidovat jako našeho stávajícího zákazníka. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše poštovní kontaktní údaje, případně i další údaje z Vašeho zákaznického účtu (např. historii nakupování), i bez existence specifického souhlasu, abychom Vám touto cestou mohli zasílat informace o nových výrobcích a službách. Vaši e-mailovou adresu budeme zpracovávat, abychom Vám mohli i bez existence specifického souhlasu zasílat informace o našich vlastních podobných výrobcích.


Proti zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedenými účely můžete kdykoliv bezplatně a samostatně pro různé komunikační kanály vznést námitku proti zpracování, a to s účinky do budoucna. Za tímto účelem například stačí zaslat e-mail na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v bodě 22 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.


S Vaším souhlasem budeme zaznamenávat Vaše chování jako zákazníka při používání našich webových stránek a v námi zasílaných newsletterech. Vyhodnocování Vašeho chování při používání bude zahrnovat zejména to, které oblasti sledujete a které části Newsletteru Vás zajímají. Na základě toho vytváříme personalizované uživatelské profily s přiřazením údajů k Vaší osobě nebo e-mailové adrese, abychom Vás mohli lépe a v souladu s Vašimi osobními zájmy oslovovat s reklamou společnosti Lidl Česká republika s.r.o. ve formě newsletteru, reklamy na webových stránkách, a tím přizpůsobovat a zlepšovat naši nabídku. Svůj příslušný souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Odvoláním souhlasu dojde k výmazu shromážděných uživatelských údajů.


S Vaším souhlasem budeme zpracovávat datum Vašeho narození, pokud jste jej uvedli při Vaší objednávce. Na jeho základě Vám budeme zasílat marketingová sdělení v souvislosti s Vašimi narozeninami. Svůj příslušný souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. Odvoláním souhlasu nebudeme Vaše datum narození k tomuto účelu nadále využívat.


Právním základem pro výše uvedené zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo, pokud jste dali souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování osobních údajů stávajících zákazníků pro vlastní reklamní účely, resp. pro reklamní účely třetích osob, je možné považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.


Příjemci / kategorie příjemců:


V případě zpracování údajů pro reklamní účely včetně zobrazování individuálně vytvořeného obsahu „podle Vašich preferencí a zájmů“ mohou být Vaše osobní údaje předávány našim pečlivě vybraným a prověřeným partnerům, jejichž seznam je uveden v Seznamu aktuálně používaných cookies.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Pokud odvoláte Váš souhlas s používáním jednotlivých reklamních nástrojů nebo pokud proti určitým reklamním nástrojům vznesete námitku, budou Vaše údaje vymazány z příslušných rozdělovníků e-mailů.

Pokud vznesete námitku, bude příslušná kontaktní adresa zablokována pro další zpracování pro reklamní účely. Chtěli bychom zdůraznit, že ve výjimečných případech mohou být reklamní materiály zasílány dočasně i po obdržení Vaší námitky. To je technicky způsobeno nezbytným časem pro zpracování Vašeho požadavku a neznamená to, že jsme Vaši námitku nezaznamenali.

Účel zpracování údajů/ právní základy:


V návaznosti na Vaše objednávky Vám umožňujeme odeslat produktovou recenzi. Za tím účelem Vám pošleme e-mail s odkazem, na němž můžete přímo provést hodnocení zakoupeného produktu, na Vaši e-mailovou adresu, kterou máte uloženou ve Vašem zákaznickém účtu nebo kterou jste uvedli v objednávce.


Pokud odešlete recenzi, která poukazuje na problémy s objednávkami nebo zakoupenými produkty, můžeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, abychom spolu mohli věc objasnit. Vaše účast na takové komunikaci je samozřejmě dobrovolná. Také v těchto případech samozřejmě Vaše recenze budou zveřejňovány a nebudou pozměňovány.


Abychom mohli recenze přiřazovat ke konkrétním objednávkám a abychom zabránili násobným recenzím k jednotlivým objednávkám, budeme ukládat ke každé recenzi zákaznické číslo spojené s objednávkou (ověřování nákupů).


Vaše recenze budou na našich stránkách zobrazeny vždy v anonymní formě.


Právním základem pro shora uvedené zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v podpoře prodeje prostřednictvím produktových recenzí.


Proti zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu či prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat.


Příjemci/ kategorie příjemců:


Pokud jsme kvůli umožnění odeslání produktové recenze zapojili zpracovatele, jsou smluvně zavázaní podle čl. 28 GDPR.


Doba uložení/ kritéria pro určení doby uložení


Vaše údaje budou smazány z příslušných rozdělovníků k zasílání e-mailů ohledně produktových recenzí po šesti měsících.


Vaše zákaznické číslo uložené za účelem ověření nákupu bude uloženo po dobu 6 měsíců a následně vymazáno.

Velmi si vážíme názorů našich zákazníků, a proto zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky Vaše zkušenosti s nákupem v internetovém obchodě, abychom mohli příp. proces nákupu upravit tak, aby byl pro zákazníky co nejpohodlnější.


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Za účelem zjištění Vaší spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, včetně informace o nákupu v našem internetovém obchodě, za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v rámci program Ověřeno zákazníky, a to v podobě obchodního sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.


Účelem zpracování Vašich údajů je v tomto případě náš zájem na zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v internetovém obchodě, abychom mohli provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit co největší spokojenost zákazníků s nákupem.


Právní základ pro toto zpracování Vašich údajů spočívá v našich shora uvedených oprávněných zájmech ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.


Proti zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu či prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat.


Příjemci/ kategorie příjemců:


Při zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro výše uvedené účely můžeme předávat informace o nákupu v našem internetovém obchodě a Vaši e-mailovou adresu.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Doba zpracování Vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a bude anonymizována po druhém odeslání dotazníku a následně vymazána.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích Vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud budete souhlasit s odběrem našeho newsletteru, použijeme Vaši e-mailovou adresu a případně Vaše jméno k zasílání (pokud možno individuálních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z naší nabídky, jakož i o zákaznických průzkumech. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru.


Newsletter zahrnuje informace o akcích (nabídky, slevy, soutěže atd.), jakož i o výrobcích a službách společnosti Lidl v České republice, případně i informace o nabídkách (produktů a služeb) partnerských společností.


Pokud vložíte do nákupního košíku nějaké zboží a nákup nedokončíte, můžeme Vám zaslat newsletter, ve kterém Vás na nedokončený nákup upozorníme.


S Vaším souhlasem budeme zaznamenávat Vaše uživatelské chování na webových stránkách www.lidl.cz a v mobilních aplikacích, jakož i v našich newsletterech a newsletterech našich partnerských společností. Vyhodnocení uživatelského chování zahrnuje vždy alespoň to, které části příslušné webové stránky, mobilní aplikace či newsletteru navštěvujete a na které odkazy klikáte. Na základě toho vytváříme personalizované uživatelské profily s přiřazením údajů k Vaší osobě a/nebo e-mailové adrese, abychom Vás mohli lépe a v souladu s Vašimi osobními zájmy oslovovat s reklamou ve formě newsletteru, reklamou na webových stránkách či tištěnou reklamou, a tím přizpůsobovat a zlepšovat naši nabídku.


Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je Váš souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Abychom se ujistili, že při vkládání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme tzv. postup Double-Opt-In: po zadání Vaší e-mailové adresy v poli registrace Vám na ni zašleme odkaz k potvrzení. Až po kliknutí na tento potvrzovací odkaz bude Vaše e-mailová adresa přidána do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletterů.


Váš souhlas se zasíláním newsletteru, účastí na průzkumech spokojenosti nebo s vytvořením Vašich personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to například tak, že se na naší webové stránce odhlásíte z přijmu newsletterů. Odkaz na odhlášení najdete zde nebo na konci každého newsletteru. Pokud se odhlásíte, budeme Váš souhlas považovat za odvolaný a příslušné osobní údaje o uživatelském chování vymažeme.


Příjemci / kategorie příjemců:


Pokud k zasílání newsletteru budou používáni externí poskytovatelé služeb, budou tito smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Jakékoliv jiné předávání osobních údajů třetím osobám v souvislosti se zasíláním newsletterů je vyloučeno.


Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:


Pokud odvoláte souhlas se zasíláním newsletteru společnosti Lidl, bude Vaše e-mailová adresa odstraněna z příslušného rozdělovníku pro zasílání newsletterů.

Správce, účely zpracování osobních údajů / právní základy:


My, Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správci údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies souborů a dalších obdobných technologií sloužících ke zpracování údajů o užívání na všech doménách či subdoménách stránek www.lidl.cz.


Pro zpracování údajů v souvislosti s cookie uid (vizte náš seznam cookies) je kromě nás správcem také společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie, jako společný správce podle čl. 26 GDPR. Obdobně je společným správcem též společnost VIVnetworks.com s.r.o., a to při využívání serverové trackovací technologie této společnosti, která zaznamenává kliknutí na odkazy a provedení určitých transakcí.


V rámci používání tzv. Facebook pixelu se na naší webové stránce používají s vaším souhlasem cookie (viz soubory cookie s poskytovatelem nebo označením „Facebook“ nebo „Meta“ v našich Zásadách používání souborů cookie). Kromě nás je za zpracování údajů související s pixelem v souladu s čl. 26 GDPR odpovědná společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako společný správce. Ke smlouvě, na které je založena spolupráce s Facebookem, se dostanete https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pixel shromažďuje údaje o vašem používání našich webových stránek a spojuje je s údaji z Facebooku, aby vám na webových stránkách Facebooku zobrazoval naši přizpůsobenou reklamu. Facebook také používá údaje pro své vlastní reklamní účely a pro reklamní účely třetích stran v souladu se zásadami zpracování osobních údajů na síti Facebooku. Naleznete zde také další informace o tom, jak můžete uplatnit níže popsaná práva subjektu údajů týkající se vašich údajů zpracovávaných Facebookem přímo u provozovatele Facebooku.


Při používání nástroje Sklik, poskytovaného společností Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 dochází s Vaším souhlasem k použití cookies (viz soubory cookie s poskytovatelem nebo označením „seznam.cz“). Cookies shromažďují údaje o vašem používání našich webových stránek, aby vám na jiných webových stránkách mohla být zobrazována přizpůsobená reklama. Seznam.cz, a.s. vystupuje jako samostatný správce, informace o tom, jak Seznam.cz, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje naleznete zde.


Společnost Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Spolková republika Německo, je správcem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním cookies a jiných obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání na internetové stránce Můj Lidl. „Můj Lidl“ je zákaznický účet pro online nabídky společností skupiny Lidl včetně webové stránky www.lidl.cz.


Za účelem reklamy na našich webových stránkách používáme navíc službu Microsoft Advertising od poskytovatele Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko (Microsoft). Microsoft zpracovává Vaše údaje v rámci Microsoft Advertising také jako samostatný správce.


Prostřednictvím Microsoft Advertising lze přes vyhledávač Microsoft Bing zobrazovat/ optimalizovat reklamu, jakož i sledovat aktivity uživatelů na našich webových stránek, pokud se na naše stránky dostali prostřednictvím reklam. Microsoft Advertising také shromažďuje informace, které nám umožňují sledovat publikum prostřednictvím remarketingových seznamů. Microsoft Advertising dokáže rozpoznat, že naše webové stránky byly navštíveny, a při pozdějším použití Microsoft Bing se může zobrazit reklama. Informace slouží také k vytváření statistik konverzí, tedy k zaznamenávání, kolik uživatelů přišlo na naše webové stránky po kliknutí na reklamu. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na naše webové stránky. Nedostáváme však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.


Personalizovanou reklamu u Microsoftu můžete deaktivovat nebo individuálně nastavit. Podrobnosti k tomu naleznete na https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads a https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Možnosti nastavení personalizované reklamy naleznete také na https://youradchoices.com/ a zde. Další informace o tomto zpracování údajů a o výkonu Vašich práv subjektu údajů naleznete v zásadách zpracování osobních údajů našeho partnera: Microsoft: https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.


Pokud jste navštívili náš online shop prostřednictvím odkazu z portálů heureka.cz, favi.cz či glami.cz a provedli nákup, předáme provozovatelům těchto portálů za účelem měření konverzí a plnění naší smlouvy s nimi údaje o Vašem nákupu v našem online shopu. Provozovatelé těchto portálů přitom vystupují jako samostatní správci. Informace o tom, jak zpracovávají Vaše osobní údaje můžete nalézt zde: heureka.cz, favi.cz, glami.cz.


Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu a podobně), když navštěvujete naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.


Kromě cookies používáme též jiné technologie jako jsou například trackovací pixely či serverové (server-to-server) trackovací technologie. Jedná se o nástroje, které umožňuji sledovat uživatele našich webových stránek pomocí jiných technologických řešení, než jsou cookies (například umístění pixelu na webové stránce či generování jedinečného identifikátoru). I ve vztahu k těmto nástrojům přistupujeme stejně jako ke cookies a veškeré zde uvedené informace se použijí obdobně.


Používání souborů cookies a jiných technologií pro zpracování údajů o užívání slouží – dle kategorie soboru cookies, případně jiné technologie – následujícím účelům:


Technicky nutné: Toto jsou cookies nebo obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (například pro správné zobrazování našich webových stránek, včetně písma a barvy, pro poskytnutí Vámi zvolených funkcí, pro zohlednění Vašeho nastavení jako je Vaše volba ohledně souborů cookies a obdobných technologií, k uložení Vašeho přihlášení v poli „Přihlásit se“, k naplnění nákupního košíku při on-line nakupování atd.).

