Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Zjednodušené znění pravidel


Zapojte se do soutěže v aplikaci Lidl Plus kliknutím na "CHCI SOUTĚŽIT"

U pokladny si naskenujte Lidl Plus kartu.

Za každých utracených 50 Kč za soutěžní produkty získáte účast k odeslání do slosování.

Soutěžní produkty: Coca Cola / Fanta / Sprite.

Odešlete své účasti a zařaďte se do slosování.


Soutěž probíhá v termínu od 27. 11. 2023 do 10. 12. 2023.

Popis výhry


Hmotné výhry:


  • 2x Garmin Tactix 7 solar sapphire ballistics
  • 2x Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Mineral Blue DLC Titanium Whitestone band
  • 3x Vysavač Dyson V15™ Detect Absolute (Žlutá)
  • 3x TV Samsung 65" QLED


Kupóny na nákup v prodejně Lidl:


  • 3x kupóny v hodnotě 10.000 Kč (10 kupónů po 1.000 Kč)
  • 10x kupóny v hodnotě 5.000 Kč (5 kupónů po 1.000 Kč)
  • 20x kupóny v hodnotě 2.000 Kč (2 kupóny po 1.000 Kč)
  • 30x kupón Lidl v hodnotě 1.000 Kč (1 kupón po 1.000 Kč)KOMPLETNÍ ZNĚNÍ PRAVIDEL

I. Podmínky účasti


Předmětem těchto podmínek účasti je úplná a jasná úprava pravidel a podmínek soutěže „Pozvěte si domů štědrého Ježíška“ (dále jen „Soutěž“). Tyto podmínky mohou být pozměněny pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako původní znění podmínek účasti.

Pořadatelem Soutěže je společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., IČO 41189698, se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 19821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3595 (dále jen „Pořadatel“).


Na Soutěži se dále podílí společnost Lidl Česká republika v.o.s. (od 02. 12. 2023 Lidl Česká republika s.r.o.), IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824 (dále jen „Vedlejší pořadatel“; Pořadatel a Vedlejší pořadatel dále společně jen „Pořadatelé“). Vedlejší pořadatel zajišťuje v Soutěži vybrané činnosti související především se shromažďováním a zpracováním údajů účastníků Soutěže nebo se zajištěním a předáním některých výher (poukazů na nákup), a to za dále uvedených podmínek.


Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly věku 18 let a jsou plně svéprávné. Podmínkou účasti v Soutěži je instalace aplikace Lidl Plus na smartphone účastníka a vytvoření uživatelského účtu, jak je popsáno v části 2. níže.


Účastí v Soutěži účastníci akceptují tyto podmínky účasti a potvrzují, že dosáhli věku alespoň 18 let a že jsou plně svéprávní. Účast jménem třetích osob je zakázaná.


Soutěž se koná v době od 27. 11.2023 (00:01) do 10. 12. 2023 (23:59) (dále jen „Doba konání Soutěže“). Výherci budou zveřejněni v průběhu dne 11. 12. 2023 a jejich zveřejnění bude ukončeno dne 15. 12. 2023.


Soutěže se lze zúčastnit kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“ pod obrázkem Soutěže s názvem „Vyhraj s Lidl Plus!“ během Doby konání Soutěže v aplikaci Lidl Plus.


Vyloučení z účasti


Vyloučeni z účasti v Soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší.


Pořadatelé jsou oprávněni vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při Soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatelů je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučením zaniká a vyloučený účastník je povinen výhru vrátit.


Vždy, když zákazník během Doby konání Soutěže provede nákup podporovaných produktů v prodejně Lidl v České republice provozované Vedlejším pořadatelem a identifikuje se u pokladny aplikací Lidl Plus, získává jednu (1) účast v losování za každých 50 Kč hodnoty zakoupených podporovaných produktů, pokud předtím potvrdil v aplikaci Lidl Plus zájem zapojit se do Soutěže.


Seznam podporovaných produktů je uveden níže a je k nalezení rovněž v aplikaci Lidl Plus. Uplatní se seznam podporovaných produktů v okamžiku koupě. Hodnota zakoupených podporovaných produktů ve výši 49,90 Kč se pro účely Soutěže považuje za 50 Kč. Hodnoty zakoupených podporovaných produktů ve více nákupech se nesčítají. Za jeden nákup lze získat více účastí. Každý účastník se může Soutěže zúčastnit vícekrát, a to získáním více účastí za nákupy podporovaných produktů. Bez ohledu na to platí, že každý účastník může vyhrát maximálně jednu výhru.


