Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Podmínky použití účtu Můj Lidl

Verze prosinec 2021

1 Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám

Tyto podmínky použítí upravují používání služby účtu Můj Lidl. Službu účtu Můj Lidl provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“ nebo „nás“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné spo-lečnosti skupiny Lidl (společně dále jen „skupina společností“).

Heslem chráněný účet Můj Lidl nabízí tzv. službu jednotného přihlášení (dále jen „SSO“) jakož i použití portálu účtu Můj Lidl (společně dále jen „účet Můj Lidl“ nebo „služba“). SSO Vám umožňuje, po jedné registraci s online službou skupiny společností (např. onli-ne obchody, aplikace atd., dále jen „cílová služba“), použití dalších cílových služeb se stejným uživatelským jménem a heslem za podmínky, že je SSO v příslušné cílové službě implementováno.

Portál účtu Můj Lidl, který můžete navštívit přes cílové služby, Vám umožňuje nahlížet, přistupovat, spravovat a opravovat vaše informace z různých cílových služeb na jednom centrálním ukládacím místě.

Tato služba je poskytnuta na základě následujících podmínek použití účtu Můj Lidl (dále jen „podmínky použití“).


2 Registrace a účet

Pro použití služby účtu Můj Lidl je nutná registrace v cílové službě spojené s SSO, při které musí uživatel vytvořit heslo pro účet Můj Lidl. To slouží, spolu s Vaší e-mailovou adresou nebo mobilním telefonním číslem k přístupu do Vašeho účtu Můj Lidl.

Údaje poskytnuté uživatelem během registrace musí být správné. Nesmí být použity úda-je třetích osob. Pokud se poskytnuté údaje v čase změní, je uživatel povinen je ve svém účtu Můj Lidl neprodleně upravit.


V závislosti na cílové službě musí být během registračního procesu ověřena Vaše e-mailové adresa nebo telefonní číslo. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail nebo SMS s potvrzovacím kódem. Bez ověření e-mailové adresy nebo telefonního čísla nemůže pro-ces registrace pokračovat.


Kliknutí na tlačítko „Vytvořit účet Můj Lidl“ po projití registračního procesu učiníte zá-vaznou nabídku na registraci účtu Můj Lidl. Před stisknutím tohoto tlačítka můžete regis-traci kdykoliv ukončit nebo změnit poskytnuté informace smazáním, doplněním nebo opravením záznamů učiněných v různých políčkách nebo ukončením cílové služby. Po dokončení registračního procesu můžete poskytnuté informace ve vašem osobním účtu kdykoliv změnit.

Po obdržení Vaší nabídky na uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o přijetí nabídky (dále jen „potvrzení objednávky“) na e-mailovou adresu poskytnutou během registrace. Potvrzení objednávky představuje zároveň naše přijetí nabídky na uzavření smlouvy o používání (dále jen „uzavření smlouvy“). Službu můžete užívat, jakmile obdržíte potvrze-ní objednávky.

Po dokončení registrace Vám bude automaticky přiřazeno zákaznické číslo.

Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro používání oprávněným uživatelem a musí být odpovídajícími preventivními opatřeními chráněny před neoprávněným přístupem třetími osobami. V případě jakýchkoliv náznaků neoprávněného využívání služby je uživatel po-vinen o tom neprodleně informovat Lidl Stiftung. Uživatel je odpovědný za následky ne-oprávněného použití třetí osobou, pokud je způsobil, resp. pokud mu nezabránil.

Používání účtu Můj Lidl v zařízeních s operačním systémem Android je možné, pouze pokud zařízení používá prohlížeč Google Chrome.

3 Předmět služby

Předmětem služby účtu Můj Lidl je poskytování jednotného heslem chráněného SSO pro různé cílové služby skupiny společností. To v podstatě znamená, že po jednorázové regis-traci a autentizaci vytvořený účet Můj Lidl lze použít pro přihlášení do všech cílových služeb, zapojených do účtu Můj Lidl, aniž by byla nutná samostatná registrace, resp. opě-tovné uvedení podrobných uživatelských údajů.

Pro pohodlí při přihlašování máte také možnost aktivovat funkce „Zůstat přihlášen“. Po aktivování této funkce je vytvořena v prohlížeči Vašeho zařízení stálá cookies (6 měsíců), která zajišťuje, že Vás účet Můj Lidl identifikuje při Vaší příští návštěvě Tato cookies může být kdykoli vymazána prostřednictvím nastavení ve Vašem prohlížeči.

