Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.

Všeobecné obchodní podmínky

A. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU LIDL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.


1. Úvodní ustanovení


1.1 Platnost


Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebiteli v internetovém obchodě provozovaném společností Lidl Česká republika s.r.o. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392174 na internetové adrese www.lidl.cz („internetový obchod prodávajícího“).


1.2 Použité pojmy


Níže uvedené pojmy v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam:


Elektrozařízení má význam v bodu 8. níže.


Internetový obchod prodávajícího má význam uvedený v bodu 1.1 výše.


Kupní smlouvou se rozumí smlouva o koupi zboží uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky (ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedělitelnou součástí každé kupní smlouvy.


Kupujícím se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího.


Můj Lidl je služba popsaná v části B.


Objednávka má význam uvedený v bodu 2.2 níže.


Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Prodávajícím se rozumí společnost Lidl Česká republika s.r.o. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 261 78 541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392174.


Osobní účet má význam uvedený v bodu 1.4 níže.


Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě prodávajícího.


1.3 Výlučnost


Prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího je určen výhradně kupujícím, kteří zboží nakupují výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Práva kupujících vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek náleží výlučně spotřebitelům. Tyto všeobecné obchodní podmínky se tudíž nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Veškeré zboží prodávané v internetovém obchodě prodávajícího je určeno ke konečné spotřebě a nikoli k podnikatelské činnosti.


1.4 Osobní účet


Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě prodávajícího ze svého osobního účtu, k němuž se přihlašuje pomocí služby Můj Lidl („osobní účet“) nebo bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Registraci a používání účtu Můj Lidl upravuje část B.

2. Kupní smlouva


2.1 Informace o nabízeném zboží


Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma nákladů na služby spojené s dodáním zboží dle následujícího odstavce). Ve zvláštních případech může být cena zboží dále snížena (tzv. akce Trhákoviny dle bodu 8 těchto všeobecných obchodních podmínek). Veškeré nabídky prodeje zboží v internetovém obchodě prodávajícího (včetně případně uvedené orientační obvyklé doby dodání či odeslání zboží) jsou nezávazné a prodávající není nikterak povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.


Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje také informace o nákladech na služby spojené s dodáním zboží dle bodů 3 a 4 těchto všeobecných obchodních podmínek (například přepravní náklady či náklady na dobírku).


2.2 Objednávka


Pro objednání zboží si kupující vybere zboží, které chce koupit, kliknutím na příslušné tlačítko „Přidat do košíku“ a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, nákladech na služby spojené s dodáním zboží, omezení pro dodání zboží, kontaktní údaje kupujícího, doručovací adresu a odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky (definitivní podoba objednávky po provedení všech kroků dle objednávkového formuláře kupujícím dále jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“, čímž zároveň vysloví souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky k dalšímu zpracování, a to zasláním e-mailu nazvaného „Potvrzení o přijetí objednávky“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.


2.3 Uzavření kupní smlouvy


Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, nebo si objednaly zboží v rozsahu překračujícím obvyklé množství, které může běžná domácnost rozumně spotřebovat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení a případné související náklady jako např. náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Za internetové, resp. telefonické spojení s prodávajícím nejsou účtovány žádné zvláštní příplatky a použijí se standardní sazby operátora kupujícího.


2.4 Zánik objednávky


Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná zboží, které není u prodávajícího dostupné, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti zboží. Odesláním e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka nedotčena.


Objednávka zanikne také v případě, že kupující oznámí její zrušení prodávající-mu před její akceptací prodávajícím dle bodu 2.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Platební podmínky


3.1 Úhrada kupní ceny


Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu zboží. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na služby spojené s dodáním zboží (např. přepravní náklady či náklady na dobírku) ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, rozumí se dále kupní cenou i náklady na služby spojené s dodáním zboží.


3.2 Způsoby platby


Kupující může kupní cenu zboží zaplatit následujícími způsoby:

 • dobírkou při dodání zboží,
 • platební kartou on-line nebo
 • prostřednictvím internetového bankovnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určitý způsob platby.


