Prohlášení o ochraně soukromí v aplikaci Lidl

Vážení,

společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824 („společnost Lidl“), která je provozovatelem této aplikace, si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Lidl zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

1. Zpracování protokolových souborů

Za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává společnost Lidl při stažení a spuštění aplikace protokolové soubory. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu uživatele aplikace a jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu od příslušného užití aplikace. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Lidl sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny Schwarz, jejímž je členem (primárně Lidl Stiftung Co. & KG).

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Lidl následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje:

 - údaj o mobilním zařízení, z něhož je aplikace spuštěna;
 - IP-adresa;
 - datum přístupu a doba přístupu;
 - případný dotaz;
 - kód odpovědi http;
 - údaj o množství přenesených dat;
 - údaj o verzi aplikace.

2. Zpracování údajů v rámci provozu aplikace

2.1. Přístup k funkcím a sensorům vašeho mobilního zařízení

V rámci používání naší aplikace budeme prostřednictvím přístupových rozhraní vašeho mobilního zařízení přistupovat k jeho následujícím funkcím či sensorům:

(a) Údaje o poloze

V případě, že nám prostřednictvím dialogového okna „Oprávnění povolit“ k tomu udělíte souhlas, budeme na základě dat z GPS a provozovatele mobilní sítě zpracovávat polohu vašeho mobilního zařízení. Toto zpracování bude probíhat výlučně v rámci funkce „Hledat prodejnu“, a to zejména za účelem nalezení naší prodejny, která se nachází nejblíže vaší pozici.

(b) Fotografie / Média / Soubory ve vašem mobilním zařízení / obsah USB (oprávnění číst, měnit, mazat)

V případě, že si prostřednictvím naší aplikace sestavíte nákupní seznam a/nebo umístíte položky do nákupního košíku, budou uloženy přímo do paměti vašeho mobilního zařízení nebo do připojeného paměťového média, bez ohledu na místo instalace aplikace či velikost dostupné paměti.

(c) Fotoaparát (oprávnění pořizovat snímky a videozáznamy)

Fotoaparát vašeho mobilního zařízení bude užit k naskenování QR-kódů a pro funkci „Snap´n Buy“, je-li v aplikaci dostupná (detailní popis je obsažen níže).

(d) Údaje o připojení WLAN

Naše aplikace využívá WLAN připojení vašeho mobilního zařízení, aby mohla vytvořit spojení k síti Internet.

(e) Další funkce a sensory vašeho mobilního zařízení

Díky přístupu naší aplikace k dalším funkcím a sensorům vašeho mobilního zařízení bude našeho aplikace zejména schopna zpracovat údaje stažené ze sítě Internet a zprávy o chybném fungování aplikace. Dále tím bude umožněno, že naše aplikace bude spuštěna při spuštění mobilního zařízení a bude blokován přechod mobilního zařízení do klidového režimu. Konečně vám mohou být, pokud jste tuto funkci nevyloučili, prostřednictvím naší aplikace zasílána tzv. „Push-sdělení“ o našich nových nabídkách a akcích.

2.2. Analýza používání aplikace

Za účelem zlepšení funkčnosti naší aplikace a naší nabídky vytváříme v rámci používání naší aplikace tzv. pseudoanonymizované profily uživatelů, jejichž prostřednictvím je pak analyzováno chování a užívání naší aplikace jejími uživateli.

K analýze chování uživatelů je v rámci této aplikace využíván analytický nástroj Google Analytics, vyvinutý společností Google Inc. („Google“). Informace, které jsou o využívání naší aplikace vytvořeny, jsou zpravidla přeneseny a uloženy na server Google v USA. V této aplikaci je aktivována anonymizace IP-adres, a proto jsou IP-adresy uživatelů ze strany Googlu před přenosem zkráceny, a to v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google bude, na základě pověření společnosti Lidl, využívat získané údaje k vyhodnocení vašeho užívání aplikace, k sestavování reportů o aktivitách a k poskytnutí další služeb společnosti Lidl souvisejících s užíváním této aplikace. Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP-adresu s jinými daty Google. Analýzu chování v rámci této aplikace pomocí Google Analytics můžete, s účinností do budoucna, vyloučit kliknutím na tlačítko v sekci menu označené Google Analytics.

