Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Všeobecné podmínky

společnosti Lidl Česká republika v.o.s. („my“) pro dobíjení elektromobilů a používání dobíjecích bodů („Dobíjecí body“) a s nimi souvisejících parkovišť v České republice (účinnost k: 1.11.2021)


1. Kdy dochází k uzavření a ukončení smlouvy o dobíjení?

(1) Smlouva o dobíjení se mezi námi a příslušným uživatelem Dobíjecího bodu uzavírá zahájením dobíjení elektromobilu („Proces dobíjení“) a ukončuje se dokončením Procesu dobíjení.

(2) Aby byl všem uživatelům elektromobilů umožněn stejný přístup k našim Dobíjecím bodům, je dobíjení v našich Dobíjecích bodech pro ob-chodní účely zakázáno.

(3) Dobíjení na našich Dobíjecích bodech je v současné době umožněno jednak stisknutím tlačítka Start přímo na dobíjecí stanici, tak i pomo-cí aplikace „Lidl eCharge“. Aplikace uživateli nabízí další informace a výhody. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout z „Google Play Store“ (pro ope-rační systém Android) a z „Apple-Store“ (pro operační systém iOS). Také máte možnost si apli-kaci zdarma stáhnout naskenováním QR kódu nacházejícího se přímo na příslušném Dobíjecím bodu prostřednictvím fotoaparátu Vašeho smart-phonu. Pro naskenování QR kódu musíte mít vhodnou aplikaci, kterou si rovněž můžete stáh-nout ze svého Store.

(4) Před zahájením Procesu dobíjení připojte svůj elektromobil k Dobíjecímu bodu a zvolte příslušný Dobíjecí bod v naší aplikaci. Proces dobíjení se zahájí, jakmile přijmeme Váš požadavek aktivací Dobíjecího bodu. Pokud naši aplikaci nepoužíváte, lze Proces dobíjení alternativně spustit stisknutím tlačítka Start na dobíjecí stanici.

(5) Proces dobíjení skončí dokončením odběru elektřiny a přerušením spojení elektromobilu s Dobíjecím bodem.


2. Jaké typy elektromobilů můžete na Dobíjecím bodu nabíjet a na co musíte dávat pozor?

(1) Na Dobíjecím bodu lze nabíjet pouze elektrická vozidla ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejí-cích zákonů (zákon o pohonných hmotách), v platném znění.

(2) Elektromobil a vybavení, které je zapotřebí pro Proces dobíjení, jako je např. kabel, musí být v souladu s platnými právními přepisy.


3. Jaké technické možnosti dobíjení a jaké připojení k Dobíjecímu bodu Vám nabízíme?

(1) Nabízíme Dobíjecí body, ze kterých lze přená-šet elektřinu do Vašeho elektromobilu s maximálním výkonem 22 kilowattů (tzv. běžný Dobíjecí bod) nebo vyšším než 22 kilowattů (tzv. vysoce výkonný Dobíjecí bod) (výkon dobíjení). K Procesu dobíjení používáme buď střídavý proud (AC) nebo stejnosměrný proud (DC). Informaci o tom, jaký výkon a typ proudu nabízí jednotlivé Dobíjecí body, zjistíte podle údajů uvedených na konkrétním Dobíjecím bodu.

(2) Pro účely připojení Vašeho elektromobilu jsou naše AC běžné Dobíjecí body vybaveny nej-méně zásuvkami nebo zásuvkami a vozidlovými zásuvkovými spojeními typu 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-2 vydanou v listopadu 2017. Naše AC vysoce výkonné Dobíjecí body jsou vybaveny nejméně spojeními typu 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-2 vydanou v listopadu 2017. Naše DC Dobíjecí body jsou vybaveny nejméně vozidlovými zásuvkovými spojeními typu CCS Combo 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-3 vydanou v dubnu 2016 a/nebo vozidlovým zásuvkovým spojením typu CHAdeMO.

(3) Výkon dobíjení podle odst. 1 se může lišit zejména v závislosti na typu zvoleného dobíjecího bodu (AC/DC) a připojeného vozidla. Skutečný nabíjecí výkon si vždy řídí vozidlo, nikoli dobíjecí stanice (záleží tedy na více faktorech jako: velikost a typ akumulátoru, nastavení řídící jednotky vozidla, okolní teplota, aktuální stupeň nabití akumulátoru atd.)

(4) Z tohoto důvodu nepřebíráme odpovědnost a/nebo záruku za dodržení výkonu dobíjení na Dobíjecích bodech nebo za úspěšný Proces dobíjení.