3.3 Dobírka


Při platbě dobírkou při dodání zboží bude kupní cena kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí zboží, a to k rukám přepravce pověřeného prodávajícím dodáním zboží. Přepravce pověřený prodávajícím dodáním zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny kupujícím je podmínkou předání zboží kupujícímu. Výše nákladů na službu dobírky je uvedena v rámci webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího při vytváření objednávky.

Při zvolení způsobu platby dobírkou při dodání zboží budou kupní ceny všech jednotlivých objednaných výrobků, které obsahují haléře, upraveny na celé koruny směrem dolů. Konečná cena jednotlivých objednaných výrobků a celková kupní cena za objednané zboží bude kupujícímu po provedeném ponížení způsobem dle předchozí věty potvrzena v e-mailu s názvem "Potvrzení o přijetí objednávky".

Platbu dobírkou je možné si zvolit, pokud kupní cena zboží v rámci jedné objednávky nepřekračuje částku ve výši 24 999 Kč. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání zboží.


3.4 Platba platební kartou


Prodávající akceptuje platby platebními kartami MasterCard nebo VISA prostřednictvím internetového platebního portálu. Kupující uhradí kupní cenu prostřednictvím platební karty k okamžiku, kdy dojde k odepsání částky odpovídající výši kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. K odepsání částky odpovídající kupní ceně z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího dojde k okamžiku předání zboží prodávajícím přepravci k přepravě, příp. k okamžiku předání první zásilky zboží, pokud bude zboží doručováno ve vícero zásilkách, prodávajícím přepravci k přepravě.


3.5 Platba prostřednictvím internetového bankovnictví (Online bankovní převod)

Kupující může uhradit kupní cenu rovněž prostřednictvím svého internetového bankovnictví u vybraných bank. Seznam bank, u kterých je tento způsob platby aktuálně dostupný, je uveden v rámci webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího při vytváření objednávky.


V případě volby tohoto způsobu platby je kupující při vytváření objednávky pře-směrován do internetového bankovnictví, ve kterém zadá uhrazení částky odpovídající kupní ceně zboží ze svého účtu ve prospěch účtu prodávajícího. Takto uhrazená částka je považována za zálohu na kupní cenu, s čímž kupující souhlasí využitím tohoto způsobu platby. Záloha je zaúčtována na kupní cenu až spolu s uzavřením kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.3. Pro případ, že k uzavření kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu nedojde (např. nedostupnost zboží, zrušení objednávky kupujícím), bude uhrazená záloha vrácena na účet kupujícího.


Tato možnost neplatí pro platby v rámci akce Trhákoviny dle bodu 8 těchto vše-obecných obchodních podmínek.


4. Dodací podmínky


4.1 Obecně


Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího po prověření stavu skladových zásob, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky; to platí i v případě, že v internetovém obchodě prodávajícího je u popisu příslušného zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání zboží stanoví prodávající dle dostupnosti zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob. Pokud zboží nebude dodáno do třiceti dnů od odeslání objednávky, může zákazník objednávku zrušit či odstoupit od kupní smlouvy, pokud již tato byla uzavřena. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou dodáním zboží po lhůtě uvedené v předchozí větě. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného prodávajícím. Jakmile předá prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce.

Zboží se dodává dle volby kupujícího v objednávce buď (a) do výdejního místa příslušného přepravce, anebo (b) na adresu uvedenou v objednávce – k hlavnímu vstupnímu vchodu budovy uvedené v objednávce, pokud je k němu umožněn příjezd, není-li u zboží uvedeno jinak. Dodávka zboží se provádí pouze v rámci České republiky. Zboží bude kupujícímu předáno do jeho vlastních rukou případně do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce. Kupující může pověřit převzetím zboží jinou fyzickou osobu starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího uvedenou v objednávce, a to na základě dohody s příslušným přepravcem.


4.2 Dodání po částech


Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, dohodli se kupující a prodávající, že jednotlivé zásilky budou považovány za dílčí kupní smlouvy, přičemž k jejich uzavření bude docházet způsobem dle bodu 2.3 ve vztahu ke každé zásilce, tj. prodávající potvrdí kupujícímu přijetí (akceptaci) každé dílčí části objednávky zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. Kupující bere na vědomí, že uzavření jedné dílčí kupní smlouvy (ve vztahu k části jeho objednávky) nezakládá nárok na uzavření jakékoliv další dílčí kupní smlouvy ve vztahu k ostatním částem jeho objednávky.