Preferenční: Pomocí těchto technologií můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Například Vám můžeme na základě Vašeho na-stavení zobrazit naše webové stránky ve Vašem jazyce a ukázat Vám v nákupním košíku při další návštěvě naší domovské stránky nedokončené objednávky. Kromě toho tímto způsobem bráníme tomu, aby Vám byly nabízeny produkty, které eventuálně ve Vaší oblasti nejsou dostupné.

Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb. Díky tomu můžeme například určit, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvykům uživatelů.

Marketingové: Jejich prostřednictvím my a jiní správci můžeme Vám nebo jiným uživatelům zobrazovat odpovídající reklamní obsahy, které jsou založeny na analýze uživatelského chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečného identifikátoru).


Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, doby uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.


Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující druhy osobních údajů:


Technicky nutné

o uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek (např. přenos vybraného zboží v nákupním košíku, výběr Vámi preferované prodejny v Lidl vyhledávači prodejen);

o autentifikace údajů k identifikaci uživatele po přihlášení, aby bylo při dalších návštěvách možné zachovat přístup k autorizovaným obsahům - např. přístup do zákaznického účtu Můj Lidl;

o události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání častých chybných pokusů o přihlášení);

o údaje k přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání uživatelem zvoleného produktového videa).


Preferenční

• nastavení uživatelského rozhraní, jež není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo konkrétní popis hledaných hesel nebo záložek ve vyhledávači prodejen).

Statistické

• Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

o typ/ verzi prohlížeče,

o použitý operační systém,

o referenční URL (dříve navštívená stránka),

o hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),

o čas požadavku na server,

o individuální uživatelské ID, a

o spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).

• IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

• Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 12 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu.

Marketingové

• Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.

Tyto obsahují zejména:

o IP adresu,

o individuální uživatelské ID,

o pro Vás zajímavé produkty,

o spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).

• IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.

• Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 12 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.


Tato webová stránka používá funkci „Google Signals“ k rozšíření statistických zpráv vytvářených pomocí Google Analytics, aby zahrnovaly hodnocení toku návštěvníků napříč zařízeními. Google Signals se vztahují pouze na uživatele, kteří jsou při relaci přihlášeni do účtu Google a aktivovali funkci personalizované reklamy v účtu Google. Google Signals nám neposkytuje žádné podrobné informace o konkrétních jedincích nebo metody, jak unikátně identifikovat Vás nebo zařízení, které užíváte. Od Google získáváme jen všeobecné demografické informace (pohlaví, věková skupina), možné zájmy, a případně informace o tom, zda byl navštíven kamenný obchod Lidl. Pokud si přejete tuto funkci pro sebe deaktivovat, můžete tak učinit ve Vašem účtu Google. Více informací o možnostech nastavení v rámci nastavení reklamy Google můžete zjistit zde: https://support.google.com/ads/answer/2662856. Více informací o Google Signals můžete získat zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cs.


Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje, abychom mohli poskytovat naše služby v souvislosti s přípravou smlouvy, resp. jejím plněním.


Váš souhlas vůči všem správcům (tedy vedle nás také vůči jiným osobám v pozici samostatného či společného správce) můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat/ upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.


Příjemci/ kategorie příjemců:


Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito za nás zpracovávají Vaše údaje jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Společnosti, které jsou v našem seznamu cookies uvedeny jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé, pokud nejsou na začátku ustanovení tohoto bodu uvedeny jako (společní) správci.


V rámci naší spolupráce se společnostmi Google, Ireland Limited, Microsoft Ireland Operations Limited a Facebook Ireland Limited jsou výše uvedené údaje obvykle zpracovávány také na serverech v USA pro statistické a marketingové účely.


Vaše údaje, jak jsou popsány shora, v rozsahu Vašeho platného souhlasu shromažďuje také Lidl Stiftung & Co. KG a společnosti Criteo SA, VIVnetworks.com s.r.o., Heureka Group a. s., Inspigroup s.r.o. (Glami), FAVI a. s., a Seznam.cz, a.s. jako samostatný správce nebo jako společní správci. Pokud jste udělil souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, můžeme Vaše uživatelské ID a k němu příslušející uživatelské profily sdílet prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí se třetími osobami.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:

Dobu uchování můžete zjistit v našem seznamu cookies . Pokud je ve sloupci „Životnost“ uvedeno „Relace“, je cookies vymazána po uzavření prohlížeče na Vašem koncovém zařízení.

Kromě možností uvedených v bodě 14 můžete výše uvedené targetingové technologie zakázat nastavením příslušného prohlížeče, např. odmítnutím určitých nebo všech cookies. Rádi bychom však upozornili, že poté nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.


Máte rovněž možnost zabránit cílené personalizované reklamě pomocí tzv. preferenčního manažera.

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Chcete-li od nás dostávat pravidelné informace o novinkách v našem internetovém obchodě a speciálních nabídkách (jako jsou kupony nebo akce) a také upomínky na objednávky, které nebyly dokončeny, můžete se přihlásit k odběru push oznámení.


Chcete-li tato oznámení dostávat, musíte potvrdit požadavek Vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení pro příjem push oznámení. Následně se uloží čas přihlášení a také push token nebo ID Vašeho zařízení. Tyto údaje slouží na jedné straně k tomu, abychom Vám mohli zasílat push oznámení, a na druhé straně jako důkaz Vašeho přihlášení.


Push oznámení statisticky vyhodnocujeme, a dokážeme tak rozpoznat, zda a kdy byla push oznámení zobrazena a zda jste na něj kliknuli. To nám umožňuje určit předpokládané zájmy všech příjemců, a zvýšit tak zájem o naše push oznámení.


Právním základem pro zpracování Vašich údajů za účelem zasílání push oznámení je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Svůj souhlas s tímto zpracováním osobních údajů můžete s účinky do budoucna kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat v nastavení Vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení nebo kliknutím zde.


Příjemci/kategorie příjemců:


Pokud jsou pro zobrazení push oznámení využíváni externí zpracovatelé, jsou smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Vaše údaje budou uloženy, dokud budete přihlášení k odběru push oznámení.

Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací o příjemcích/kategorii příjemců v rámci popisu příslušného zpracování osobních údajů v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (bod 22).

Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a která lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechny jsou integrovány v „režimu rozšířené ochrany údajů“, tzn., že YouTube nebudou předávány žádné Vaše údaje, pokud si nebudete videa přehrávat. Údaje budou předávány pouze při přehrávání videa. Tento přenos údajů nemůžeme nijak ovlivnit.


Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů na YouTube naleznete v prohlášení YouTube o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také další informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/.

Na těchto webových stránkách používáme Bing mapy. Využívání nástroje Bing mapy nám umožňuje zobrazovat Vám interaktivní mapy přímo na webových stránkách a Vám umožňuje pohodlně používat funkci map, například díky nim najdete obchody ve Vašem okolí.