4. Kdy může být Proces dobíjení přerušen nebo omezen?

Jsme oprávněni přerušit Proces dobíjení nebo snížit výkon dobíjení zejména pokud ze strany příslušné-ho distributora elektřiny dojde při používání sítě nebo připojení k přerušení nebo snížení dodávky elektřiny. Totéž platí, pokud je přerušení nebo snížení výkonu dobíjení nutné z provozních důvodů (např. restart Dobíjecího bodu).


5. Kdy smíte nabíjet svůj elektromobil?

(1) Nabíjení Vašeho elektromobilu je povoleno pouze po dobu Vašeho nákupu během otevírací doby našich poboček, u jejichž parkoviště se nachází Dobíjecí bod, maximálně však po dobu jedné (1) hodiny („Dobíjecí doba“). Otevírací doby zjistíte přímo na vstupních dveřích pobočky anebo v aplikaci „Lidl eCharge“.

(2) Pokud je ohledně konkrétního parkoviště ze strany externího provozovatele parkoviště stanovena maximální doba parkování, platí tato doba i pro Proces dobíjení.


6. Za jakým účelem a na jak dlouho smíte využít parkovací plochy přímo před Dobíjecím bodem? Jaké jsou následky porušení?

(1) Parkovací plochy náležející přímo k Dobíjecímu bodu smíte využít pouze pro Proces dobíjení (srov. bod 1.) a pouze v Dobíjecí době (srov. bod 5.). Abychom umožnili dobít elektro-mobil i dalším zákazníkům, musí být tyto parkovací plochy neprodleně po ukončení nákupu v pobočce uvolněny. Použití těchto parkovacích ploch k jiným účelům a/nebo mimo Dobíjecí dobu není dovoleno.

(2) V případě porušení bodu 5. odst. 1 jsme oprávněni nechat Váš elektromobil odtáhnout na Vaše náklady. Tyto náklady musí být přiměřené s ohledem na obvyklé náklady za odtah automobilů ze soukromých pozemků v daném místě. Vyhrazujeme si rovněž právo uplatnit náhradu škody.

(3) V případě porušení bodu 5. odst. 2 platí podmínky externího provozovatele parkoviště a smluvní pokuty v nich obsažené.


7. Jaké předpisy musíte dodržovat při vjezdu na parkovací místo/parkoviště?

Pro celé parkoviště včetně parkovacích ploch platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.


8. Jaké ceny/tarify platí? Jaké jsou možnosti placení?

Dobíjení elektromobilu je pro Vás v současné době zdarma.


9. Za jaké škody odpovídáme?

(1) Neneseme odpovědnost za škody, které Vám mohou vzniknout v důsledku možného kolísání napětí, poklesu napětí, výpadku napětí, jakož i přetížení soustavy v síti provozovatele sítě, a tedy za skutečnosti, za které je odpovědný provozovatel sítě. Dále neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím Dobíjecího bodu, nebo závadou elektromobilu. Za takové škody neodpovídáme.

(2) Plně odpovídáme za náhradu škody – bez ohledu na právní důvod – která byla způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

(3) V případě nedbalosti jsme odpovědni pouze:

• za újmy způsobené na životě či zdraví, a

• za škody z důvodu podstatného porušení smlouvy; v tomto případě je naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné, obvykle se vyskytující škody.

(4) Výše uvedené omezení odpovědnosti podle odst. 3 se vztahuje také na porušení povinností ze strany osob, za které odpovídáme v souladu s příslušnými právními předpisy.

(5) Výše uvedené omezení odpovědnosti podle odst. 3 se nicméně neuplatní, pokud bychom my nebo osoby, za které odpovídáme v souladu s příslušnými právními předpisy, lstivě zatajili nějakou vadu Dobíjecího bodu nebo pokud bychom Vám dali záruku.

(6) Výše uvedená omezení odpovědnosti podle odst. (3) a (4) se rovněž neuplatní, pokud odpovědnost v souladu s příslušnými právními předpisy nelze vyloučit nebo omezit.

(7) S výjimkou výše uvedeného je jakákoli jiná naše odpovědnost anebo odpovědnost osob, za které neseme odpovědnost, za škodu vyloučena.

(8) Námi provozované dobíjecí stanice splňují normu EMC pro obytné zóny tzv. Class B - IEC 61000-6-3. Jsou tedy zcela bezpečné i pro uživatele s kardiostimulátory a podobnými implantovanými zařízeními.


10. Jak můžete kontaktovat náš zákaznický servis?

V případě dotazů či stížností můžete kontaktovat náš zákaznický servis na čísle +420 800 115 435 (pondělí až sobota, 8 – 18 hodin)

E-Mail: hotline@lidl.cz


11. Jaké možnosti máte k řešení sporů?

Nejsme povinni a neúčastníme se žádného mimosoudního řešení sporu před žádným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, v platném znění.