Banner

Podmínky účasti Stírací losy

Podmínky účasti v soutěži Stírací losy

1. Účel soutěže


Společnost Lidl Česká republika s. r. o., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 42824, (dále jen „LIDL“) pořádá soutěž s názvem „Stírací losy“, které se mohou účastnit pouze registrovaní členové Lidl Plus (viz www.lidlplus.cz v sekci Často kladené otázky). Společnost LIDL proto při pořádání soutěže Stírací losy spolupracuje se společností Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Německo, která je provozovatelem aplikace Lidl Plus.


Soutěž může probíhat formou Stírací losy či formou Rulety, přičemž pravidla jsou shodná pro obě formy. Liší se pouze mechanika setření losu, resp. roztočení rulety.


2. Účastníci


Zúčastnit se mohou všechny fyzické osoby, které splňují následující podmínky:

• Registrace jako uživatel služby Lidl Plus. Stažení aplikace Lidl Plus je možné prostřednictvím „App Store“ nebo „Google Store“.

• Minimální věk 18 let a plná svéprávnost.

• Přijetí těchto Podmínek účasti v souladu s bodem 3 (přijetí setřením).


3. Účast


Soutěž Stírací losy probíhá nepřetržitě v rámci aplikace Lidl Plus, a to až do jejího ukončení. Společnost LIDL si vyhrazuje právo kdykoliv rozhodnout o zrušení soutěže. Účastnit soutěže se může každý zákazník registrovaný ve službě Lidl Plus při splnění výše uvedených podmínek. Účast v soutěži je zcela dobrovolná.


Chcete-li se účastnit, musíte se identifikovat jako uživatel služby Lidl Plus při placení na pokladně v prodejně společnosti LIDL. Identifikace se provádí pomocí digitální zákaznické karty Lidl Plus nebo sdělením čísla mobilního telefonu uvedeného během registrace.

Po každém nákupu v prodejně společnosti LIDL (pro získání dalšího stíracího losu musí od posledního nákupu uplynout alespoň 1 hodina) budete prostřednictvím aplikace Lidl Plus automaticky informováni o získání digitálního „stíracího losu“.


Tyto stírací losy mají omezenou platnost (doba platnosti je určena individuálně pro každý los) a jsou ukládány do aplikace Lidl Plus (v sekci Stírací losy).


Po otevření stíracího losu se zobrazí digitální stírací pole s upozorněním, že setřením stíracího losu přijímáte Podmínky účasti v soutěži, které bude možné zobrazit pod uvedeným odkazem. Podmínky účasti v soutěži je možné zobrazit též kdykoliv po setření stíracího losu (v části Souhrn nákupu v Upozornění).


Zákazník používající Lidl Plus (účastník soutěže) se ihned dozví, zda vyhrál nebo nevyhrál. Pokud vyhraje, zobrazí se kupón krátce poté v rámci Lidl Plus v sekci „Kupóny“ a může být uplatněn při dalším nákupu, pokud bude stále platný (zde upozorňujeme na kritéria pro uplatnění v bodě 4).


Pokud stírací los úplně neseškrábete, nepropadá, ale bude v rámci aplikace Lidl Plus vrácen do sekce „Domů“ nebo jej najdete pod „Upozornění“ v Souhrnu nákupu, a to až do uplynutí doby jeho platnosti.


Po uplynutí doby platnosti stírací los automaticky zmizí z náhledu; účast na soutěži prostřednictvím tohoto stíracího losu pak již není možná.


4. Výhry


V soutěži jsou různé typy výher, o které se hraje na bázi určitého algoritmu či pravděpodobnosti. Tyto výhry mohou být od procentních slev na produkty (10 %, 20 %, atd.) a zvláštních cen na produkty až po peněžité slevy na produkt či na celý nákup. Konkrétní podmínky jsou uvedeny na každém stíracím losu.

Tyto slevy a jiné výhry se výherci zobrazují jako kupón v aplikaci Lidl Plus a jejich uplatnění podléhá následujícím kritériím:

• Kupón lze uplatnit pouze v prodejnách Lidl, které se účastní programu Lidl Plus.

• Kupón lze uplatnit pouze při dalším nákupu (nikoli již při uskutečněném nákupu).

• Kupón musí být aktivován a uplatněn během uvedené doby platnosti (uvedeno na kupónu).

• Kupón není přenosný a nelze jej směnit za hotovost.