Nástroj Bing mapy využíváme zejména za účelem zatraktivnění naší prezentace na webových stránkách a za účelem snadného dohledání míst, na která na webových stránkách odkazujeme. Související zpracování osobních údajů tudíž probíhá na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Při návštěvě našeho webu obdrží provozovatel Bing map, tj. společnost Microsoft Corporation, informace o tom, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. Chcete-li používat nástroj Bing mapy, je rovněž nutné zpracovávat Vaší IP adresu jako součást internetové komunikace. Ke zpracování příslušných údajů obvykle dochází na serverech společnosti Microsoft v USA.


Toto zpracování údajů prostřednictvím nástroje Bing mapy nemůžeme nijak ovlivnit. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů pomocí nástroje Bing mapy naleznete v prohlášení Microsoft o ochraně osobních údajů, kde zároveň naleznete také informace o Vašich právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/cs-CZ/privacystatement.

Za účelem ochrany Vašich údajů a zajištění přenosu formulářů, zejména v souvislosti s účastí v soutěžích či s možností zaslat určité informace na e-mailovou adresu, používáme Google reCaptcha, službu společnosti Google LLC („Google“), a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše zmíněných účelech zpracování. V této souvislosti dochází k používání analýzy různých informací k určení, zda zadávání údajů provádí osoba nebo automatizovaný program. Generované informace se přenášejí na server Google v USA, kde jsou zpracovány. Zaznamenávání a vyhodnocování těchto údajů nám neumožňuje Vás identifikovat. Google zejména nekombinuje takto získané údaje s Vašimi osobními údaji.


Další informace o Google reCaptcha naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs nebo https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Aby bylo možné Vás identifikovat jako uživatele Lidl Plus, předáme Vaše zákaznické číslo společnosti Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“). Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v omezení následujícího předávání údajů jen na okruh zákazníků, kteří jsou skutečně uživateli Lidl Plus.


Pokud Vás společnost Lidl Stiftung identifikovala jako účastníka věrnostního programu „Lidl Plus“ , předáme jí údaje o zboží, které jste zakoupil/a anebo vložil/a do nákupního košíku podle druhu, množství a ceny, údaje o uplatněných kupónech, okamžiku platby, použitém způsobu platby a vybraném způsobu doručení. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů o užívání pro statistické a/nebo marketingové účely (vizte bod 13 výše), také předáme společnosti Lidl Stiftung tyto údaje. Navíc informujeme Lidl Stiftung o Vašem uživatelském chování ve vztahu k našemu newsletteru, včetně údajů jako je doba otevření newsletteru, odkazy nebo oblasti, na které jste kliknul/a, trvání a četnost používání. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a společností Lidl Stiftung ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Více informací o zpracování osobních údajů v rámci Lidl Plus naleznete zde.

Není-li výše uvedeno jinak, platí toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541 („správce“) a pro internetový obchod na adrese www.lidl.cz, včetně jiného zpracování osobních údajů na www.lidl.cz.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

B. PRODEJNY


Při prodeji produktů s věkovým omezením prodeje, jako je například alkohol či tabákové výrobky, provádíme vizuální kontrolu průkazu totožnosti naším pokladníkem za účelem kontroly věku. Můžeme provést rovněž vizuální kontrolu průkazu totožnosti pokladníkem v případě pochybností o tom, že kartu nepředkládá její právoplatný držitel. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. jde o plnění naší právní povinnosti (kontrola věku) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (kontrola držitele platební karty).


Za účelem odhalování trestných činů a přestupků jsou v prodejnách společnosti Lidl instalovány bezpečnostní kamery se záznamem. Prostřednictvím kamerového systému proto dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem na splnění výše uvedeného účelu a abychom chránili naše zákazníky, zaměstnance a majetek.


Používání bezpečnostních kamer je v prodejnách jasně označeno informační tabulkou s piktogramem kamery. Pořízené záznamy uchováváme nejdéle po dobu nezbytně nutnou pro ochranu našich oprávněných zájmů. Kamerové záznamy jsou předávány příslušným orgánům v souvislosti s vyšetřováním trestných činů a přestupků, popř. mohou přístup k údajům získat dodavatelé z oblasti souvisejících IT služeb v rámci instalace a technické podpory.

Pokud při platbě v prodejně použijete platební kartu, budeme zpracovávat osobní údaje prostřednictvím platebního terminálu a předáme je provozovateli sítě. Provozovatel sítě a příslušní poskytovatelé platebních služeb pro přijímání a zúčtování platebních transakcí (např. acquiringové společnosti) údaje dále zpracovávají. Takové zpracování probíhá zejména za účelem zpracování plateb, aby se zabránilo zneužití karty, omezilo se riziko prodlení s platbami a za účelem splnění zákonných povinností, jako je praní špinavých peněz a vyšetřování trestných činů. Za těmito účely budou Vaše údaje předávány též dalším správcům, například Vaší bance, která vydávala kartu.


Rozdělení úloh při zpracování osobních údajů mezi námi jako obchodníkem a provozovatelem sítě prodejen a acquiringovou společností je následující. My odpovídáme za provoz platebního terminálu na pokladně prodejny a případně za zpracování v rámci naší interní sítě až po bezpečný přenos přes internet nebo telefonní linku k provozovateli sítě. Provozovatel sítě a acquiringová společnost odpovídají za provádění a vyúčtování platebních transakcí.


Pokud jde o rozsah údajů, zpracováváme údaje o Vaší kartě (číslo bankovního účtu a kód banky, datum platnosti karty a číslo karty) a další platební údaje (zejména částka, datum, čas, identifikátor terminálu, místo platby a prodejna, ve které platíte). Toto zpracování provádíme za účelem zpracování plateb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zajištění platebního procesu u poskytovatele platebních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Oprávněný zájem spočívá v zajištění a zpracování platby. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zpracování platby, ledaže zákon bude vyžadovat určitou lhůtu pro jejich uchování.


V případě platby debetní / kreditní kartou předáme provozovateli sítě [společnosti Československá obchodní banka, a. s.] následující platební údaje: číslo bankovního účtu, kód banky, datum platnosti a číslo karty, PAN, datum, čas, částku platby, identifikátor terminálu, místo platby a určení prodejny. Informace o zpracování dat společností Československá obchodní banka, a. s. naleznete na adrese https://www.csob.cz/portal/csob/ochrana-osobnich-udaju.

V rámci oprav platebních terminálů může docházet k předání údajů na terminálech příslušnému poskytovateli služeb. V případě nedostatečných prostředků na Vaší kartě nebo pokud dojde ke zrušení platby, mohou být Vaše osobní údaje předány Vaší bankou našemu poskytovateli inkasních služeb. Toto slouží k prověření uplatnění reklamace. Poskytovatel služeb rovněž provádí archivaci dokumentů o platebních službách s ověřením založeném na podpisu (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).


