Prohlášení o ochraně osobních údajů pro hodnocení nákupu na online shopu

Děkujeme za Váš zájem o zákaznický průzkum Lidlu.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Zasazujeme se proto o zaručení Vašeho práva na informační sebeurčení. Níže bychom Vám rádi vysvětlili, jaké osobní údaje, kdy a k jakému účelu shromažďujeme, zpracováváme a používáme.


1. Správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR

Pokud není v jednotlivých částech (oddělených nadpisy) tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, je správcem ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR vůči tomuto zpracování společnost:


Lidl Česká republika s.r.o.

Nárožní 1359/11

158 00 Praha

info@lidl-shop.cz.


2. Využití nástroje k hodnocení


2.1 Data protokolu


Účel zpracování/právní základ:

Při Vaší návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a dočasnému uložení následujících údajů:

• údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek,

• údaj o datu a času přístupu,

• údaj o názvu a URL zobrazeného souboru údajů,

• údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referrer),

• údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením, jakož i

• název Vašeho poskytovatele připojení,

• jedinečné ID uživatele,

• počet dosavadních účastí v průzkumech,

• čas potřebný k zodpovězení průzkumu,

a to na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

• zajištění bezproblémového vzniku připojení,

• zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací,

• vyloučení pokusů o podvod v průzkumech und

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.


Příjemci/kategorie příjemců:

V rámci zajišťování našeho zákaznického průzkumu využíváme specializované poskytovatele služeb, zejm. v oblasti zákaznických průzkumů. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Všechny společnosti, uvedené v seznamu cookies jako poskytovatelé (srov. bod 2.2 níže), pro nás pracují jako zpracovatelé.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Údaje o délce trvání zodpovězení průzkumu budou archivovány po 90 dnech a po dalších 14 dnech trvale smazány. To je nezbytné pro umožnění dlouhodobého hodnocení průzkumů s vyloučením pokusů o podvod.

Ostatní data protokolu se archivují po 7 dnech a po 14 dnech jsou trvale smazána.

2.2 Používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání


Účel zpracování/právní základ:


My, společnost Lidl Česká republika s.r.o., jsme správcem pro zpracování osobních údajů ve spojení s používáním cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o uživání na všech (sub-)doménách webové stránky https://survey2.medallia.eu/.

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), když navštívíte naše webové stránky. Cookies nezpůsobují ve Vašem koncovém zařízení škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.

Používání technicky nutných cookies a jiných technicky nezbytných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží k poskytování našeho průzkumu.

Informační přehled o používaných cookies a jiných technologiích, účelech zpracování, době uložení a zapojených poskytovatelích naleznete níže v našemu seznamu cookies.

Při používání technicky nutných cookies souborů a obdobných nutných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující typy osobních údajů:

• uživatelské vstupy pro uchování vstupu na více podstránkách (např. k uložení souhlasu s cookies);

• události související s bezpečností (např. detekte podvodného vstupního chování).

Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Takže zpracováváme Vaše údaje na základě našeho (souběžného) oprávněného zájmu na shromáždění údajů ke zlepšení nákupního zážitku v našich prodejnách, našem online shopu, jakož i našich aplikacích.


Seznam cookies:

Kategorie: technicky nutné

Název: NSC_tvswfz.nfebmmjb.dpn

Poskytovatel: Medallia

Typ: technicky nutné

Účel: cookie se užívá k umožnění vyrovnání zátěže.

Expirace/doba uchování: Cookie závislá na relaci. Vyprší, jakmile relace skončí.

Kategorie: technicky nutné

Název: Consent

Poskytovatel: Medallia

Typ: technicky nutné

Účel: zaznamenává, zda bylo zobrazeno upozornění na cookies.

Expirace/doba uchování: 1 rok

Kategorie: technicky nutné

Název: ADRUM

Poskytovatel: AppDynamics

Typ: technicky nutné

Účel: pomáhá porozumět zkušenosti respondenta a poskytuje podporu.

Expirace/doba uchování: Cookie závislá na relaci. Vyprší, jakmile relace skončí.


Příjemci/kategorie příjemců:

V rámci zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání využíváme specializované poskytovatele služeb, zejm. v oblasti zákaznických průzkumů.

Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Všechny společnosti, uvedené v seznamu cookies jako poskytovatelé, pro nás pracují jako zpracovatelé.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Dobu uchování pro cookies můžete zjistit ve výše uvedeném seznamu cookies.


3. Zákaznický průzkum ohledně nákupních zkušeností


Účel zpracování/právní základ:

V rámci zákaznického průzkumu shromažďujeme údaje o Vašem subjektivním zážitku při nakupování a Vašich nákupních preferencích. Účelem je průběžné zlepšování Vašeho zážitku při nakupování v našich prodejnách, našem online shopu, jakož i v našich aplikacích.

Pokud se zúčastníte našeho zákaznického průzkumu, dochází k tomu na základě Vaší svobodné vůle. Při těchto anonymních průzkumech nejsou ukládány žádné informace, které by umožňovaly vyvodit závěr o osobě respondenta průzkumu. Ukládá se jen datum a čas Vaší účasti. Všechny informace, které poskytnete při odpovídání na náš průzkum, budou považovány za dobrovolně poskytnuté a bude uchovávány v souladu s podmínkami GDPR. V prázdných textových polích, prosím, neuvádějte žádná jména či podobné údaje, s jejichž pomocí by Vás či jiné osoby bylo možno identifikovat.

Právním základem pro toto zpracování je náš souběžný, oprávněný zájem na zlepšení Vašeho zážitku při nakupování v našich prodejnách, našem online shopu, jakož i našich aplikacích ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Příjemci/kategorie příjemců:

V rámci tohoto zpracování údajů využíváme specializované poskytovatele služeb, zejm. v oblasti zákaznických průzkumů. Tito zpracovávají Vaše údaje pro nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Zákaznické průzkumy jsou prováděny pouze anonymně. Pokud přesto v rámci průzkumu uvedete osobní údaje, budou okamžitě po zjištění smazány, popř. anonymizovány.

4. Předání údajů do zemí mimo EHP


Pokud údaje předáváme příjemcům ve třetích zemích (sídlem mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z údajů uvedených v rámci popisu příslušného zpracování u příjemců/kategorie příjemců. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochraně Evropská komise některým třetím zemím potvrzuje standard ochrany osobních údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete pod odkazem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud není v zemi odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajů byla dostatečně zajištěna jinými opatřeními. To je možné například pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, osvědčení, nebo schválených kodexů chování. Obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (čl. 8), pokud si přejete k této problematice obdržet bližší informace.


5. Práva subjektů údajů


Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo na požádání obdržet bezplatnou informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy.

Dále máte při splnění právních podmínek právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) Vašich osobních údajů.

Pokud je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR máte také podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování údajů, nebude k němu dále docházet, ledaže správce prokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které budou převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů.

Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli Vy sami, máte rovněž právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud je právním základem pro zpracování údajů Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.

Ve výše uvedených případech, pokud máte nějaké dotazy nebo máte nějaké stížnosti, kontaktujte prosím písemně nebo e-mailem pověřence pro ochranu osobních údajů.

Navíc máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Příslušným je dozorový orgán státu, ve kterém bydlíte, nebo v němž má sídlo správce. V České republice jde o Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Další dotazy


V případě dalších dotazů k shromažďování, zpracování a použití Vašich osobních údajů se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:


Lidl Česká republika s. r. o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nárožní 1359/11

158 00 Praha

ochranaosobnichudaju@lidl.cz


Stav ke dni: 19. 1. 2024