Podmínky účasti Lidl Plus

 

1    Rozsah platnosti a vztah k jiným pravidlům


Tyto podmínky upravují podmínky účasti v zákaznickém programu (dále jen „služba“). Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG (dále jen „Lidl Stiftung“ nebo „my“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné společnosti ve skupině společností Lidl (společně dále jen „Lidl“). Služba je zaměřena na spotřebitele (dále jen „uživatele“ nebo „Vás“), kteří chtějí dostávat od skupiny Lidl a od vybraných spolupracujících partnerů personalizované informace o nabídkách a akcích, které co nejvíce odpovídají zájmům příslušné osoby. Cílem této služby je proto zajistit, aby uživatelé dostávali relevantnější obsah a aby skupina Lidl uživateli zejména neposílala žádné informace, které daného uživatele nezajímají. Služba je poskytována na základě dále uvedených podmínek účasti. 


2    Předpoklady účasti


Chcete-li se zaregistrovat k této službě, musíte mít 18 let, být plně svéprávný, a být spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Účast je povolena pouze pro soukromé použití, komerční účast pro podnikatele podle § 420 a § 421 o. z. je vyloučena.

 

3    Registrace a účet


Chcete-li používat naši službu, musíte si vytvořit účet. Jelikož službu poskytujeme dobrovolně a bezplatně, jsme oprávněni v jednotlivých případech bez udání důvodu vytvoření účtu odmítnout.
E-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedete, nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu. Je rovněž zakázáno uvádět e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo jiné kontaktní údaje, které nejsou Vaše, uvádět nelze ani tzv. „jednorázové e-mailové adresy“. Své přístupové údaje jste povinni uchovávat v bezpečí. Je zakázáno poskytovat přístup k Vašemu účtu jiným osobám.
Jakákoli interakce se skupinou Lidl, ke které dojde prostřednictvím Vašeho účtu, bude připisována Vaší osobě. To platí také v situacích, kdy by prostřednictvím Vašeho účtu jednaly třetí osoby, pokud by tyto třetí osoby mohly použít Váš účet v důsledku Vámi zaviněného jednání. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu a změnit Vaše přístupové údaje, pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet používají třetí osoby. 


Do služby Lidl Plus se můžete zaregistrovat následujícími způsoby:


•    prostřednictvím naší aplikace, která je k dispozici pro různé mobilní platformy. 


Během registrace Vám bude automaticky přiřazeno číslo zákazníka.

 

4    Předmět služby


4.1    Individuálně přizpůsobené informace


Účelem služby je zasílat Vám co nejvhodnější informace, resp. Vám prostřednictvím aplikace Lidl Plus zobrazovat informace, které jsou pro Vás relevantní, a pokud to bude možné, také personalizovat naši nabídku a služby podle Vašich zájmů. 
Účast na službě Lidl Plus je bezplatná. 
Se službou Lidl Plus budete moci využívat širokou škálu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem nabídky přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast na soutěžích a slevové a speciální akce. S tímto cílem se budeme snažit zjistit Vaše zájmy a preference ohledně produktů a služeb, které skupina Lidl nabízí. 
Pokud Vás požádáme o souhlas pro níže uvedené zpracování Vašich údajů, budou příslušné informace zpracovány pro účely Lidl Plus jen v případě, že jste nám souhlas udělili. Protože je Lidl Plus navržen tak, aby Vám na základě Vašich zjištěných potřeb a přání poskytoval pokud možno informace a nabídky šité na míru, bez udělení Vašeho souhlasu k analýze uživatelského chování v této aplikaci můžete bohužel používat jen její základní verzi. V takovém případě si sice můžete prohlížet naše produkty, nebudete však mít možnost účastnit se slevových a zvláštních akcí a uplatňovat kupony.


4.2    Sběr a ukládání údajů


Základem pro vytváření nabídek, které pro Vás budou nejvhodnější, jsou dále uvedené údaje:


4.2.1    Registrace do služby Lidl Plus 


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní zákaznické údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně a dobrovolně můžete uvést oslovení, pohlaví a adresu (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení


4.2.2    Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívili, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, dobu vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickému účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 4.1, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.

Na pokladně se identifikujete pomocí své digitální zákaznické karty.

 

4.2.3    Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na náš zákaznický servis, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.


4.2.4    Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazených a aktivovaných kuponech, o Vašich nastaveních oznámení, účasti v soutěžích, jakož také o Vámi vybrané hlavní prodejně. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace.


4.2.5    Přihlašovací údaje


Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.


4.2.6    Nabídky partnerů


V aplikaci Lidl Plus budete mít např. v rámci slevových akcí možnost dostávat zvýhodněné nabídky od spolupracujících partnerů. Tyto nabídky zpravidla obsahují obecné nebo individualizované identifikační číslo (dále jen propagační kód) přidělené příslušným spolupracujícím partnerem, které musíte uvést při uplatnění u spolupracujícího partnera, resp. které je načteno. Aby mohly být využity, vyžadují některé z těchto nabídek, abyste se identifikovali jako zákazníci Lidl Plus místo propagačního kódu pomocí Vaší digitální zákaznické karty. Kupóny nejsou naší nabídkou; přijetí a využívání nabídek proto podléhá výhradně podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů dotyčného spolupracujícího partnera. Pokud funkce „Výhody od partnera“ obsahuje externí odkazy (hypertextové odkazy) na webové stránky třetích stran, odpovídá za tyto propojené webové stránky výhradně příslušný provozovatel.