V této aplikaci je dále k analýze jejího využití používán analytický nástroj adjust („adjust“) vyvinutý společností adjust GmbH. Adjust ukládá instalační a jiné údaje (např. využívání aplikace nebo interakce v zákaznickém účtu), což nám umožní lépe porozumět, jak naši aplikaci využíváte. Díky tomu pak budeme moci vylepšit naše reklamní kampaně v oblasti mobilních komunikací, aby pro vás byly zajímavější. Analýzu využití aplikace provádí adjust na základě IDFA (Identifier for Advertising = reklamní identifikátor u zařízení s operačním systémem iOS) nebo reklamního Android-ID, IP-/MAC-adresy, http-stavového řádku, stejně jako na základě „otisku“ vašeho zařízení (k tomu je dále využíváno: okamžik přístupu do aplikace, země, jazyk, místní nastavení, operační systém a jeho verze, stejně jako verze používané aplikace). Tato data jsou anonymizována, příp. pseudoanonymizována. IDFA a reklamní Android-ID může kdykoli upozadit, příp. deaktivovat v nastavení vašeho operačního systému. Analýzu chování v rámci této aplikace pomocí adjust můžete, s účinností do budoucna, vyloučit kliknutím na tlačítko v sekci menu označené Adjust.

2.3. Funkce „Snap'n Buy“

V případě, že aplikace podporuje funkci „Snap´n Buy“, můžete jejím prostřednictvím pořídit fotografie produktů či jejich vyobrazení (např. z letáků) a nechat si k nim zobrazit informace anebo tyto produkty objednat přímo v našem On-line shopu či na webové stránce našeho partnera. Fotografie vytvořená pomocí funkce „Snap´n Buy“ bude automaticky porovnána s informacemi v naší databázi produktů. Pokud bude fotografii přiřazen některý produkt, zobrazí se vám příslušné informace o tomto produktu a možnosti jeho objednání. Pořízené fotografie budou užity výlučně pro srovnání s produkty v naší databázi a následně smazány.

2.4. Zasílání informací o poruchách aplikace

Pokud s tím budete výslovně souhlasit, budou za účelem zlepšení technického fungování naší aplikace zasílány v případě poruch informace o příslušné poruše na server společnosti Bit Stadium GmbH, která je provozovatelem tzv. HockeyApp. Na tomto serveru budou tyto údaje pro nás uchovány. Zasílané údaje obsahují informace o stavu aplikace k okamžiku výskytu poruchy a dále informace o samotné aplikaci (jako jsou verze, počet spuštění aplikace do výskytu chyby atd.), o okamžiku spuštění aplikace a výskytu chyby, jakož i informace o použitém mobilním zařízení (jako jsou model, výrobce, operační systém a jeho verze, dostupná paměť, vlastnosti displeje atd.). Prohlášení o ochraně osobních údajů v Hockeyapp je dostupné na následují webové stránce: www.hockeyapp.net/privacy.

2.5. Hodnocení aplikace

V případě, že se s námi chcete podělit o váš názor na fungování naší aplikace, můžete k tomuto účelu využít formulář obsažený v sekci menu označené Hodnocení. Zaslané hodnocení je anonymní. Vedle zaslaného hodnocení budeme zpracovávat také případné sdělení, pokud jej k hodnocení připojíte, a verzi vámi užívané aplikace.

3. Funkce a další webové stránky, které můžete užívat pomocí prohlížeče obsaženého v naší aplikaci

Pokud budete prostřednictvím naší aplikace využívat i jiné funkce (např. přihlášení do vašeho zákaznického účtu, provedení objednávky atd.), budete pomocí prohlížeče obsaženého v naší aplikaci (iOS: Safari / Android: Chrome) přesměrováni na naši příslušnou webovou stánku či webovou stránku našeho partnera. Nabídka obsažená v naší aplikaci a obsahy, které jsou přístupné prostřednictvím prohlížeče obsaženého v naší aplikaci mohou obsahovat také odkazy k jiným webovým stránkám. Na těchto jiných webových stránkách mohou platit jiná pravidla pro zpracování osobních údajů odlišná od tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, které platí výlučně pro naši aplikaci. Společnost Lidl nenese žádnou odpovědnost za obsahy těchto jiných webových stránek, na které vedou příslušné odkazy. Za nelegální, chybný či neúplný obsah těchto jiných webových stránek, stejně jako za případné škody nese odpovědnost výlučně provozovatel příslušné webové stránky.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v internetovém obchodě společnosti Lidl prostřednictvím této aplikace, bude společnost Lidl zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Lidl provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

Společnost Lidl bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po  osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Společnost Lidl bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny Schwarz. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Lidl osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů náleží každému uživateli této aplikace (i) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (ii) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost Lidl zpracovává, (iii) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost Lidl zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (iv) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost Lidl provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Lidl či v případě uplatnění výše uvedených práv je možné se na společnost Lidl obracet jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 06.12.2017.