V případě dodání objednaného zboží po částech a uzavírání dílčích kupních smluv, jsou náklady na služby spojené s dodáním zboží ve vztahu k celé objednávce (například přepravní náklady či náklady na dobírku), přiřazeny a účtovány v plné výši spolu s první uzavřenou dílčí smlouvou, a to ve výši odsouhlasené kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího při odeslání objednávky. Nárok prodávajícího na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží zaniká (a prodávající tyto náklady vrací, pokud byly kupujícím uhrazeny), pouze pokud dojde k platnému odstoupení od všech uzavřených dílčích kupních smluv v rámci jedné objednávky a zároveň (je-li to relevantní) prodávající informoval kupujícího, že všechny dosud neakceptované části objednávky již nebudou (bez ohledu na důvod) akceptovány. V případě úhrady zboží dobírkou nárok na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží z objednávky zaniká také nepřevzetím zboží z první uzavřené dílčí kupní smlouvy (resp. odstoupením Prodávajícího z tohoto důvodu od uzavřené dílčí kupní smlouvy podle 4.3).


4.3 Převzetí zboží


Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít.

Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky. V případě, že je kupujícímu zásilka doručena poškozena, sepíše kupující s přepravcem zápis o škodě.

Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy.

V případě, že kupující zakoupené zboží nepřevezme, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu kupujícího nebo v objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu kupujícímu odstupuje prodávající od kupní smlouvy a kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že kupující uhradil kupní cenu za zboží, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem jakým je přijal (tím není dotčeno zvláštní ujednání ohledně zániku nároku na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží v případě dodání zboží po částech dle druhého odstavce bodu 4.2). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.

Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou být upraveny zvláštními dodacími podmínkami prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. Výhrada vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků. V případě dodání po částech dle bodu 4.2 nabývá kupující vlastnické právo ke zboží zaplacením kupní ceny dle příslušné dílčí smlouvy a převzetím souvisejícího zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.


6. Odpovědnost za vady


6.1 Povinnosti prodávajícího


Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn., prodávající zejména odpovídá za to, že zboží:


(A) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

(B) je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

(C) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci.


Prodávající odpovídá dále kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:


(A) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

(B) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

(C) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

(D) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.


Odpovědnost za vlastnosti, které nejsou ujednány, se však nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.


6.2 Právo kupujícího na reklamaci


Kupující může vytknout vadu, která se v rozporu s povinností prodávajícího na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.


Pokud prodávající prohlásí, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, poskytuje prodávající ke zboží záruku, a to v rozsahu uvedeném v takovém prohlášení (záruka za jakost). Záruka za jakost vznikne i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Záruka za jakost může být poskytnuta i uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu zboží.


6.3 Rozsah odpovědnosti prodávajícího


Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.


Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


6.4 Lhůty pro uplatnění reklamace


Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. U zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného od-kladu po jeho převzetí, nejdéle v době, po kterou lze zboží použít. U zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti.


6.5 Způsob uplatnění reklamace


Nejjednodušší způsob uplatnění reklamace je na zákaznické lince prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže. V případě, že zboží má v dokumentaci uvedené servisní středisko, může být reklamace uplatněna u tohoto servisního střediska. Reklamaci je též možné uplatnit v jakékoliv prodejně prodávajícího v rámci její běžné otevírací doby, případně v sídle prodávajícího ve všední dny v období od 9 do 12 hodin.


6.6 Uplatnění reklamace


Při uplatnění reklamace kupující prokazatelným způsobem doloží, kdy a za jakou cenu zboží zakoupil v internetovém obchodě prodávajícího. K vyřízení reklamace prodávající přijímá zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu odpovídajícím dobrým mravům.


Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží, pokud je reklamované zboží či jeho součásti znečištěné nebo v hygienicky závadném stavu. V případě reklamace zboží s nádrží na palivo či jiné tekutiny, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž bez paliva či jiných tekutin. O uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení.