 

4.2.7    Online obchod  


Údaje o Vašem používání online obchodu Lidl shop (zejména vybrané a zakoupené produkty a platební údaje) pokud možno přiřadíme Vaší osobě, resp. Vaší e-mailové adrese, resp. zákaznickému číslu. Údaje sloučíme s informacemi o Vámi zakoupených produktech v prodejně, abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


4.2.8    Newsletter / push notifikace / SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, času, době trvání a frekvenci používání.


4.3    Analýza údajů


Údaje popsané v článku 4.2 shromažďujeme v naší databázi. Tyto údaje vyhodnocujeme s cílem určit takové informace, které by Vás mohly zajímat a které bychom Vám zasílali a zobrazovali. K určení možných zájmů o produkty používáme také matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme určit, které další produkty a akce, o které se zajímali jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly zajímat také Vás. Lidl však nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že zpracování údajů bude vždy fungovat popsaným způsobem a že budete dostávat pouze nabídky, o které máte zájem.
Do zpracování nejsou zahrnuty žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR.


4.4    Zasílání nabídek


V závislosti na tom, kde a do jaké míry využíváte služby Lidl Plus, jsou některé informace předávány společností Lidl Stiftung některým jiným společnostem skupiny Lidl, a to za účelem zaslání odpovídajících nabídek. V rámci skupiny společností Lidl předáváme Vaše zjištěné produktové preference dané společnosti pro cílené přehrání obsahu, který byl pro Vás vyhodnocen jako potenciálně zajímavý.


5    Obecné požadavky na používání služby


Chcete-li používat službu Lidl Plus, musíte mít platné číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu. 
Aby bylo možné aplikaci Lidl Plus používat, musí si účastník stáhnout software z obchodu s aplikacemi. Pro různé typy mobilních telefonů existují specifické verze softwaru. Z technických důvodů nelze pro některé typy nabídnout vhodný software. Pokud pro daný mobilní telefon účastníka neexistuje vhodná verze softwaru, nemůže tento účastník služby využívat. Lidl se však snaží nabízet software pro co nejvíce různých typů modelů. Vzhledem k neustále se měnícímu sortimentu mobilních zařízení na trhu nemůže Lidl nabídnout žádný aktuální seznam všech mobilních telefonů, s nimiž lze tyto služby využívat. 
Instalace softwaru a využívání služeb předpokládá pravidelný přenos dat v mobilním telefonu účastníka. Rozsah a frekvence přenosu dat závisí na typu a rozsahu využívání služeb. Náklady na připojení pro přenos dat nese účastník. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi účastníkem a příslušným mobilním operátorem. 
Náklady na zřízení internetového připojení a jeho udržování na straně uživatele nejsou součástí služeb poskytovaných ze strany Lidlu. Toto je záležitostí výhradně smluvního závazku mezi účastníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení. 
Využívání služby Lidl Plus předpokládá také dostatečný stav baterie a jas obrazovky pro skenování QR kódů v procesu Check-Out.
Účastník se zavazuje nainstalovat aktualizace nabízené ze strany Lidlu, o nichž bude pravidelně informován během používání služby. Používání služby Lidl Plus na upravených koncových zařízeních (např. pomocí „Jailbreaking“/ „Rooting“) není povoleno.

 

6    Vaše povinnosti


Jste povinni 
•    uvést při registraci správné údaje a aktualizovat svůj profil;
•    udržovat své heslo v tajnosti a změnit jej, pokud je zneužito nebo existuje podezření ze zneužití a
•    používat tuto službu v souladu s platnými právními předpisy.

 

7    Odpovědnost


Vylučuje se veškerá odpovědnost Lidlu vůči uživatelům, a to v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů v souvislosti s užíváním služby Lidl Plus. Aniž je tím dotčeno obecné vyloučení odpovědnosti dle předchozí věty, Lidl Stiftung ani jiná společnost skupiny Lidl neodpovídá mimo jiné za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že:


-    aplikace nefunguje nebo funguje pouze v omezené míře;
-    není k dispozici žádné nebo pouze omezené WiFi připojení;
-    skenovací zařízení u pokladny nefunguje správně;
-    nabídky nejsou k dispozici.

 

8    Výpověď, zrušení


Účastník je oprávněn kdykoli ukončit svoji účast bez udání důvodu aktivací funkce „Smazat účet Můj Lidl“. Vypovězení ze strany společnosti Lidl Stiftung je také možné kdykoli bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dní. Právo stran na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno. 

 

9    Změny těchto podmínek účasti


Společnost Lidl Stiftung může změnit tyto podmínky účasti v souladu s ustanoveními tohoto odstavce. Aktuální verze podmínek účasti je vždy volně přístupná. Verze podmínek účasti je vždy uvedena přímo v podmínkách. 
Tyto podmínky účasti můžeme v přiměřeném rozsahu změnit, pokud bude takové změna nezbytná pro ochranu našich oprávněných zájmů, zejména pro lepší poskytování služeb, a pokud budou přiměřeným způsobem zohledněny zájmy uživatelů.
Pokud společnost Lidl Stiftung změní tyto podmínky účasti, zavazuje se o tom informovat uživatele prostřednictvím oznámení v aplikaci Lidl Plus, včetně informace o době účinnosti změny těchto podmínek. Zároveň uživatele požádá o potvrzení nových podmínek účasti.
V případě, že uživatel se změnou podmínek účasti nesouhlasí, jsou uživatel i Lidl Stiftung oprávněni závazkový vztah ukončit. Možnost uživatele užívat službu Lidl Plus zaniká dnem účinnosti změny těchto podmínek. 

 

10    Závěrečná ustanovení


Má-li uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi Lidl Stiftung a uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících z používání služby Lidl Plus Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI (www.coi.cz).


Podmínky účasti ke stažení


Podmínky účasti aplikace „Lidl Plus“ si můžete stáhnout jako verzi PDF:

application/pdf | 101KB