Pokud je hodnota kupónu (maximální zisk) vyšší než je částka nákupu, kupón nelze uplatnit. Každý výherní kupón obsahuje informace o podmínkách jeho uplatnění. Je-li na kupónu uvedeno, že pro jeho uplatnění je nutné dosáhnout minimální výše částky nákupu, lze kupón uplatnit pouze při splnění této podmínky. Do výše částky nákupu se nezapočítávají vratné obaly. Kupóny nejsou vydávány fyzicky a nelze je vytisknout. Je možné je pouze zobrazit a uplatnit s využitím aplikace Lidl Plus.


5. Oznámení o výhře


Ihned po setření se zákazník prostřednictvím oznámení v aplikaci Lidl Plus dozví, zda vyhrál či nikoliv.


6. Odpovědnost


Vylučuje se veškerá odpovědnost společnosti LIDL vůči účastníkům soutěže, a to v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů v souvislosti s jejich účastí na soutěži. Aniž je tím dotčeno obecné vyloučení odpovědnosti dle předchozí věty, každý účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LIDL neodpovídá a nenese následky za chyby, újmu či nesrovnalosti, které mohou nastat při poskytování slev a jiných výher či zasílání informací, pokud jsou způsobeny poruchou připojení nebo jinou chybou či opomenutím vzniklým v důsledku problémů elektronické komunikace, přenosu dat, přetížení nebo připojení k internetu nebo z jakéhokoli jiného důvodu, který nezapříčinila společnosti LIDL.


8. Vyloučení ze soutěže


Společnost LIDL si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění vyloučit ze soutěže osoby porušující podmínky a zabránit jim v další účasti na soutěži. Vyloučeni budou všichni uživatelé, kteří používají pro účast zakázané prostředky (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně atd.). Zakázána jsou rovněž jiná jednání, která jsou v rozporu s dobrými mravy a jsou schopna ovlivnit výsledky soutěže. Není povolena účast na soutěži ve skupině hráčů, prostřednictvím automatizovaných nástrojů nebo jako profesionálně poskytovaná služba.


9. Předčasné ukončení


Společnost LIDL si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez předchozího upozornění, a to i bez uvedení důvodu. Ke zrušení soutěže dojde zejména:

a. z technických důvodů (např. viry v systému, manipulace nebo selhání hardwaru nebo softwaru atd.) nebo

b. pokud by podmínky soutěže nemohly být provedeny s ohledem na požadavky příslušných právních předpisů.

Pokud je příčinou ukončení protiprávní a zaviněné jednáním účastníka, má společnost LIDL právo požadovat od účastníka náhradu případně vzniklé škody.


10. Zdanění


Na výhry v této soutěži se vždy vztahují příslušná ustanovení daňových předpisů. Výhra (její hodnota) může být předmětem daně z příjmů vybírané srážkou. Z tohoto důvodu musí výherci společnosti LIDL před přijetím výhry na vyžádání poskytnout potřebné informace, aby společnost LIDL mohla splnit v souvislosti s touto výhrou své případné daňové povinnosti. Společnost LIDL si v této souvislosti vyhrazuje právo požádat o předložení průkazu totožnosti. Kromě této daně jsou další daňové povinnosti výherců jejich vlastní odpovědností a společnost LIDL nemá v tomto ohledu žádné další povinnosti.


11. Spory


Orgánem příslušným pro mimosoudní řešení sporů mezi společností LIDL a účastníkem soutěže spotřebitelem, pokud jde o práva a povinnosti vyplývající z pořádání soutěže, je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).


12. Ochrana osobních údajů


Osobní údaje účastníků soutěže jsou zpracovávány pouze v rámci aplikace Lidl Plus a obecně platí, že společnost LIDL k nim nemá přístup a ani nejsou potřebné pro uplatnění slev a jiných výher v prodejnách společnosti LIDL. Informace o zpracování osobních údajů v rámci aplikace Lidl Plus jsou dostupné v Prohlášení o ochraně soukromí pro Lidl Plus. Obecné informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl jsou dostupné v Prohlášení o ochraně soukromí společnosti LIDL.


13. Změny podmínek


Společnost LIDL si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Podmínky účasti v soutěži. Každá taková změna Podmínek účasti v soutěži bude provedena formou dodatků účinných okamžikem uveřejnění na pod odkazem na stíracích losech. Změny bude společnost LIDL provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti LIDL, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že společnost LIDL bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.


Lidl Česká republika s. r. o., 18.6.2021.