6.7 Vyřízení reklamace


Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.


Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Prodávající může vyřízením reklamace pověřit externího partnera. Prodávajícím určený externí partner je v takovém případě oprávněn komunikovat se zákazníkem napřímo.


6.8 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.


6.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána.


6.10 Práva kupujícího z vadného plnění


Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.


Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s pravidly pro vyřízení reklamace dle bodu 6.8 výše, b) se vada projeví opakovaně, c) je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.


Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy


7.1 Lhůta


Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se jen některých kusů zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit v prodloužené lhůtě končící 30. den ode dne převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky objedná kupující více kusů zboží, lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo její části ve vztahu ke každému kusu objednaného zboží však neuplyne dříve než ve lhůtě 14 dnů plynoucí ode dne převzetí posledního kusu zboží z dané objednávky. Kusem z objednávky se nerozumí kusy, ohledně nichž nebyla uzavřena dílčí kupní smlouva.


Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči a bylo-li započato s plněním, či u smluv o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, v obou případech za podmínky, že plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám; u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím; u smluv o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím na jeho výslovnou žádost, u smluv o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je kupující porušil; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, porušil-li jej kupující; u dodávky novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání; u smluv o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona, které může být kupující fyzicky přítomen.


7.2 Forma


Zákazník si může vytvořit dokument pro vrácení zboží v e-mailu „Faktura“ kliknutím na odkaz „Získat dokumenty pro vrácení“. Zákazník obdrží „Štítek pro zpětné zaslání“, nejedná-li se o zásilku se zvláště vysokou hmotností nebo rozměry. Registrovaní zákazníci si mohou dokument vygenerovat také ve svém osobním účtu. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit také odesláním vyplněného "Formuláře pro odstoupení od smlouvy". Tímto výčtem není dotčeno právo zákazníka odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.


Kupující může „Štítek pro zpětné zaslání“ získat také tak, že kontaktuje zákaznickou linku prodávajícího, a to e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže. Na základě kontaktování zákaznické linky obdrží kupující e-mailem dokument s názvem „Štítek pro zpětné zaslání“.


7.3 Vrácení zboží


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:


Lidl E-Commerce Logistics s.r.o.

Univerzitní 1220/500

301 00 Plzeň - Skvrňany


Kupující zásilku viditelně označí „Štítkem pro zpětné zaslání“ nebo využije zaslaný QR kód a štítek pro zpětné zaslání mu bude vygenerován obsluhou PPL Parcelshopu. Další možností je využití PPL Parcelboxu, kde bude po úspěšném naskenování přijata vratka i bez fyzického "Štítku pro zpětné zaslání".


V případě, že kupující zašle zboží označené „Štítkem pro zpětné zaslání" prostřednictvím podacího a výdejního místa PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice, IČO: 251 94 798, tzv. PPL ParcelShopu nebo PPL Parcelboxu, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V opačném případě nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží kupující.


Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.

Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce.


7.4 Vrácení peněžních prostředků


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal (tím není dotčeno zvláštní ujednání ohledně zániku nároku na úhradu nákladů na služby spojené s dodáním zboží v případě dodání zboží po částech dle druhého odstavce bodu 4.2). Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo mu kupující hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve.


Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na služby spojené s dodáním zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8. Akce Trhákoviny


V rámci internetového obchodu prodávajícího může být nabízen prodej zboží, jehož výsledná kupní cena může být po odeslání závazné objednávky kupujícím za určitých podmínek snížena. Jedná se o tzv. akce Trhákoviny, při kterých prodávající určuje kupní cenu zboží v závislosti na celkovém množství objednaných kusů daného zboží. Dosažení určitého milníku počtu objednaných kusů zboží kupujícími vede automaticky ke snížení kupní ceny zboží pro všechny kupující daného zboží v rámci jedné akce Trhákoviny. V rámci jedné akce Trhákoviny může být stanoveno i více milníků pro snížení kupní ceny.