Pokud se registrujete u spojené cílové služby, aniž byste se dříve registrovali u jiné cílové služby, založíte si automaticky účet Můj Lidl. Pokud jste se již dříve registrovali pomocí účtu Můj Lidl v rámci jiné spojené cílové služby, můžete se jednoduše k cílové službě přihlásit pomocí již existujících přihlašovacích údajů. Pokud skupina společností v bu-doucnosti bude nabízet nové cílové služby, budete je moci využívat rovněž pomocí Vaše-ho účtů Můj Lidl. Dodatečné podmínky použití se aplikují na jednotlivé cílové služby.

SSO vám dává identitu napříč portály, která je rozpoznávána a ověřována spojenými cílo-vými službami a kterou můžete spravovat pomocí portálu účtu Můj Lidl. Portál účtu Můj Lidl Vám umožňuje vidět, přistupovat, spravovat a opravovat Vaše informace z různých cílových služeb na jednom centrálním místě. Portál účtu Můj Lidl ukládá základní údaje zákazníka a informace, jakož i ty základní údaje zákazníka a informace, které jste poskytli při používání jiných cílových služeb. Tímto způsobem můžete nahlížet na všechny vaše základní údaje zákazníka, přihlašovací údaje, informace o okolnostech a zájmech v části „O mně“ a informace o poskytnutých benefitech v rámci programu „Rodinný klub“, pokud byly dobrovolně poskytnuty, jakož i informace o uložených platebních metodách a histo-rii nákupů a objednávek v jednom centrální místě v portálu účtu Můj Lidl. Pokud to bude nezbytné, Vaše údaje budou předány příslušné cílové službě, když jsou využity specifické nabídky k umožnění provedení příslušné transakce (vizte část 7 níže).

Využívání služby účtu Můj Lidl je bezplatné. Využití konkrétní cílové služby však může zahrnovat náklady, které jsou transparentně zobrazovány s příslušnou nabídkou a v sou-ladu se příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro případné jiné nezbytné služby třetích osob, jako je například připojení k internetu.


4 Záruka, odpovědnost

Lidl Stiftung se snaží poskytovat službu účtu Můj Lidl, pokud možno trvale a bezporu-chově. To však nelze vždy zcela zaručit s ohledem na technické podmínky, jako jsou změny konfigurace, údržba, výpadky zařízení atd. V případě výpadku služby se bude Lidl Stiftung snažit obnovit bezchybnou použitelnost služby co nejdříve. Lidl Stiftung neod-povídá za žádné následky vyplývající z nedostatečné (úplné) použitelnosti služby.

Lidl Stiftung si vyhrazuje právo poskytovat v budoucnu službu účtu Můj Lidl s omezeným a/nebo upraveným rozsahem funkcí, nebo službu zcela ukončit. Uživatel nemá žádný nárok na (trvající) možnost používání této (bezplatné) služby.

Za poskytování služeb v rámci jednotlivých cílových služeb jsou odpovědní výhradně provozovatelé příslušných cílových služeb. Lidl Stiftung neodpovídá za případné nároky vzniklé v této souvislosti. Totéž platí pro další nároky jiných třetích osob, jako například poskytovatele internetu.

Odpovědnost Lidl Stiftung v souvislosti s užíváním služby Můj Lidl vůči uživatelům je v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účin-ných právních předpisů vyloučena.


5 Výpověď, smazání

Lidl Stiftung i uživatel mohou kdykoli ukončit závazkový vztah vyplývající z užívání služ-by účtu Můj Lidl, a to bez výpovědní lhůty. V rámci správy účtu Můj Lidl může uživatel kdykoliv iniciovat smazání účtu.

Ukončení ze strany Lidl Stiftung bude provedeno zejména v případě, kdy uživatel poruší tyto podmínky použití. Až do vyjasnění dané situace mohou být uživatelské údaje rovněž pouze zablokovány.

Zejm. si vyhrazujeme právo opravit nebo smazat Váš účet Můj Lidl nebo jednotlivé zá-znamy v něm v případě nesprávných informací.

6 Ochrana údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Vašimi právy na ochranu osob-ních údajů. K realizaci této služby je nutné, aby byly Vámi uvedené údaje poskytnuty po-skytovateli příslušné cílové služby, aby poskytovatel mohl autentizovat uživatele a posky-tovat služby stanovené v rámci cílové služby (např. odeslání a vyúčtování objednaného zboží).

Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.


7 Závěrečná ustanovení

Smluvní jazykem je čeština.

Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.


Podmínky užití ke stažení

Tyto podmínky použití si můžete stáhnout jako verzi PDF zde.

Podmínky použití účtu Můj Lidl ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader .