Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Podmínky účasti a prohlášení o ochraně soukromí pro soutěž o vstupenky na UEFA EURO 2024

I. Podmínky účasti

1. Pořadatel a způsobilost k účasti v soutěži


Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále jen „Pořadatel“).


Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly věku 18 let. Podmínkou účasti v soutěži je instalace aplikace Lidl Plus na Váš smartphone, vytvoření uživatelského účtu, jakož i získání známky, jak je popsáno v části 2 níže.


Účastí v soutěži účastníci akceptují podmínky účasti a potvrzují, že dosáhli věku alespoň 18 let. Účast jménem třetích osob je zakázaná.


Soutěž se koná v době od 11. 4. 2024 (00:01) do 5. 5. 2024 (23:59) („Doba konání soutěže“). Výherci budou zveřejněni dne 10. 5. 2024 a zveřejnění bude ukončeno dne 17. 5. 2024.


Soutěže se lze zúčastnit kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“ pod obrázkem soutěže s názvem „Vyhraj s Lidl Plus!“ během Doby konání soutěže v aplikaci Lidl Plus.


Vyloučení z účasti


Vyloučeni z účasti v soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší.


Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučením zaniká a vyloučený účastník je povinen výhru vrátit.


2. Získání známky a účast v soutěži


Vždy, když zákazník během Doby konání soutěže provede nákup v prodejně Lidl v České republice a identifikuje se u pokladny aplikací Lidl Plus, je mu přidělena v Lidl Plus známka za podmínky, že zakoupil podporované produkty. Seznam podporovaných produktů se rozumí veškeré čerstvé ovoce a zelenina prodávané v prodejnách Lidl v České republice. Za nákup podporovaných produktů v hodnotě alespoň 50,- Kč zákazník obdrží jednu známku. Jakmile zákazník v aplikaci Lidl Plus získá alespoň 8 známek, získá právo odeslat účast do soutěže. Odeslání účasti do soutěže bude učiněno kliknutím na tlačítko „ODESLAT ÚČAST“, je nezbytné jej učinit v Době konání soutěže a je nezbytné k účasti v soutěži. V rámci jednoho nákupu může zákazník získat neomezený počet známek. Zákazník může odeslat neomezený počet účastí do soutěže, nicméně může vyhrát pouze jednu výhru. Zákazník získává známky vždy v rámci jednoho nákupu (tj. jedné platby za libovolný počet produktů). Pro počet známek získaný v rámci nákupu je rozhodující hodnota podporovaných produktů zakoupených v rámci tohoto nákupu (např. při nákupu produktů za 500 Kč, z čehož 190 Kč tvoří podporované produkty, zákazník získá 3 známky za nákup podporovaných produktů v hodnotě 150 Kč; zbývajících 40 Kč za nákup podporovaných produktů se nepřevádí do následujících nákupů).


3. Losování výherců a oznámení o výhře


Po zapojení se do soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Pořadateli číslo zákazníka a v případě výhry také jméno a příjmení a telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, popř. adresa bydliště, pokud má být doručena věcná výhra. Po skončení Doby konání soutěže budou vylosováni výherci, příp. i náhradníci, a to bez přítomnosti veřejnosti.


Každému výherci bude výhra oznámena telefonicky na telefonní číslo, které uvedl v účtu Můj Lidl (v aplikaci Lidl Plus: Více>Profil>Můj Lidl účet>Podrobnosti účtu) ke dni uskutečnění kontaktu ze strany Pořadatele. Pořadatel požádá výherce o kontaktní údaje nezbytné k zaslání či předání výhry. Pokud je telefonní číslo neplatné kvůli poskytnutí nepřesných údajů, nárok na výhru a účast v soutěži zaniká bez náhrady.


Pořadatel provede maximálně tři pokusy o kontaktování každého výherce, každý pokus v jiný den. Nepodaří-li se Pořadateli s výhercem telefonicky spojit, zaniká nárok výherce na výhru po neúspěšném třetím pokusu o kontaktování bez nároku na náhradu. V takovém případě nárok na výhru vznikne prvnímu náhradníkovi, který bude kontaktován shodným způsobem, případně analogicky náhradníkům na dalších místech.


Pořadatel zveřejní výherce v aplikaci Lidl Plus ve zjednodušené formě (jméno, první písmeno příjmení a čtvrtá, šestá a devátá číslice telefonního čísla registrovaného v účtu Můj Lidl výherce).


4. Předání výhry


Za účelem předání výhry bude výherce kontaktován e-mailem, který bude obsahovat další pokyny. Výherce musí na e-mail odpovědět do 3 pracovních dnů od jeho doručení formou kliknutím na odkaz pro vyplnění formuláře. Pokud tak neučiní, přejde výhra na vylosovaného náhradníka v soutěži.


5. Kompletní seznam výher, počet losovaných výherců a náhradníků


Výhry:

  • Finále UEFA EURO 2024: 3x 2 vstupenky
  • M51 14. 7. 2024 v Berlíně


  • Vyřazovací fáze UEFA EURO 2024: 2x 2 vstupenky
  • 2B/2A Round 16 v Berlíně


  • Skupinová fáze UEFA EURO 2024: 6x 2 vstupenky
  • 18. 6. 2024 M12 Portugalsko vs. Česká republika v Lipsku
  • 22. 6. 2024 M24 Play-off skupina C, kde hraje Česká republika v Hamburku
  • 26. 6. 2024 M36 Česká republika vs. Turecko v Hamburku

Ke každé výhře náleží doprava na místo a z místa konání utkání, 1x noc v hotelu pro 2 osoby, 1x snídaně a večeře pro 2 osoby. Podrobnosti budou všem výhercům sděleny individuálně.


Počet losovaných výherců a náhradníků:


Bude se losovat 11 výherců a 11 náhradníků. Jeden výherce, případně náhradník, získává jednu výhru.


6. Všeobecná pravidla


Jeden účastník může vyhrát pouze jednu výhru. Výhru nelze převést třetí osobě. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradníky, propadají Pořadateli.


Pořadatel odvede z výhry srážkovou daň v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice. V případě, že výherce není daňový rezident České republiky, je povinen doložit Pořadateli svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel taktéž odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice.


Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří výhru, či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejm. neodpovídá za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou výher výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.


Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.


Pořadatel je oprávněn jednostranně upravit nebo doplnit podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.


Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici přímo na webu Pořadatele https://www.lidl.cz/c/soutez-o-vstupenky-na-uefa-euro-2024/s10043619 a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.


II. Prohlášení o ochraně soukromí

1. Správce


Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel.


2. Kategorie a původ zpracovávaných osobních údajů

Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo předala následující osobní údaje Pořadateli:

- zákaznické číslo všech účastníků soutěže, kteří se registrovali v Lidl Plus a sbírají nezbytné známky;

- jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo nebo e-mailová adresa výherců, a adresa výherce, pokud je nezbytná pro doručení výhry.


Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k odeslání nebo předání výhry přímo výherci.


3. Účel a právní základ zpracování


Provedení soutěže


Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k provedení soutěže (např. evidence soutěžících, ověření, zda výherce není vyloučenou osobou, losování, oznámení výherců, komunikace s výherci, doručení výhry). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se Soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pod to spadá i výše uvedené předání údajů od společnosti Lidl Stiftung k Pořadateli.


Pokud účet Lidl Plus výherce neobsahuje adresu, Pořadatel požádá výherce o sdělení adresy, když jej bude kontaktovat pro oznámení výhry. Totéž Pořadatel učiní, pokud se bude domnívat, že adresa uvedená v účtu Lidl Plus nemusí být skutečná nebo úplná, aby se ujistil, že bude výhra doručena správně.


Propagace Pořadatele v souvislosti se soutěží


Součástí soutěže může být i pořízení fotografie nebo videa (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherců při předání výhry a ty mohou být zveřejněny společně s jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště výherce v propagačních materiálech Pořadatele (např. tisková zpráva, internetová stránka, časopis pro zaměstnance či účet na sociální síti). Tyto údaje jsou zpracovány na základě Vašeho případného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Pro případ výhry uděluje účastník svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště.


4. Příjemci/kategorie příjemců


Údaje jsou předány třetím osobám jen pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na Facebook). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.


5. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování


Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, sdělené doručovací údaje), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě nepeněžních výher, budou údaje výherců uchovány po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Osobní údaje, fotografie a videa pro propagaci Pořadatele v souvislosti se soutěží budou uchování max. po dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže.


6. Práva subjektů údajů


Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů;

• právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


Pokud účastník udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.