Podporované produkty:


• Všechny výrobky Coca-Cola, Fanta, Sprite


Po zapojení se do Soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Vedlejšímu pořadateli ve vztahu ke všem účastníkům Soutěže číslo zákazníka, a ve vztahu k vylosovaným výhercům hmotných výher a náhradníkům též údaje v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, a adresa bydliště pro doručování hmotné (věcné) výhry.


Losování výherců (všech, tj. výherců hmotných výher i výherců poukazů na nákup) a náhradníků zajistí Vedlejší pořadatel po skončení Doby konání Soutěže, a to bez přítomnosti veřejnosti. Po provedení losování bude každému výherci hmotné výhry oznámena výhra Pořadatelem telefonicky na telefonní číslo, které uvedl v účtu Můj Lidl (v aplikaci Lidl Plus: Více>Profil>Můj Lidl účet>Informace o účtu). V případě výherců poukazů na nákup bude výhra oznámena Vedlejším pořadatelem prostřednictvím aplikace Lidl Plus.


Osobní údaje vylosovaných výherců hmotných výher a náhradníků budou Vedlejším pořadatelem předány Pořadateli. Pořadatel provede maximálně tři pokusy o kontaktování každého výherce hmotné výhry, každý pokus v jiný den. Pořadatelé si poskytnou nezbytnou součinnosti při snaze výherce hmotné výhry kontaktovat. Nepodaří-li se Pořadateli s výhercem hmotné výhry telefonicky spojit, zaniká jeho nárok na výhru po neúspěšném třetím pokusu o kontaktování bez nároku na náhradu. V takovém případě nárok na hmotnou výhru vznikne prvnímu náhradníkovi, který bude kontaktován shodným způsobem, případně analogicky náhradníkům na dalších místech.


Vedlejší pořadatel zajistí zveřejnění všech výherců v aplikaci Lidl Plus ve zjednodušené formě (jméno, první písmeno příjmení a čtvrtá, šestá a devátá číslice telefonního čísla registrovaného v účtu Můj Lidl výherce).


Předání hmotné výhry příslušnému výherci či náhradníkovi standardně proběhne zasláním na adresu sdělenou příslušným výhercem či náhradníkem. Náklady na zaslání nese Pořadatel. Pořadatel může rozhodnout, že provede osobní předání hmotné výhry, o tom bude informovat příslušného výherce při oznamování výhry v Soutěži.


Předání poukazu na nákup proběhne formou nahrání příslušného poukazu do aplikace Lidl Plus příslušného výherce. Předání v tomto případě zajištuje Vedlejší pořadatel.


Výhry:


Hmotné výhry:


- 2x Garmin Tactix 7 solar sapphire ballistics

- 2x Garmin Fenix 7X Pro Sapphire Solar Mineral Blue DLC Titanium Whitestone band

- 3x Vysavač Dyson V15 ™ Detect Absolute (Žlutá)

- 3x TV Samsung 65" QLED


Kupóny na nákup v prodejně Lidl:


- 3x kupóny v hodnotě 10.000 Kč (10 kupónů po 1.000 Kč)

- 10x kupóny v hodnotě 5.000 Kč (5 kupónů po 1.000 Kč)

- 20x kupóny v hodnotě 2.000 Kč (2 kupóny po 1.000 Kč)

- 30x kupón Lidl v hodnotě 1.000 Kč (1 kupón po 1.000 Kč)


Kupony mají platnost 2 měsíce od přiřazení v aplikaci Lidl Plus. Hodnota kuponu tvoří zároveň minimální hodnotu nákupu pro uplatnění kupónu. Do hodnoty nákupu se nepočítá hodnota vratných obalů, tabákových výrobků, tiskovin a dárkových karet.


Počet losovaných výherců a náhradníků:


Pro hmotné výhry se bude losovat 10 výherců a 4 náhradníci.


Pro poukazy na nákup se bude losovat 63 výherců.

Jeden účastník může vyhrát pouze jednu výhru, ať už hmotnou výhru či poukaz na nákup. Výhru nelze převést třetí osobě. Výhry v Soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty výherci ani náhradníky, propadají Pořadatelům.


Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří výhru, či jiné nároky vůči Pořadatelům se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatelé zejm. neodpovídají za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou výher výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatelé neodpovídají za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v Soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.


Případnou srážkovou daň z výher přizná a odvede Pořadatel.


Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatelé si vyhrazují právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním Soutěže.


Pořadatelé jsou oprávněni jednostranně upravit nebo doplnit tyto podmínky účasti či Soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatelů v souvislosti se Soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.


Stížnosti na průběh Soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele či Vedlejšího pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici na webu Vedlejšího pořadatele www.lidlplus.cz pod odkazem „Soutěž“.

II. Prohlášení o ochraně soukromí a osobních údajů

Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků Soutěže jsou společně (jako společní správci) Pořadatelé. Pořadatel však bude primárně zpracovávat jen osobní údaje výherců hmotných výher či náhradníků, přičemž osobní údaje ostatních účastníků Soutěže mu budou zpřístupněny pouze v případě, že to bude nezbytně nutné pro provedení Soutěže.


Pokud jde o údaje související s komunikací s výherci hmotných výher a doručováním výher, tyto zpracovává (jako samostatný správce) pouze Pořadatel.


Pro provedení Soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo, předala z aplikace Lidl Plus následující osobní údaje:


- zákaznické číslo všech účastníků Soutěže, kteří se registrovali v Lidl Plus a potvrdili (odeslali) svou účast v Soutěži;


- jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo nebo e-mailová adresa výherců hmotných výher, a adresa výherců hmotných výher a náhradníků.


Dále mohou Pořadatelé shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k realizaci Soutěže. Po provedení losování zajistí Vedlejší pořadatel, že osobní údaje výherců hmotných výher a náhradníků budou předány Pořadateli.


Provedení Soutěže


Pořadatelé budou zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se Soutěží k provedení Soutěže, a to pro potřeby evidence účastníků, ověření, zda výherce není vyloučenou osobou, losování a oznámení výherců. Pořadatel bude rovněž zpracovávat osobní údaje výherců hmotných výher a náhradníků pro potřeby oznámení výherců, komunikace s výherci a doručení výhry. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v těchto případech nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadateli a účastníky Soutěže vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v Soutěži možná. Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se Soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pod to spadá i výše uvedené předání údajů od společnosti Lidl Stiftung Pořadatelům.


Pokud osobní údaje výherce hmotné výhry (či náhradníka) předané z Lidl Plus nebudou obsahovat adresu, Pořadatel požádá výherce hmotné výhry o sdělení adresy, když jej bude kontaktovat pro oznámení výhry. Totéž Pořadatel učiní, pokud se bude domnívat, že adresa uvedená v účtu Lidl Plus nemusí být skutečná nebo úplná, aby se ujistil, že bude výhra doručena správně.


Propagace Pořadatelů v souvislosti se Soutěží


Součástí Soutěže může být i pořízení fotografie nebo videa (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherců hmotných výher při předání výhry a jejich zveřejnění, spolu s některými osobními údaji, v propagačních materiálech kteréhokoliv z Pořadatelů (např. tisková zpráva, internetová stránka, časopis pro zaměstnance či Facebook). Tyto údaje jsou zpracovány na základě případného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, přičemž podrobnosti zpracování jsou uvedeny v příslušném formuláři pro udělení souhlasu.


Pro případ výhry uděluje výherce hmotné výhry svým zapojením do Soutěže Pořadatelům svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací, například jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště.


Údaje jsou předány třetím osobám jen, pokud je to nezbytné pro provedení Soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na Facebook). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.

Pořadatelé budou osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci Soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, sdělené doručovací údaje), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání Soutěže. Pořadatel bude zároveň uchovávat údaje výherců hmotných výher po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Osobní údaje, fotografie a videa pro propagaci Vedlejšího pořadatele v souvislosti se Soutěží budou uchovány max. po dobu 2 let od skončení Doby konání Soutěže. V případě propagace Pořadatele budou tyto údaje a materiály uchovány po dobu uvedenou v příslušném formuláři pro udělení souhlasu.


Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:


• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány;

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů;

• právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatelů nebo třetí osoby.


Pokud účastník udělil v souvislosti se Soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci Soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci Soutěže uplatnit u kteréhokoliv z Pořadatelů. V případě uplatnění u Pořadatele lze využít výše uvedené adresní údaje Pořadatele v části I., 1. . V případě uplatnění u Vedlejšího pořadatele lze využít výše uvedené adresní údaje Vedlejšího pořadatele v části I., 1., příp. přes kontaktní formulář: https://www.lidl.cz/kontakt.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Vedlejším pořadatelem se mohou účastníci obracet též na pověřence Vedlejšího pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.