Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Pravidla soutěže

„Hodnocení samoobslužné pokladny“

(dále jen „Pravidla soutěže“)


Soutěž pořádá:


společnost Lidl Česká republika s. r. o.

se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5

IČO: 26178541

DIČ: CZ26178541

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 42824 (dále jen „Pořadatel“)


Technický servis zajišťuje:


společnost Advanced Telecom Services, s. r. o.

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10


IČO: 27635007


DIČ: CZ276635007


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 120434 (dále jen „ATS“)


Termín a místo konání soutěže


Soutěž probíhá od 20.11.2023 (00:00:00) do odvolání (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Jednotlivá kola soutěže probíhají vždy od prvního dne příslušného kalendářního měsíce (00:00:00) do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (23:59:59) (dále jen „Soutěžní kolo“).


Výhry v soutěži


Do každého Soutěžního kola je vložen jeden iPhone 14 a je vloženo 10 poukazů na nákup v obchodní síti prodejen Lidl v hodnotě 1.000,- Kč (dále jen „Poukazy“). Jednou výhrou v této soutěži se rozumí vždy 1 Poukaz anebo 1 iPhone.


Účast v soutěži


Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastník soutěže“), která v Době konání soutěže uskuteční v jakékoliv prodejně Lidl na území České republiky nákup v libovolné hodnotě a uschová si účtenku z nákupu.


Ze soutěže jsou vyloučeni a Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci Pořadatele, ATS a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností podílejících se na organizaci této soutěže a osoby blízké těmto osobám.


Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že za dodržení výše uvedených podmínek provede Soutěžní nákup a prostřednictvím formuláře „Hodnocení nákupu“ nebo formuláře „Hodnocení samoobslužné poklady“ dostupného na www.lidl.cz (dále jen společně jako „Formulář“) vyplní všechna povinná pole Formuláře a prostřednictvím příslušného políčka udělí souhlas se zařazením do soutěže. Podmínkou zařazení do soutěže je vyplnění kontaktní e-mailové adresy, jména a příjmení Účastníkem.


Účastník soutěže, který výše uvedeným způsobem vyplní formuláře „Hodnocení nákupu“ i „Hodnocení samoobslužné pokladny“ bude do losování v rámci příslušného Soutěžního kola zařazen dvakrát.


Účastník soutěže, který zaslal vyplněný Formulář, neobdrží žádný zpětný potvrzující e-mail o zpracování Formuláře. Formulář bude automaticky zpracován.


V rámci jednoho Soutěžního kola se účastník může do soutěže zapojit maximálně dvakrát (řádným vyplněním obou Formulářů). Počet Soutěžních kol, do kterých se může Účastník zapojit, omezen není. Pro účast v každém Soutěžním kole je však potřeba provedení nového Soutěžního nákupu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito Pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, ztrácí nárok na výhru a výhra se nepředá.


Způsob výběru výherců


Výherci budou vybráni formou losování. Losování proběhne vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po Soutěžním kole.


Oznámení o výhře


Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách Pořadatele. Zveřejněny budou následující údaje:


1. Osobní jméno výherce,

2. První písmeno příjmení výherce,

3. Obec, ze které výherce pochází.


O své výhře bude výherce vyrozuměn prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou ve Formuláři. Výherce bude o výhře informován způsobem uvedeným v předchozí větě do 25 pracovních dnů od příslušného losování.

Součástí informace o výhře bude i žádost o zaslání kontaktních údajů pro doručení výhry. Výherce je povinen zaslat požadované kontaktní údaje způsobem uvedeným v rámci e-mailové zprávy obsahující oznámení o výhře, a to do 48 hodin od data přijetí takovéto zprávy. Současně je výherce povinen na vyžádání předložit kopii účtenky, se kterou se zapojil do soutěže, a to způsobem popsaným ve zprávě o výhře.

V případě, že výherce nesplní některou z výše uvedených podmínek, jeho nárok na výhru zaniká a místo tohoto výherce bude jako výherce vylosován jiný Účastník soutěže.


Distribuce výher


Distribuci výher zajistí Pořadatel, a to na adresu, kterou výherce uvede v odpovědi na oznámení o výhře.


Všeobecné podmínky soutěže


Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojenou s dodávkou výher výhercům. Výhry nelze reklamovat. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.

Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná Pravidla soutěže jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.


Zpracování osobních údajů


Pořadatel bude, jakožto správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávat osobní údaje Účastníků soutěže dle níže uvedených podmínek, a to za účelem plnění smluvního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníkem soutěže, který vznikne účastí Účastníka soutěže v soutěži. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas, a jehož právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Zapojení do soutěže a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak pro účast v soutěži nezbytné.


Pořadatel bude osobní údaje Účastníků soutěže zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci příslušného Soutěžního kola (viz údaje v těchto Pravidlech soutěže), a to max. po dobu 2 měsíců od skončení příslušného Soutěžního kola.


V případě výherců bude Pořadatel uchovávat osobní údaje po dobu 5 let od konce kalendářního roku, němž proběhlo kolo soutěže, v kterém se Účastník soutěže stal výherce, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Pořadatele spočívajících v prokázání odeslání výhry výherci.


Pořadatel bude osobní údaje zpracovávat sám, příp. zpracováním pověří, v souladu s čl. 28 GDPR, třetí osoby.


Účastníkům soutěže a výhercům jakožto subjektům údajů ve smyslu GDPR náležejí po naplnění příslušných předpokladů stanovených v GDPR následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:


• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje Pořadatel zpracovává (čl. 15 GDPR);

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů (čl. 16 GDPR);

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů (čl. 17 GDPR);

• právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); a

• právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR).


Tato práva mohou Účastníci soutěže a výherci uplatnit u Pořadatele na adrese vedené v bodě 1. těchto Pravidel, příp. na e-mailové adrese zakaznicky.servis@lidl.cz


S případnými stížnostmi na zpracování osobních údajů se mohou Účastníci soutěže a výherci obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).


Dotazy ke zpracování osobních údajů Pořadatelem mohou Účastníci soutěže a výherci zasílat také pověřenci Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.


Tato Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele na adrese www.lidl.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v jeho sídle.