Podmínky použití účtu Můj Lidl

Datum verze leden 2023

Verze 1.5


1 Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám

2 Registrace, účet a uzavření smlouvy

3 Předmět služby

4 Odstoupení od smlouvy

5 Záruka, odpovědnost

6 Výpověď, smazání

7 Ochrana údajů

8 Závěrečná ustanovení


1 Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám


Tyto podmínky použití upravují používání služby účtu Můj Lidl. Službu účtu Můj Lidl provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“ nebo „nás“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné společnosti skupiny Lidl (společně dále jen „skupina společností“). Aktuálně platné podmínky použití můžete kdykoli stáhnout a uložit nebo vytisknout na tomto odkazu ZDE. Po uzavření smlouvy text smlouvy neukládáme.


Heslem chráněný účet Můj Lidl vám umožňuje prohlížet, přistupovat, spravovat a upravovat vaše údaje z různých online služeb skupiny společností, např. internetového obchodu Lidl, aplikace Lidl Plus atd. (dále jen „cílová služba“), v centrálním úložišti (dále jen „Portál“). Dále Vám nabízí jednoduchý systém jednorázové registrace, tzv. službu jednotného přihlášení (dále jen „SSO“) (společně „účet Můj Lidl“ nebo „Služba“).


Po jedné registraci v cílové službě umožňuje SSO používat další cílové služby se stejným uživatelským jménem a heslem, pokud je SSO v příslušné cílové službě implementováno.


Tato Služba je poskytnuta na základě následujících podmínek použití účtu Můj Lidl (dále jen „podmínky použití“).


Tyto podmínky používání se nevztahují na samostatné smluvní vztahy s třetími stranami v rámci koncových služeb; například na nákup produktů nebo služeb. Zde platí pouze specifické podmínky příslušné koncové služby.


2 Registrace, účet a uzavření smlouvy


Pro použití služby účtu Můj Lidl je nutná registrace v cílové službě spojené s SSO, při které musí uživatel vytvořit heslo pro účet Můj Lidl. To slouží, spolu s Vaší e-mailovou adresou nebo mobilním telefonním číslem k přístupu do Vašeho účtu Můj Lidl.

Údaje poskytnuté uživatelem během registrace musí být správné. Nesmí být použity údaje třetích osob. Pokud se poskytnuté údaje v čase změní, je uživatel povinen je v Portálu neprodleně upravit.


V závislosti na cílové službě musí být během registračního procesu ověřena Vaše e-mailové adresa nebo telefonní číslo. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail nebo SMS s potvrzovacím kódem. Bez ověření e-mailové adresy nebo telefonního čísla nemůže pro-ces registrace pokračovat.


Kliknutí na tlačítko „Registrovat“ po projití registračního procesu učiníte závaznou nabídku na registraci účtu Můj Lidl. Před stisknutím tohoto tlačítka můžete registraci kdykoliv ukončit nebo změnit poskytnuté informace smazáním, doplněním nebo opravením záznamů učiněných v různých políčkách nebo ukončením cílové služby. Po dokončení registračního procesu můžete poskytnuté informace v Portálu kdykoliv změnit.


Po obdržení Vaší nabídky na uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o přijetí nabídky (dále jen „potvrzení objednávky“) na e-mailovou adresu poskytnutou během registrace. Potvrzení objednávky představuje zároveň naše přijetí nabídky na uzavření smlouvy o používání (dále jen „uzavření smlouvy“). Službu můžete užívat, jakmile obdržíte potvrzení objednávky.


Po dokončení registrace Vám bude automaticky přiřazeno zákaznické číslo.


Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro používání oprávněným uživatelem a musí být odpovídajícími preventivními opatřeními chráněny před neoprávněným přístupem třetími osobami. V případě jakýchkoliv náznaků neoprávněného využívání Služby je uživatel povinen o tom neprodleně informovat Lidl Stiftung. Uživatel je odpovědný za následky ne-oprávněného použití třetí osobou, pokud je způsobil, resp. pokud mu nezabránil.


Používání účtu Můj Lidl v zařízeních s operačním systémem Android je možné, pouze pokud zařízení používá prohlížeč Google Chrome.


3 Předmět služby


Předmětem Služby účtu Můj Lidl je poskytování jednotného heslem chráněného SSO pro různé cílové služby skupiny společností. To v podstatě znamená, že po jednorázové registraci a autentizaci vytvořený účet Můj Lidl lze použít pro přihlášení do všech cílových služeb, zapojených do účtu Můj Lidl, aniž by byla nutná samostatná registrace, resp. opětovné uvedení podrobných uživatelských údajů.


