Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

SOUTĚŽ O KUPÓNY V CELKOVÉ HODNOTĚ 1 000 000 KČ

Jak lépe začít nový rok než s pořádnou soutěží! Tentokrát rozdáváme kupóny v celkové hodnotě 1 000 000 Kč! Ano, neupsali jsme se s žádnou nulou. Opravdu jeden milion korun. Díky aplikaci Lidl Plus a Tvým nákupům v prodejnách Lidl máš šanci vyhrát kupón na Tvůj nákup v hodnotě až 5 000 Kč. Ať rok 2023 přinese jen to nejlepší!

Základní pravidla

Zapoj se do soutěže v aplikaci Lidl Plus kliknutím na "CHCI SOUTĚŽIT". Naskenuj si svou kartu Lidl Plus s každým svým nákupem. Za každých utracených 600 Kč získáš 1 virtuální známku. Do minimální hodnoty nákupu se nezapočítává záloha na vratné obaly ani přepravka. Za každé 3 známky získáš 1 účast ve hře. Nezapomeň získané účasti odeslat do slosování, jinak nebudou zařazeny do soutěže.


Soutěž probíhá v termínu od 02.01. 2023 do 31.01. 2023.


Popis výhry:

Výherce dostane kupón s danou výherní částkou do aplikace Lidl Plus do 13. 2. 2023. Kupóny lze uplatnit do 16. 04. 2023. Platnost výherních kupónu nelze dodatečně prodloužit.

Podmínky účasti a prohlášení o ochraně soukromí pro soutěž

„Soutěž o kupóny v celkové hodnotě 1 000 000 Kč“

I. Podmínky účasti

1. Pořadatel a způsobilost k účasti v soutěži

Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 42824 (dále jen „Pořadatel“).

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly věku 18 let. Podmínkou účasti v soutěži je instalace aplikace Lidl Plus na Váš smartphone, vytvoření uživatelského účtu, jakož i získání známky a odeslání účasti, jak je popsáno v části 2 níže.

Účastí v soutěži účastníci akceptují podmínky účasti a potvrzují, že dosáhli věku alespoň 18 let. Účast jménem třetích osob je zakázaná.

Soutěž se koná v době od 02.01. 2023 (00:01) do 31.01. 2023 (23:59) („Doba konání soutěže“). Výherci budou zveřejněni dne 08. 02. 2023 a zveřejnění bude ukončeno dne 13. 02. 2023.

Soutěže se lze zúčastnit kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“ pod obrázkem soutěže s názvem „Vyhraj s Lidl Plus!“ během Doby konání soutěže v aplikaci Lidl Plus.

Vyloučení z účasti

Vyloučeni z účasti v soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší.

Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučením zaniká a vyloučený účastník je povinen výhru vrátit.

2. Získání známky a účast v soutěži

Účastník soutěže získá 1 virtuální známku vždy, když během Doby konání soutěže provede nákup v prodejně Lidl v České republice v minimální hodnotě 600 Kč (do hodnoty nákupu se nezapočítává hodnota vratných obalů a přepravek) a identifikuje se u pokladny kartou Lidl Plus v aplikaci Lidl Plus. Za 1 nákup lze získat více známek. Účastník získá 1 virtuální známku za každých 600 Kč hodnoty nákupu. Celkový počet známek za nákup tak odpovídá hodnotě nákupu vydělené částkou 600 Kč a zaokrouhlené na nejbližší celé číslo směrem dolů. Známku nelze získat součtem hodnot několika nákupů, který by dosáhl částky 600 Kč. Za 3 virtuální známky účastník získá možnost odeslat 1 účast. Jakmile zákazník v aplikaci Lidl Plus získá 1 účast, bude požádán o potvrzení zájmu zařadit se do slosování. Potvrzení bude učiněno kliknutím na tlačítko „Odeslat účast“ během Doby konání soutěže a je nezbytné k účasti v soutěži.