Možnost využít podmínek akcí Trhákoviny je omezena pouze pro registrované uživatele aplikace Lidl Plus. Provozovatelem aplikace Lidl Plus je společnost Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, se kterou prodávající spolupracuje mimo jiné právě při pořádání akcí Trhákoviny. V rámci aplikace Lidl Plus jsou kupujícímu vysvětleny podmínky akce Trhákoviny, zejména je informován o milnících, při kterých dochází ke snížení kupní ceny, a o nové výši kupní ceny po dosažení určitého milníku. Tím je kupující informován rovněž o způsobu určení kupní ceny, přičemž aktuální výše kupní ceny je mu kdykoliv zpřístupněna v rámci aplikace Lidl Plus.


Při objednání zboží v rámci akce Trhákoviny schvaluje kupující v internetovém obchodě prodávajícího aktuálně zobrazovanou kupní cenu (u platby platební kartou online je tato blokována na jeho účtu), avšak za zboží je povinen uhradit až konečnou kupní cenu příslušné akce Trhákoviny. O konečné kupní ceně je kupující informován sdělením prodávajícího zasláním zprávy s názvem „Potvrzení o obdržení objednávky“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v osobním účtu či v objednávce. K uzavření kupní smlouvy ve smyslu bodu 2.3 těchto všeobecných obchodních podmínek dochází teprve akceptací objednávky kupujícího, a to zasláním zprávy kupujícímu na e-mailovou adresu s názvem „Potvrzení o odeslání“. Konečná kupní cena může, ale nemusí být nižší než původní schválená kupní cena a určí se až v okamžiku ukončení akce Trhákoviny, a to po vyhodnocení dosažených milníků. K ukončení akce Trhákoviny dochází uplynutím stanovené doby jejího trvání či dosažením stanoveného počtu kusů zboží objednaných v rámci dané akce. Prodávající je rovněž oprávněn akci Trhákoviny kdykoliv předčasně ukončit, a to i bez uvedení důvodu.


Kromě výše popsaného způsobu určení kupní ceny a s tím souvisejících záležitostí se na objednávky a nákup zboží v rámci akcí Trhákoviny plně použijí tyto všeobecné obchodní podmínky.

9. Zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení („elektrozařízení“) pocházejících z domácností


Kupující je, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn při nákupu elektrozařízení v internetovém obchodě prodávajícího odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, a to ve stejném počtu kusů a podobného typu a použití jako je zakoupené elektrozařízení.


Kupující bere na vědomí, že prodávající nemůže technicky zajistit, aby použité elektrozařízení z domácností, které hodlá kupující odevzdat bezplatně u prodávajícího ke zpětnému odběru, přepravce převzal vždy při dodání elektrozařízení zakoupeného v internetovém obchodě prodávajícího.


Pokud tedy kupující hodlá bezplatně odevzdat prodávajícímu ke zpětnému odběru použité elektrozařízení pocházející z domácností, musí po zadání své objednávky kontaktovat zákaznickou linku prodávajícího (e-mailem, telefonicky nebo korespondenčně při použití kontaktních údajů dle bodu 12. níže). Zákaznická linka prodávajícího zajistí zpracování požadavku kupujícího a kupující bude kontaktován přepravcem za účelem sjednání termínu, kdy přepravce vyzvedne od kupujícího použité elektrozařízení pocházející z domácností odevzdávané ke zpětnému odběru.


10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


10.1 Platforma ADR


Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.


10.2 Platforma ODR


Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.


11. Zpracování osobních údajů


Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách lidl.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

12. Závěrečná ustanovení


Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím týkající se kupní smlouvy se řídí českým právem. Vztahy týkající se služby Můj Lidl jsou upraveny zvlášť v části B.


Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.


Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.


Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

Lidl Česká republika s.r.o.,

Havlíčkova 28,

58601 Jihlava,

hotline@lidl-shop.cz,

tel.: 210 023 400.


Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.


Prodávající je oprávněn prodej zboží v internetovém obchodě prodávajícího kdykoli ukončit; takovým ukončením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z uzavřených kupních smluv.


Kupující není oprávněn používat webové stránky internetového obchodu prodávajícího způsobem, jež by mohl mít negativní vliv na provoz internetového obchodu prodávajícího. Kupující užívá webové stránky internetového obchodu prodávajícího na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží jsou předmětem příslušných práv prodávajícího, případně jiných osob, z duševního vlastnictví; kupující se zavazuje zdržet se nedovolených zásahů do takových práv.


Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup kupujícího k webovým stránkám internetového obchodu prodávajícího.


Není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak nebo nebylo-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, probíhá korespondence mezi prodávajícím a kupujícím elektronickou poštou (e-mailem). Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo osobním účtu. Prodávajícímu je doručováno na e-mailovou adresu uvedenou výše v tomto bodu 11. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.


Toto znění všeobecných obchodních podmínek je účinné ode dne 21. března 2024.

B. Podmínky pro produktové recenze


Tyto podmínky pro produktové recenze (,,Podmínky“) upravují odesílání Vaší produktové recenze v internetovém obchodě na adrese www.lidl.cz. Odesláním produktové recenze přijímáte následující Podmínky. Podmínky slouží jako doplnění Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu společnosti Lidl Česká republika s.r.o. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392174. V případě rozporu mezi Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost tyto Podmínky.

§ 1 Odeslání produktové recenze

§ 2 Přiznání práva k užití

§ 3 Nepřípustný obsah produktové recenze

§ 4 Osvobození od nároků třetích osob

§ 5 Zveřejnění, odstranění a změna produktové recenze

§ 6 Informace k řešení online sporů a účasti v řízení ohledně řešení sporů


§ 1. Odeslání produktové recenze

a. Přibližně dva týdny po odeslání produktu od nás obdržíte e-mail s odkazem na stránku s produktovými recenzemi. Produktové recenze mohou odeslat pouze zákazníci, kteří si od nás zakoupili produkt a tím získali zkušenosti s jeho nákupem. Toto je zajištěno vytvořením odkazu na stránku s produktovými recenzemi pro každého zákazníka na základě individuálně vygenerovaného čísla objednávky. Číslo objednávky obsahuje mimo jiné informace o tom, zda a jaký produkt zákazník zakoupil.


b. Produktová recenze se stává z hodnocení formou hvězdiček a textového komentáře. Nelze odeslat pouze produktovou recenzi formou hvězdiček bez textového komentáře. Při produktové recenzi formou hvězdiček lze udělit až pět hvězdiček. Hodnocení jednou hvězdičkou odpovídá velmi špatnému hodnocení, hodnocení pěti hvězdičkami odpovídá velmi dobrému hodnocení.


c. Nepřípustné jsou produktové recenze, u nichž je ohodnocení hvězdičkami v rozporu s textovým komentářem nebo pokud obsahují textový komentář, který nesouvisí se zakoupeným produktem anebo nevychází ze zkušeností s nákupem produktu.


d. Nepřípustné jsou dále produktové recenze, jejichž účelem je manipulovat s celkovým výsledkem produktové recenze, například pokud byla objednávka vytvořena pouze za účelem, aby mohla být odeslána pozitivní či negativní produktová recenze.


e. Připojení obrazových materiálů či videí v rámci produktové recenze není přípustné.


f. Produktová recenze musí být napsána v českém nebo slovenském jazyce.


g. Produktová recenze bude zveřejněna v anonymizované formě s výhradou přezkoumání podle § 5 písm. a těchto Podmínek. Po jeho zveřejnění již nelze z Vaší strany produktovou recenzi upravit nebo odstranit. Na zveřejnění produktové recenze nevzniká právní nárok.


§ 2. Přiznání práva k užití

Odesláním produktové recenze nám udělujete nevýhradní, bezúplatné, převoditelné, sublicencovatelné, odvolatelné, časově a prostorově neomezené právo k užití, rozmnožování, rozšiřování, zpřístupňování veřejnosti, poskytování, zpracování a provedení změn produktové recenze a jeho obsahu. Zejména jsme oprávněni zveřejnit produktovou recenzi na našich webových stránkách, měnit ji nebo zkrátit, případně ji celou či její část zveřejnit k reklamním účelům (v tisku i elektronicky).