Abychom předešli zneužití karty a omezili riziko prodlení s platbou, stanovili jsme počet zpětně zaúčtovaných plateb za určité období, a to abychom identifikovali neobvyklé chování a v případě potřeby mohli podniknout příslušné právní kroky. Právním základem pro uchování údajů v tomto případě je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


V případech stanovených zákonem mohou být Vaše údaje předány orgánům činným v trestním řízení a příslušným orgánům v souvislosti s opatřeními proti praní špinavých peněz.


Nejste právně ani smluvně povinni nám poskytnout Vaše údaje. Platba kartou však není možná bez zpracování Vašich údajů. Alternativně můžete kdykoli zaplatit v hotovosti.

V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv společnosti Lidl. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti společnosti Lidl Vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a dále v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), které spočívají ve vedení přehledu reklamací, efektivním vyřízení reklamací a schopnosti doložit vyřízení reklamace v souladu s právními předpisy, a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas.


Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak od doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Lidl. V rámci úřední kontroly může být příjemcem údajů příslušný dozorový orgán.

Ačkoliv se společnost Lidl snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Lidl určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti Lidl).


V rámci řešení škodní události musí společnost Lidl zpracovávat osobní údaje případného viníka, poškozených osob a svědků, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, případně rovněž údajů o zdravotním stavu, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících informací.


Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci viníka, stanovení výše škody a případné náhrady škody. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl pak spočívá v plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude společnost Lidl za škodu odpovědná (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a v oprávněných zájmech společnosti Lidl na náhradu škody, která ji byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). U zvláštní kategorie osobních údajů je zpracování těchto osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků týkajících se náhrady způsobené škody (článek 9 odst. 2 písm. f) GDPR). S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas.


Společnost Lidl bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy společnosti Lidl).


Zpracováním osobních údajů může společnost Lidl pověřit zpracovatele, kteří mohou být příjemci uvedených osobních údajů, přístup k údajům mohou podle potřeby v konkrétním případě získat např. znalci, advokáti, lékaři, pojišťovny, likvidátoři pojistných událostí či soudy při řešení konkrétní škodní/pojistné události a souvisejícího sporu.

Na vybraných parkovištích společnosti Lidl je provozován automatizovaný systém závor, a to spolu s kamerami, které zaznamenávají státní poznávací značky („SPZ“) vozidel přijíždějících na parkoviště, dobu příjezdu a odjezdu.


Pokud přijedete k prodejně společnosti Lidl, kde je tento systém provozován, bude automaticky zaznamenána Vaše SPZ. Tento údaj nijak dále nepropojujeme s jinými Vašimi údaji. Účelem zaznamenání SPZ je zajištění provozu příslušného parkoviště a ochrana majetku společnosti Lidl a jejích zákazníků. Právním základem pro zpracování SPZ je oprávněný zájem společnosti Lidl podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívající v naplnění výše uvedených účelů.


Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu 6 měsíců od jejich pořízení kvůli řešení reklamací parkovného a s výjimkou příslušných orgánů v souvislosti s vyšetřováním trestných činů a přestupků tyto údaje nikomu nepředáváme. V rámci provozu závorového systému zapojujeme zpracovatele poskytující technické řešení, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům. Ti jsou pečlivě vybírání, podrobováni kontrole a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.

Návštěvníkům našich prodejen poskytujeme bezplatný přístup k internetu formou WLAN přístupu prostřednictvím poskytovatele služeb. Za tímto účelem jsme naše prodejny vybavili přístupovými body WLAN, které umožňují zařízením s podporou WLAN (zejména tablety, chytré telefony) přístup k internetu. Přístupové body WLAN zaznamenávají MAC adresu (adresu Media-Access-Control) a IP adresu zařízení návštěvníků. Pro připojení k přístupovému bodu musí být zařízení v jeho dosahu, musí být zapnutá funkce WLAN a musíte se aktivně připojit k síti WLAN. MAC adresa je hardwarová adresa síťového adaptéru (např. adaptéru WLAN ve Vašem smartphonu), která slouží jako jedinečný identifikátor zařízení v síti. Tyto údaje nemůžeme přímo přiřadit vám osobně.


Shromážděné údaje jsou provozní údaje. Jejich zpracování je nezbytné pro navázání připojení k internetu prostřednictvím poskytovatele telekomunikačních služeb. Právním základem pro zpracování je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v možnosti nabídnout Vám WLAN připojení v prodejně a zajistit odpovídající spojení. Pouze když se aktivně připojíte k naší zákaznické WLAN a zaregistrujete se pomocí registračního formuláře nebo odsouhlasíte podmínky používání, předáme vaši MAC adresu výhradně našemu poskytovateli služeb, aby vám mohl poskytnout přístup k internetu. Informace o tom, jak se zpracovávají Vaše osobní údaje, když používáte zákaznickou WLAN, najdete při registraci.


Shromažďování MAC adresy můžete zabránit například tím, že své zařízení nepřipojíte k WLAN síti. Pokud byste po připojení k WLAN síti znovu navštívili naše pobočky, museli byste funkci WLAN na svém zařízení deaktivovat. V závislosti na komponentě se data vymažou po 5 minutách nečinnosti nebo po přepsání určeného úložiště.


Společnost Lidl je povinna hlásit příslušným orgánům takzvané podezřelé transakce nebo významné ztráty/krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin a plnit své zákonné povinnosti. Za tímto účelem také shromažďuje relevantní údaje. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zadávány do ohlašovacího formuláře a dále poskytovány příslušným orgánům je čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. c) GDPR, tzn. jde o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění právní povinnosti.


Vaše osobní údaje, které získáváme od Vás nebo byly získány od personálu prodejny pozorováním (popis osoby) a budou zpracovávány v rozsahu: pohlaví/oslovení, jméno a příjmení, adresa, věk, datum narození, případně údaje potřebné k popisu osoby: barva vlasů, výška, odhadovaný věk, jiné vlastnosti (např. brýle, brada, tetování, piercing, SPZ vozidla atd.) a jiné významné skutečnosti koupě/ztráty/krádeže.


Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu. Ohlašovací formulář včetně osobních údajů vymažeme po každém odeslání. Osobní údaje budou poskytnuty příslušným orgánům.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.


C. OBCHODNÍ PARTNEŘI

Následující informace o zpracování osobních údajů se Vás týká, pokud spolu budeme vzájemně v kontaktu, pokud budeme jednat o uzavření smlouvy a/nebo pokud taková smlouva již byla uzavřena a v této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, tj. typicky jste zákonný nebo smluvní zástupce, zaměstnanec či společník obchodního partnera. To platí i v případě, pokud jakýmkoli způsobem v obchodním vztahu vystupujete, i když nejste smluvní strana.


Výchozím právním předpisem ochrany osobních údajů je v první řadě obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Upozorňujeme, že rozsah údajů, které zpracováváme, se odvíjí především od našeho smluvního ujednání a dohodnutých služeb. Z tohoto důvodu pro Vás nemusí platit všechny z níže uvedených informací.