3. Losování výherců a oznámení o výhře

Po zapojení se do soutěže bude z aplikace Lidl Plus (provozované společností Lidl Stiftung & Co. KG) předáno Pořadateli číslo zákazníka a v případě výhry také jméno a příjmení, adresa a telefonní číslo. Po skončení Doby konání soutěže budou vylosováni výherci, příp. i náhradníci, a to bez přítomnosti veřejnosti.

Výherci bude kupón přidělen k jeho číslu Lidl Plus karty do aplikace Lidl Plus.

Pořadatel zveřejní výherce v aplikaci Lidl Plus ve zjednodušené formě (jméno, první písmeno příjmení a čtvrtá, šestá a devátá číslice telefonního čísla registrovaného v účtu Můj Lidl výherce).

4. Předání výhry

Předání výhry výherci standardně proběhne přidělením vyhraného kupónu do jeho aplikace Lidl Plus.

5. Kompletní seznam výher, počet losovaných výherců a náhradníků

Výhra:

100 x 5000 Kč (5 kupónu Lidl Plus se slevou 1.000 Kč na celý nákup)

100 x 2500 Kč (3 kupóny Lidl Plus, přičemž 2x 1.000 Kč, 1x 500 Kč se slevou na celý nákup)

250 x 1000 Kč (1 kupón Lidl Plus se slevou 1000 Kč na celý nákup)Počet losovaných výherců:

450 výherců.

V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, budou losováni náhradníci.

6. Všeobecná pravidla

Jeden účastník může vyhrát pouze jednu výhru. Výhru nelze převést třetí osobě. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradníky, propadají Pořadateli.

Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří výhru, či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejm. neodpovídá za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou výher výhercům, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel je oprávněn jednostranně upravit nebo doplnit podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.

Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.

Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici přímo na webu Pořadatele www.lidl.cz a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.

II. Prohlášení o ochraně soukromí

1. Správce

Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel.

2. Kategorie a původ zpracovávaných osobních údajů

Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo předala následující osobní údaje Pořadateli:


- zákaznické číslo všech účastníků soutěže, kteří se registrovali v Lidl Plus a sbírají nezbytné známky;


- jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo nebo e-mailová adresa výherců.


Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k odeslání nebo předání výhry přímo výherci.

3. Účel a právní základ zpracování

Provedení soutěže

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k provedení soutěže (např. výběru výherců, oznámení výherců, odeslání výhry). Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez těchto osobních údajů není účast v soutěži možná.


Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a Vaše zákaznické číslo byly správci předány na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR provozovatelem aplikace Lidl Plus při Vašem odeslání účasti v soutěži. Pokud je v souvislosti se soutěží udělen souhlas, je právním základem pro zpracování provedené na základě tohoto souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Propagace Pořadatele v souvislosti se soutěží


Součástí soutěže může být i pořízení fotografie nebo videa (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherců při předání výhry a ty mohou být zveřejněny společně s jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště výherce v propagačních materiálech Pořadatele (např. tisková zpráva, internetová stránka, časopis pro zaměstnance či Facebook). Tyto údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pořadatel má oprávněný zájem na propagování sebe a svých soutěží; navíc existuje veřejný zájem na tom, aby další osoby (zejm. jiní účastníci) mohly vidět losování (pokud by se pořadatel rozhodl provést ho veřejně) a předání výher.


Pro případ výhry uděluje účastník svým zapojením do soutěže Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s jeho běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště. Udělení tohoto svolení je nezbytným předpokladem pro výhru v soutěži a v případě jeho odvolání ztrácí výherce nárok na výhru.

4. Příjemci/kategorie příjemců

Údaje jsou předány třetím osobám, pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na Facebook). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.

5. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování

Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, sdělené doručovací údaje), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení Doby konání soutěže. V případě nepeněžních výher, budou údaje výherců uchovány po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Osobní údaje, fotografie a videa pro propagaci Pořadatele v souvislosti se soutěží budou uchování max. po dobu 2 let od skončení Doby konání soutěže.

6. Práva subjektů údajů

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:


• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;


• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;


• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;


• právo na omezení zpracování osobních údajů;


• právo na přenositelnost osobních údajů;


• právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


Pokud účastník udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.