Pro pohodlí při přihlašování máte také možnost aktivovat funkce „Zůstat přihlášen“. Po aktivování této funkce je vytvořena v prohlížeči Vašeho zařízení stálá cookies (6 měsíců), která zajišťuje, že Vás účet Můj Lidl identifikuje při Vaší příští návštěvě Tato cookies může být kdykoli vymazána prostřednictvím nastavení ve Vašem prohlížeči.

Pokud se registrujete u spojené cílové služby, aniž byste se dříve registrovali u jiné cílové služby, založíte si automaticky účet Můj Lidl. Pokud jste se již dříve registrovali pomocí účtu Můj Lidl v rámci jiné spojené cílové služby, můžete se jednoduše k cílové službě přihlásit pomocí již existujících přihlašovacích údajů. Pokud skupina společností v budoucnosti bude nabízet nové cílové služby, budete je moci využívat rovněž pomocí Vaše-ho účtů Můj Lidl. Dodatečné podmínky použití se aplikují na jednotlivé cílové služby.


SSO vám dává identitu napříč portály, která je rozpoznávána a ověřována spojenými cílovými službami a kterou můžete spravovat pomocí Portálu. Portál Vám umožňuje vidět, přistupovat, spravovat a opravovat Vaše informace z různých cílových služeb na jednom centrálním místě. Portál ukládá základní údaje zákazníka a informace, jakož i ty základní údaje zákazníka a informace, které jste poskytli při používání jiných cílových služeb. Tímto způsobem můžete nahlížet na všechny vaše základní údaje zákazníka, přihlašovací údaje, informace o okolnostech a zájmech v části „O mně“, pokud byly dobrovolně poskytnuty, jakož i informace o uložených platebních metodách a historii nákupů a objednávek v jednom centrální místě v Portálu. Pokud to bude nezbytné, Vaše údaje budou předány příslušné cílové službě, když jsou využity specifické nabídky k umožnění provedení příslušné transakce (vizte část 7 níže).


Využívání služby účtu Můj Lidl je bezplatné. Využití konkrétní cílové služby však může zahrnovat náklady, které jsou transparentně zobrazovány s příslušnou nabídkou a v souladu se příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro případné jiné nezbytné služby třetích osob, jako je například připojení k internetu.


4 Odstoupení od smlouvy


4.1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne uzavření smlouvy.


Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte zaslat nám

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo Telefonní číslo: 210 023 400

E-mail: ochranadat@lidlplus.cz


prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí tuto smlouvu zrušit. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


4.2 Následky odstoupení od smlouvy


Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízené nejlevnější standardní doručení). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě nebude toto vrácení zpoplatněno.


Pokud jste požádali o zahájení poskytování Služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých Služeb do okamžiku, kdy nám oznámíte uplatnění práva na odstoupení od smlouvy s ohledem na tuto smlouvu, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.


4.3 Formulář pro odstoupení od smlouvy


Vložte formulář ve formátu PDF zde.


5 Záruka, odpovědnost


Za poskytování služeb v rámci jednotlivých cílových služeb jsou odpovědní výhradně provozovatelé příslušných cílových služeb. Lidl Stiftung neodpovídá za případné nároky vzniklé v této souvislosti. Totéž platí pro jiné plnění samostatných třetích osob, jako například poskytovatele internetu.


Odpovědnost Lidl Stiftung v souvislosti s užíváním služby Můj Lidl vůči uživatelům je v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů vyloučena. Odpovědnost společnosti Lidl Stiftung za výslovně označené záruky a za nároky na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčena.


6 Výpověď, smazání


Lidl Stiftung i uživatel mohou kdykoli ukončit závazkový vztah vyplývající z užívání služ-by účtu Můj Lidl, a to bez výpovědní lhůty. V rámci správy účtu Můj Lidl může uživatel kdykoliv iniciovat smazání účtu.

Ukončení ze strany Lidl Stiftung bude provedeno zejména v případě, kdy uživatel poruší tyto podmínky použití. Až do vyjasnění dané situace mohou být uživatelské údaje rovněž pouze zablokovány.

Zejm. si vyhrazujeme právo opravit nebo smazat Váš účet Můj Lidl nebo jednotlivé záznamy v něm v případě nesprávných informací.


7 Ochrana údajů


Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Vašimi právy na ochranu osobních údajů. K realizaci této služby je nutné, aby byly Vámi uvedené údaje poskytnuty poskytovateli příslušné cílové služby, aby poskytovatel mohl autentizovat uživatele a poskytovat Služby stanovené v rámci cílové služby (např. odeslání a vyúčtování objednaného zboží).

Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.


8 Závěrečná ustanovení


Smluvní jazykem je čeština.

Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Podmínky použití účtu Můj Lidl ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.