Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Soutěž

  1. Zapoj se do soutěže v aplikaci Lidl Plus kliknutím na "CHCI SOUTĚŽIT"
  2. Zaškrtni v aplikaci pod svou kartou Lidl Plus. „Chci pouze elektronickou účtenku“
  3. Napípni svou Lidl Plus kartu u pokladny s každým svým nákupem
  4. Zaplať nákup kartou Visa
  5. Odešli své získané účasti do slosování


Pozor, pokud odešleš účasti zaplacené jinou kartou než VISA, nebudou tyto účasti zařazeny do slosování o výhry.


Soutěž probíhá v termínu od 1.8. 2022 do 31. 8. 2022.

Text And Image Section

Popis výhry

100 x 10 000 Kč na nákupy v Lidlu (10x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu: 5 měsíců)


200 x 5 000 Kč kupon (5x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu: 3 měsíce)

700 x 2 000 Kč kupon (2x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu 2 měsíce)

Kompletní znění pravidel


I. Podmínky účasti


1. Pořadatel a způsobilost k účasti v soutěži

Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824 (dále jen „Pořadatel“).


Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly věku 18 let (dále jen „účastník“). Podmínkou účasti v soutěži je instalace aplikace Lidl Plus na smartphone účastníka vytvoření uživatelského účtu (tj. registrace jako uživatel služby Lidl Plus), zaškrtnutí políčka v aplikaci Lidl Plus, že účastník požaduje pouze elektronickou účtenku, identifikace účastníka u pokladny v prodejně Pořadatele aplikací Lidl Plus a zaplacení nákupu účastníkem v prodejně Pořadatele kartou VISA, .


Účastí v soutěži účastníci akceptují podmínky účasti a potvrzují, že dosáhli věku alespoň 18 let. Účast jménem třetích osob je zakázaná.


Soutěž se koná v době od 1. 8. 2022 (00:01) do 31. 8. 2022 (23:59) („Doba konání soutěže“).


Soutěže se lze zúčastnit kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“ pod obrázkem soutěže s názvem „Vyhraj s Lidl Plus!“ během Doby konání soutěže v aplikaci Lidl Plus. Aby byla účast účastníka v soutěži kompletní, je nutné odeslat účast účastníka do slosování. To lze učinit do konce Doby konání soutěže v aplikaci Lidl Plus v detailu soutěže kliknutím na „odeslat účast“. Taktéž je možné účasti do slosování odeslat do konce Doby konání soutěže hromadně v detailu soutěže kliknutím na „odeslat účasti“. Každá jednotlivá účast účastníka vzniká provedením nákupu dle výše uvedených podmínek.


Vyloučení z účasti


Vyloučeni z účasti v soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší.


Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučení zaniká a je povinen výhru vrátit.


Vyloučeny jsou rovněž všechny účasti získané na základě nákupů uhrazených jinou platební metodou než platební kartou VISA.


2. Losování výherců a oznámení o výhře


Po zapojení se do soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Pořadateli číslo účastníka a informace o tom, zda účastník platil kartou VISA, v případě výhry také jméno a příjmení, a telefonní číslo. Po skončení Doby konání soutěže budou vylosováni výherci, a to bez přítomnosti veřejnosti.


Pořadí výher odpovídá pořadí vylosovaných vítězů.


Pořadatel zveřejní výherce v aplikaci Lidl Plus ve zjednodušené formě (jméno, první písmeno příjmení a čtvrtá, šestá a devátá číslice telefonního čísla registrovaného v účtu Můj Lidl výherce).


Výherci budou zveřejněni nejpozději 8. 9. 2022 v aplikaci Lidl Plus. Seznam výherců bude zobrazený v aplikaci Lidl Plus do 18. 9. 2022


3. Předání výhry


Pořadatel doručí výhry ve formě slevových kupónů Lidl Plus všem výhercům přímo do uživatelského účtu aplikace Lidl Plus, a to nejpozději do 18. 9. 2022. Slevové kupóny nelze doručit nikomu jinému než danému výherci. Slevové kupóny jsou nepřenositelné na jiný zákaznický účet.


4. Kompletní seznam výher a pravidla pro uplatnění


100 x 10 000 Kč kupón na nákupy v Lidlu (10x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu: 5 měsíců)

200 x 5 000 Kč kupón (5x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu: 3 měsíce)

700 x 2 000 Kč kupón (2x kupón po 1.000 Kč – platnost každého kupónu 2 měsíce)


U každého slevového kupónu platí, že minimální výše nákupu pro uplatnění kupónu činí 1.000 Kč vč. DPH. Do hodnoty nákupu se nepočítá hodnota tabákových výrobků, tiskovin, vratných obalů a dárkových karet.


Slevu nelze uplatnit na tabákové výrobky, tiskoviny, vratné obaly a dárkové karty. Na jeden nákup lze uplatnit vždy nejvýše 1 kupón opravňující ke slevě celého nákupu.


Celkový počet losovaných výherců: 1000


5. Všeobecná pravidla


Jeden účastník může vyhrát pouze jednu výhru. Výhru nelze převést třetí osobě. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Veškeré výhry, které nebudou využity v době platnosti jednotlivého kupónu, propadají Pořadateli.


Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří výhru, či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejm. neodpovídá za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou výher výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.


Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.


Pořadatel je oprávněn jednostranně upravit nebo doplnit podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.


Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici přímo na webu Pořadatele a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.


II. Prohlášení o ochraně soukromí


1. Správce


Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel.


2. Kategorie a původ zpracovávaných osobních údajů


Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo předala následující osobní údaje Pořadateli:


- zákaznické číslo všech účastníků soutěže, kteří se registrovali v Lidl Plus a sbírají účasti;

- jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo, , platební metoda tj. informaci o tom, zda došlo k platbě kartou VISA účastníkem, aktivace funkce „Chci pouze elektronickou účtenku“.


Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k odeslání nebo předání výhry přímo výherci.


3. Účel a právní základ zpracování


Provedení soutěže


Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k provedení soutěže (např. výběru výherců, oznámení výherců, odeslání výhry). Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez těchto osobních údajů není účast v soutěži možná.


Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a Vaše zákaznické číslo byly správci předány na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR provozovatelem aplikace Lidl Plus při Vašem odeslání účasti v soutěži. Pokud je v souvislosti se soutěží udělen souhlas, je právním základem pro zpracování provedené na základě tohoto souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Propagace Pořadatele v souvislosti se soutěží


Součástí soutěže může být i pořízení fotografie nebo videa (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherců při předání výhry a ty mohou být zveřejněny společně s jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště výherce v propagačních materiálech Pořadatele (např. tisková zpráva, internetová stránka, časopis pro zaměstnance či Facebook). Tyto údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pořadatel má oprávněný zájem na propagování sebe a svých soutěží; navíc existuje veřejný zájem na tom, aby byl další osoby (zejm. jiní účastníci) mohli vidět losování (pokud by se pořadatel rozhodl provést ho veřejně) a předání výher.


Pro případ výhry uděluje účastník svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru.


4. Příjemci/kategorie příjemců


Údaje jsou předány třetím osobám jen pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na Facebook). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.


5. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování


Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, ), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě nepeněžních výher, budou údaje výherců uchovány po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Osobní údaje, fotografie a videa pro propagaci Pořadatele v souvislosti se soutěží budou uchování max. po dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže.


6. Práva subjektů údajůPři splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů;

• právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


Pokud účastník udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.