Vaše údaje obvykle získáváme přímo od Vás. V určitých situacích však může být, v souladu s právními předpisy či naším oprávněným zájmem (např. při ověřování důvěryhodnosti našich partnerů), nutné zpracovávat také osobní údaje, které dostaneme od jiných společností, orgánů a institucí, platebních registrů nebo jiných třetích osob, popř. i z veřejně dostupných zdrojů. To se může týkat také osobních údajů, které získáváme v rámci šetření jednotlivých compliance podnětů či jiných kanálů na ohlašování protispolečenské činnosti.


Relevantními osobními údaji mohou být:


• identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, adresa a ostatní kontaktní údaje, datum a místo narození a státní příslušnost),

• jiné údaje o totožnosti a autentizační údaje (např. výpisy z obchodního rejstříku, údaje z dokladu totožnosti, podpisový vzor),

• údaje související s působením ve společnosti jako je Vaše pozice či oddělení, kde pracujete,

• údaje v rámci našeho obchodního vztahu (např. údaje o platbách, data k objednávkám),

• údaje o platební schopnosti,

• údaje o majetkových a vlastnických poměrech společnosti,

• fotografie a videozáznamy (např. v případě dodávek),

• údaje z protokolů,

• uživatelské jméno či jiný identifikátor, ID uživatele,

• informace o důvěryhodnosti a údaje relevantní pro oblast Compliance (např. reference, informace o dluzích a úpadku, informace o vyšetřování trestných činů v souvislosti s poskytovanou službou či jiné informace související s poskytovanou službou),

• SPZ vozidel

• ostatní údaje, srovnatelné s výše uvedenými kategoriemi údajů.


Pokud s námi uzavřete smlouvu pomocí digitálního podpisu, zpracováváme Vaše související údaje (zejména Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, IP adresu, časy, kdy jste zpracovávali příslušný smluvní dokument). Některé smlouvy je možné podepsat i tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem. V tomto případě kromě uvedených údajů zpracováváme také údaje certifikátu pro Váš podpis. Tyto údaje jsou přístupné všem, kteří se podílejí na schvalování a podepisování smlouvy.


Vždy máte možnost výběru, zda se s námi rozhodnete komunikovat e-mailem nebo poštou. Komunikace e-mailem může z technických důvodů probíhat za určitých podmínek v nešifrované podobě.

Účel plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)


Účelem zpracování osobních údajů je provádění opatření, která předcházejí smluvně upravenému obchodnímu vztahu, a plnění povinností z uzavřené smlouvy.


Účel plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)


Účely zpracování osobních údajů vyplývají v jednotlivých případech z právních předpisů. Mezi tyto právní povinnosti patří např. plnění právních požadavků na uchovávání dokumentů a identifikace, např. v rámci právních předpisů týkajících se boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, daňových, kontrolních a ohlašovacích povinností a zpracování údajů v případě požadavků státních orgánů, jako např. policie.


Účel oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)


Pokud jste zaměstnancem, zákonným či smluvním zástupcem (např. jednáte na základě plné moci či jako statutární orgán) nebo společníkem některého z našich obchodních partnerů, shromažďujeme a zpracováváme údaje, které nám poskytnete výše, v rámci vztahu s obchodním partnerem za účelem naplnění našich oprávněných zájmů.


Oprávněnými zájmy jsou přitom zejména prověření a výběr vhodných obchodních partnerů (např. kvůli zajištění Compliance), provádění kontrol dodržování požadavků, zajišťování kvality služeb a produktů, provádění průzkumů k hodnocení společností, usnadnění komunikace a zpracování kontaktních údajů kontaktních osob, zaznamenávání obchodních transakcí či vyjednávání. Další oprávněné zájmy mohou být pozvánky na události, péče o smluvní vztahy a kontakty, ocenění smluvního partnera (např. vánoční přání), analýza obchodních transakcí, rozvoj obchodních vztahů, uplatňování právních nároků a obrana proti nim, kontroly vstupu nebo přístupu a ověření totožnosti, odvracení právních a obchodních rizik, detekce a zpracování potenciálně škodlivých e-mailů, ochrana naší IT infrastruktury, správa přístupových oprávnění k našim systémům, objasňování možné protispolečenské činnosti, prevence trestné činnosti, vypořádání škod vyplývajících z obchodního vztahu a případně též jiné interní administrativní účely. Tento právní základ zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v prostorách společnosti Lidl.


Při uzavření smlouvy si v rámci našich oprávněných zájmů uvedených výše jednotlivě prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů či platebních registrů pořizujeme informace o Vaší platební schopnosti. Tyto údaje zahrnují standardně jméno, příjmení, datum narození, adresu a informace o platební schopnosti. Bližší informace o zpracovávaných údajích můžete získat přímo z příslušných provozovatelů rejstříků či platebních registrů.


Zpracování na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)


Dále může být zpracování Vašich osobních údajů založeno na dobrovolném souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 a) GDPR.V rámci naší společnosti získávají přístup k údajům, které jste nám poskytli, ty úseky a oddělení, které je potřebují ke splnění smluvních nebo zákonných povinností nebo pro účely oprávněných zájmů. V rámci smluvních vztahů využíváme také smluvních zpracovatelů nebo poskytovatelů služeb, kteří mohou získat přístup k Vašim osobním údajům. Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů je v tomto případě zajištěno odpovídajícím smluvním ujednáním.


Údaje se kromě toho mohou v zájmu plnění smluvních povinností nebo pro vnitřní administrativní potřeby skupiny předávat společnostem v rámci skupiny Schwarz, které je společnost Lidl členem.


Pokud jste uzavřeli rámcovou smlouvu s celou skupinou společností Lidl nebo skupinou Schwarz jako oprávněným příjemcem služeb, mají příslušná oddělení jednotlivých společností skupiny Lidl v potřebném rozsahu přístup k údajům obchodního partnera. Takové zpracování probíhá v režimu společného správcovství podle čl. 26 GDPR.


V rámci smluvních vztahů, pro plnění zákonných povinností a pro ochranu oprávněných zájmů mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také smluvní zpracovatelé, úřady nebo poskytovatelé služeb.

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak to je nezbytné pro splnění výše uvedených účelů. Zvlášť relevantní jsou přitom zákonem stanovené povinnosti týkající se doby uchovávání dokumentů podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo daňové zákony, které ukládají povinnost uchovávat vybrané dokumenty až po dobu 10 let.

V rámci našeho obchodního vztahu je nutné poskytnout ty osobní údaje, které jsou potřebné k navázání, realizaci a ukončení obchodního vztahu a ke splnění s tím spojených závazků a které jsme povinni získat pro splnění zákonných povinností nebo jsme oprávněni je získat na základě našich oprávněných zájmů. Bez těchto údajů bychom s Vámi zpravidla nebyli schopni vstoupit do obchodního vztahu.

Pokud bychom měli předávat osobní údaje příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), uskuteční se takové předání údajů pouze v případě, že ve třetí zemi bude garantována odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise a pokud bude s příjemcem údajů odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ujednána (např. prostřednictvím standardních smluvních doložek Evropské komise), nebo pokud bude udělen k takovému předání údajů souhlas.

Správcem je společnost, se kterou navazujete nebo udržujete obchodní vztah.


V případě společných správců obdržíte příslušné informace od správce, se kterým navazujete nebo udržujete obchodní vztah. Tato společnost je rovněž odpovědná za plnění povinností podle GDPR.


Máte-li jakékoli další dotazy týkající se shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu údajů příslušného správce.


V rámci České republiky může jít nejčastěji o společnosti 1) Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, 2) Lidl E-commerce Logistics s.r.o., se sídlem Univerzitní 1220/64, Skvrňany, 301 00 Plzeň, IČO: 04935004 nebo Lidl International Holding s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 08750084.


Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.


D. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím funkce Chat Bot nebo prostřednictvím sociálních sítí považujeme za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme výlučně za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a současně i Váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na Vaše dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší webové stránky.


Když komunikujete s Chat Botem, využíváme Váš požadavek ke zlepšení jeho otázek a odpovědí. Za tímto účelem jsou všechny osobní údaje sdělené prostřednictvím Chat Botu anonymizovány. V rámci hlasového bota je řeč přepsána a anonymně používána ke zlepšení Bota.


Účast na zákaznických průzkumech je dobrovolná. Spolu s těmito zpravidla anonymními průzkumy nejsou uchovávány žádné informace, které by umožnovaly zjistit totožnost účastníků průzkumu. Uchováváno je pouze datum a čas Vaší účasti. Jakýkoliv osobní údaj, který poskytnete při odpovídání na náš průzkum, bude považován za dobrovolně poskytnutý a bude uchováván v souladu s podmínkami GDPR. V prázdných textových polích, prosím, neuvádějte žádná jména či podobné údaje, s jejichž pomocí by Vás či jiné osoby bylo možno identifikovat. Pokud jste nám v rámci zákaznického průzkumu udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je právním základem pro jejich zpracování článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. Vámi udělený souhlas. Pokud nám v rámci zákaznického průzkumu udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte možnost jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna. Další podrobnosti jsou v těchto případech uvedeny v samostatném prohlášení o ochraně soukromí pro příslušný zákaznický průzkum.


Telefonické hovory směřující na zákaznický servis Lidlu mohou být za účelem zlepšování a kontroly kvality vyřízení hovorů a/nebo za účelem zajištění důkazů pro trestní řízení nahrávány a poté může být jejich obsah analyzován. V rámci toho budou zaznamenány jakékoliv údaje, které během nahrávaného hovoru sdělíte, což mohou být i osobní údaje. V případě nahrávání hovoru za účelem zlepšování a kontroly kvality vyřízení hovorů budete na počátku hovoru předem upozorněni na nahrávání a budete mít možnost nahrávání odmítnout. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. ke zpracování dochází na základě oprávněného zájmu společnosti Lidl, který spočívá ve zlepšování kvality služeb zákaznické linky, a tak udržení, popř. zvyšování spokojenosti zákazníků společnosti Lidl, a v ochraně práv, majetku a zájmů společnosti Lidl prostřednictvím důkazů v trestním řízení.


Příjemci / kategorie příjemců:

Při odpovídání na Vaše otázky a vyhodnocování zákaznických průzkumů budou za nás Vaše osobní údaje zpracovávat také poskytovatelé zákaznických služeb a společnosti provádějící zákaznické průzkumy. Tito jsou pečlivě vybráni, jsou námi prověřeni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Pokud je to nutné k vyřízení Vaší žádosti, mohou být Vámi poskytnuté údaje poskytnuty jiným společnostem ve skupině společností Lidl.


Kromě toho může být nezbytné předat části Vašeho dotazu či požadavku smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických výrobků), abychom mohli Váš požadavek zpracovat.


Pokud se jedná o reklamaci nepotravinářského zboží, k jejímuž vyřízení je určen servisní partner, postoupíme Váš požadavek tomuto servisnímu partnerovi k dalšímu vyřízení. O tom Vás budeme předem informovat.

V jiných případech, než je reklamace nepotravinářského zboží, bude otázka či požadavek nejprve anonymizován, takže třetí osoby Vás nebudou schopny identifikovat. Pokud by v jednotlivých případech bylo potřebné Vaše osobní údaje postoupit této třetí osobě, budete o tom dopředu informován a požádáme Vás o udělení souhlasu. Bez Vašeho souhlasu nebudeme za těmito účely sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami.


Výsledky našich zákaznických průzkumů jsou obvykle používány pouze pro interní vyhodnocování. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte výslovný souhlas.


V rámci nahrávání hovorů mohou být Vaše osobní údaje předány jiným společnostem ze skupiny Schwarz, do které náleží i společnost Lidl, případně i jiným třetím osobám, které společnost Lidl pověří zpracováním, zejm. poskytovatelům služeb nahrávání hovorů.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Veškeré osobní údaje, které jste nám v rámci průzkumů poskytli prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, budou smazány či anonymizovány nejpozději 90 dnů od ukončení příslušného průzkumu. Z našich zkušeností vyplynulo, že po 90 dnech obvykle neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím.


Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (viz níže), Vaše osobní údaje se budou uchovávat 3 roky od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat, že jsme Vám poskytli komplexní informace a že byli splněny zákonné požadavky.


Pokud prostřednictvím zákaznického servisu reklamujete zakoupené zboží (uplatníte práva z vadného plnění), Vaše osobní údaje uchováme po dobu 2 let od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat vyřízení v souladu se zákonnými požadavky či ověřit výskyt třetí totožné vady.


Doba uchování osobních údajů shromažďovaných v rámci zákaznických průzkumů bude dopředu oznámena při každém jednotlivém zákaznickém průzkumu.


Osobní údaje shromážděné v rámci nahrávání hovorů budou smazány nejpozději do 28 dnů od jejich shromáždění, nevznikne-li potřeba uchovávat je i pro jiné účely (např. pro ochranu zájmů správce v rámci případného soudního sporu).

Provedení průzkumu spokojenosti


Účely zpracování/právní základy:


Kdykoli kontaktujete zákaznický servis, máte možnost zúčastnit se průzkumu spokojenosti. Pokud se chcete zúčastnit telefonicky, můžete tak učinit tím, že po skončení komunikace s operátorem vyčkáte na automatické spuštění průzkumu, aniž byste přerušili telefonické spojení. Pokud je Váš požadavek řešen pomocí e-mailu, zašleme Vám dotazník na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Cílem tohoto průzkumu spokojenosti je zlepšit služby, které poskytujeme zákazníkům, jako jste Vy, my nebo naši servisní partneři.


Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla v souvislosti s prováděním zákaznického průzkumu je náš oprávněný zájem na zlepšení služeb našeho zákaznického servisu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Příjemci/kategorie příjemců:


Ve výjimečných případech zpracovávají osobní údaje na základě našeho pověření zpracovatelé z oblasti poskytování zákaznických služeb. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme, kontrolujeme a jsou smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Výsledky zákaznického průzkumu zpracováváme anonymně. Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo nebudou uloženy, avšak Vaše zpětná vazba může být propojena s Vaším požadavkem, na který průzkum spokojenosti navazoval. K anonymizaci dojde po uplynutí doby uchování příslušného požadavku, kterou můžete zjistit v části 1. Zpracování požadavků zákazníků, včetně reklamací a účast na zákaznických průzkumech výše.


Přístup k průzkumu spokojenosti


Účely zpracování/právní základy:


Při přístupu k našemu zákaznickému průzkumu prohlížeč použitý na Vašem koncovém zařízení automaticky a bez jakékoli akce z Vaší strany odešle


• IP adresu zařízení s přístupem k internetu;

• datum a čas přístupu;

• název a URL požadovaného souboru;

• webovou stránka/aplikaci, ze které k přístupu došlo (adresa URL referrera);

• prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače s přístupem k internetu; a

• název Vašeho poskytovatele internetového připojení;

na server naší webové stránky a tyto údaje budou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu pro následující účely:

• zajištění bezchybného připojení;

• zajištění pohodlného používání našich webových stránek/aplikace;

• prevence pokusu o podvod při průzkumu; a

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.


Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. odst. 1 písm. f) GDPR. Výše uvedené účely zpracování údajů představují náš oprávněný zájem; toto zpracování je rovněž technicky nezbytné pro provoz webových stránek, protože zajišťuje bezpečnost systému.


Příjemci/kategorie příjemců:


V rámci zákaznického průzkumu zapojujeme specializované poskytovatele služeb, zejm. z oblasti zákaznických služeb. Zpracovávají Vaše údaje naším jménem jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Údaje budou uchovávány po dobu sedmi dnů a poté automaticky smazány.


Používání souborů cookie a dalších podobných technologií k poskytování průzkumu spokojenosti


V rámci zákaznického průzkumu se používají soubory cookie a další podobné technologie ve všech (sub)doménách stránky: https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/.


Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné škody na Vašem koncovém zařízení, ani neobsahují žádné viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.


Technicky nezbytné cookie a další technicky nezbytné technologie ke zpracování údajů o používání slouží k poskytnutí našeho průzkumu.


Přehled souborů cookie a dalších technologií, které používáme, včetně příslušných účelů zpracování, doby uchování a všech zúčastněných poskytovatelů třetích stran, naleznete v našem seznamu cookies níže.


V závislosti na účelu zahrnuje používání technicky nezbytných souborů cookie a podobných nezbytných technologií pro zpracování údajů o používání zejména následující typy osobních údajů:


• uživatelské vstupy, aby se vstupy uchovaly na více podstránkách (např. pro uložení nastavení souborů cookie);

• události související s bezpečností (např. identifikace podvodných vstupních aktivit);


Právním základem pro používání technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje tedy zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a technické nezbytnosti k provozu webové stránky.


Příjemci/kategorie příjemců:


Při používání souborů cookie a podobných technologií ke zpracování údajů o používání zapojujeme do zpracování údajů specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti zákaznických průzkumů.


Zpracovávají Vaše údaje naším jménem jako zpracovatelé. Každý z nich byl pečlivě vybrán a smluvně zavázán podle čl. 28 GDPR. Všechny společnosti uvedené jako poskytovatelé služeb v našem seznamu cookies jednají naším jménem jako zpracovatelé.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Informace o době uložení souborů cookie naleznete v seznamu cookies níže.


Seznam cookies


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: force-stream

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Slouží k přesměrování požadavků serveru na vázané relace

Doba uchování: 3 hodiny


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: force-proxy-stream

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Zajišťuje, že požadavky klientů používají stejné hostitele proxy serveru a načtou s větší pravděpodobností obsah z mezipaměti.

Doba uchování: 3 hodiny


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: inst

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Používá se k přesměrování požadavků na instanci, když záložky a pevně zakódované adresy URL odesílají požadavky na jinou instanci. K tomuto typu přesměrování může dojít po migraci organizace, rozdělení nebo po jakékoli aktualizaci adresy URL.

Doba uchování: Relace


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: CookieConsentPolicy

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Používá se k zohlednění předvoleb souhlasu koncového uživatele se soubory cookie nastavených naším nástrojem na straně klienta.

Doba uchování: 1 rok


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: LSKey-c$CookieConsentPolicy

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Používá se k zohlednění předvoleb souhlasu koncového uživatele se soubory cookie nastavených naším nástrojem na straně klienta.

Doba uchování: 1 rok


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: language

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Identifikuje jazyk pro vlastní komponenty, průzkumy a toky, které podporují více jazyků. Bez tohoto souboru cookie se překlady vlastních funkcí mohou zobrazit nesprávně.

Doba uchování: Relace


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: BrowserID_sec

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Používá se k ochraně.

Doba uchování: 1 rok


Typ: Technicky nezbytné

Jméno: sfdc-stream

Poskytovatel: Salesforce

Účel: Používá se ke správnému směrování požadavků serveru v rámci infrastruktury Salesforce pro vázané relace.

Doba uchování: 3 hodiny

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

E. VAŠE PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:


právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, podle čl. 15 GDPR,

právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, podle čl. 17 GDPR,

právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 18 GDPR,

právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle čl. 20 GDPR,

právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

V souladu s čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména přístup k následujícím informacím:


• účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;

• kategorie Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;

• plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

• existence práva požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;

• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.


Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Náleží Vám právo, abychom, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali, pokud bude dán některý z následujících důvodů:


• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

• vznesete námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle článku 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které umožňovaly pokračovat ve zpracovávání osobních údajů;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.


Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:


• popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

• zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;

• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

• jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:


• zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

• zpracování se provádí automatizovaně.


Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, a to pokud je to technicky proveditelné.

V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.


Obecné právo vznést námitku platí pro veškeré případy zpracování Vašich osobních údajů dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kdy je zpracování Vašich osobních údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na rozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely reklamy (viz srovnejte zejména body 10, 14 a 15 výše uvedeného Prohlášení o ochraně osobních údajů pro obchod lidl.cz), nejsme povinni vyhovět takové obecné námitce, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Kromě toho máte možnost obrátit se na dozorový úřad příslušný pro společnost Lidl Česká republika s.r.o. nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Česká republika s.r.o.

Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. To znamená, že se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.gov.cz.

Kontaktní osoba pro dotazy nebo uplatnění Vašich práv na ochranu údajůMáte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů na našich webových stránkách či v souvislosti s online obchodem lidl.cz nebo týkající se výkonu Vašich práv subjektu údajů (práva na ochranu osobních údajů), můžete kontaktovat zákaznický servis Lidl: https://www.lidl.cz/kontakt.