§ 3. Nepřípustný obsah produktové recenze

Zavazujete se k tomu, že nebudete psát produktové recenze, jejichž obsah by

 • byl trestný nebo jinak protiprávní, především urážlivý, výhružný, pomlouvačný, obscénní, pornografický, rasistický, podporující násilí, diskriminační nebo hanobící;
 • porušoval tyto Podmínky;
 • byl nepravdivý nebo klamavý;
 • obsahoval nepravdivá skutková tvrzení;
 • se týkal zdravotních tvrzení;
 • porušoval nebo omezoval práva třetích osob, zejména autorská práva, práva k ochranné známce nebo jiná práva průmyslového vlastnictví a osobnostní práva třetích osob;
 • zahrnoval důvěrné nebo osobní údaje, jako jsou např. jména, adresy nebo telefonní čísla;
 • byl technicky škodlivý, například by obsahoval počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé softwary nebo soubory;
 • zahrnoval nesmyslné řetězce znaků nebo písmen;
 • odkazoval na externí webové stránky;
 • uváděl konkrétní ceny;
 • přímo nebo nepřímo jmenoval konkurenčního soutěžitele, popřípadě zboží nebo služby konkurenčního soutěžitele.


§ 4. Osvobození od nároků třetích osob

Osvobozujete nás od veškerých nároků třetích osob, které budou vůči nám vzneseny v souvislosti s Vaší produktovou recenzí, pokud jí došlo k porušení právních předpisů. O nárocích uplatněných třetími osobami Vás budeme neprodleně informovat a na žádost Vám poskytneme informace a podklady potřebné k právní obraně. Samotnou právní obranu přenecháme na Vás, případně se ji po předchozí konzultaci s Vámi ujmeme my. Nebudeme uznávat ani považovat za nesporné nároky uplatněné třetími osobami bez konzultace s Vámi. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně uplatní na smluvní pokuty, správní nebo soudní poplatky a pokuty, pokud souvisejí s porušením na Vaší straně.


§ 5. Zveřejnění, odstranění a změna produktové recenze

a. Všechny produktové recenze jsou automaticky kontrolovány pomocí softwaru na základě analýzy slov, zda splňují Podmínky pro produktové recenze jiné zákonné podmínky. Pokud software nezjistí porušení Podmínek pro produktové recenze nebo zákonných podmínek, bude taková recenze publikována bez dalších úprav nebo zkrácení. Žádná z produktových recenzí není sponzorována nebo jinak ovlivněna prodejcem nebo výrobci výrobků.


b. Pokud bude produktová recenze porušovat tyto Podmínky anebo právní předpisy, nebudeme ji zveřejňovat, případně ji dle vlastního uvážení před zveřejněním pozměníme tak, že nepřípustný obsah odstraníme anebo jej uvedeme v upravené formě.


c. Pokud nebude shledáno porušení těchto Podmínek anebo právních předpisů, produktová recenze bude zveřejněna bez dalšího, tzn. bez redakčních úprav, zkrácení, změn apod. Produktovou recenzi nelze v žádném případě sponzorovat na základě smluvního vztahu s třetí osobou, případně ji ovlivňovat.


d. Po zveřejnění produktové recenze si vyhrazujeme právo jednotlivé produktové recenze dle vlastního uvážení měnit nebo je celé, případně jejich část, odstranit, pokud by porušovaly tyto Podmínky užití anebo právní předpisy. Kromě toho můžeme produktovou recenzi zcela, případně její část, odstranit na základě jakéhokoliv soudního nebo správního rozhodnutí nebo výzvy třetí osoby ke zdržení se určitého jednání, a to i aniž bychom Vás na to předem upozornili. Toto platí i v případě, že produkt, na který se produktová recenze vztahuje, již není v internetovém obchodě nabízen.


§ 6. Informace k řešení online sporů a účasti v řízení ohledně řešení sporů

Od 15. února 2016 nabízí Evropská komise online platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta nabízí spotřebitelům možnost vyřešit spory související s jejich online objednávkou, aniž by se obrátili na soud. Platforma pro řešení sporů je přístupná pod následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení ohledně řešení sporů před subjektem pro řešení sporů se spotřebiteli.


Přesto se snažíme případné rozdílné názory v rámci smluvních vztahů urovnávat smírně vzájemnou dohodou.


Toto znění Podmínek pro produktové recenze je účinné ode dne 1. června 2023.