Prohlášení o ochraně soukromí v aplikaci „MyLidlShop“

Děkujeme Vám za Váš zájem o naši aplikaci „MyLidlShop“ a o naše prohlášení o ochraně soukromí. Následující prohlášení je určeno k informování o tom, jak zpracováváme a shromažďujeme Vaše osobní informace v rámci používání této aplikace. 

1. Zodpovědný i.S.d. Článek 4 odst. 7 GDPR

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-mail: info@lidl.de

je osoba odpovědná za zpracování údajů i.S.d. Článek 4 odst. GDPR

2. Zpracování dat a osobních údajů v průběhu užívání aplikace

a) Účel zpracování údajů a právní základ

Informace o používání naší aplikace ve formě protokolů souboru zpracováváme, abychom:

•    povolili a vylepšili funkce aplikace,
•    zlepšili nabídku a chránili naše systémy a zabránili zneužívání či podvodnému chování.

Příslušné protokolové soubory obsahují :

•    mobilní zařízení, ve kterém spouštíte naši aplikaci;
•    IP adresu ;
•    datum a čas přístupu ;
•    žádosti klienta ;
•    kód odpovědi http ;
•    množství přenesených dat ;
•    používanou verzi aplikace

Osobní profily uživatelů nebudou vytvořeny. Právním základem tohoto zpracování je §15 odst. 1 Telemedia Act  (TMA).

b) Příjemci/ kategorie příjemců

K těmto účelům není umožněn přístup k souborům protokolu uloženému ve Vašem systému. Dotazování souborů protokolu se objevuje automaticky při každé návštěvě aplikace.

c) Délka uchovávání/ kritéria pro dobu uchovávání souborů protokolu

Soubory protokolu jsou automaticky smazány po 14 dnech.

3. Přístup k funkcím a senzorům mobilního zařízení

a) Účel zpracování údajů a právní základ

Přístup k následujícím funkcím zařízení nebo k senzorům zařízení získáte prostřednictvím rozhraní Vašeho terminálu:

Fotoaparát

V souladu s čl. 6 odst. 1 a)GDPR prostřednictvím dialogového okna „Povolení přístupu“ získáme přístup k fotoaparátu Vašeho zařízení pouze s Vaším výslovným souhlasem. Fotoaparát Vašeho mobilního zařízení bude použit pro naskenování čárových kódů produktů. Naskenováním reálných produktů na prodejně můžete získat další body k rozšíření užívání aplikace.

Internet

Naše aplikace z internetu načítá obsah, jako je text a obrázky pro herní funkce (například „čárový detektiv“).

Informace o bezdrátovém připojení (WLAN)

Naše aplikace používá bezdrátové připojení (WLAN) Vašeho mobilního zařízení k vytvoření připojení k Internetu a umožnění využívání celé aplikace (§ 15 odst. 1 TMG).

b) Příjemci/ kategorie příjemců

Nikomu jinému nebude k datům z fotoaparátu umožněn přístup.
c) Doba délky uchovávání/ kritéria pro určení doby uchovávání
Data budou zpracovávána pouze pokud jsou aktuálně přehrávána. Nebudou se dodatečně ukládat.

4. Analýza využití

a) Účel zpracování údajů a právní základ 

Abychom mohli zlepšovat funkce naší aplikace a naší nabídku, vytváříme pseudonymizované uživatelské profily podle § 15 odst. 3 TMG. Detailní informace a informace o tom, jak můžete toto odmítnout, naleznete v následujícím odstavci.

V rámci této aplikace je k analýze chování uživatelů používán Google Analytics, analytická služba Google Inc. ('Google'). Google bude, na základě pověření provozovatele této aplikace, využívat získané údaje k vyhodnocení Vašeho užívání aplikace, k sestavování reportů o aktivitách a aby poskytl provozovateli další služby spojené s užíváním aplikace. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP-adresu s jinými daty Google. Použití Google Analytics můžete odmítnout v části menu této aplikace označeném jako „Více“. Pro odmítnutí přejděte na konec zásad ochrany osobních údajů. Zde můžete sledování deaktivovat stisknutím tlačítka níže.

Aplikace „MyLidlShop“ používá úpravu nástroje pro analýzu, produkt společnosti adjust GmbH. Při instalaci aplikace Lidl upravíte ukládání dat instalace a událostí z aplikace Lidl (například použití aplikace nebo interakce v účtu zákazníka). To nám pomůže pochopit, jak s naší aplikací interagujete. Umožňuje nám to také analyzovat a vylepšovat mobilní reklamní kampaně. Pro tuto analýzu upravte hodnotu IDFA (Identifikátor pro reklamu) nebo ID inzerce Android, adresu IP / MAC, záhlaví HTTP a údaje o Vašem zařízení (konkrétně: čas přístupu, země, jazyk, místní nastavení, operační systém a verze a verze aplikace). Tato data budou anonymní, což znamená, že Vás nebudeme moci podle těchto dat identifikovat. IDFA a inzertní ID systém android můžete kdykoliv obnovit nebo deaktivovat prostřednictvím operačního systému.

Pokud nechcete sledování měnit pomocí úpravy, můžete k němu vznést kdykoliv v budoucnosti námitky stisknutím tlačítka uvedeného níže.

b) Příjemci/ kategorie příjemců

Informace, které jsou o Vašem využívání aplikace vytvořeny, jsou zpravidla přeneseny a uloženy na server Google v USA. V této aplikaci je aktivována anonymizace IP-adres, a proto jsou IP-adresy uživatelů ze strany Googlu před přenosem zkráceny, a to v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. 

Kromě těchto dvou poskytovatelů služeb nemá k Vašim osobním údajům zpracovávaným během analýzy využívání nikdo jiný přístup.

c) Doba délky uchovávání/ kritéria pro určení doby uchovávání

Osobní údaje zpracovávané v rámci použití analytických nástrojů budou okamžitě po jejich sběru anonymizovány.

5. Vaše práva jako subjekt údajů a kontakt s úředníkem pro ochranu údajů

Na vyžádání máte právo zdarma obdržet informace o osobních údajích uložených v souladu s čl. 15 odst. 1 GDPR. V rámci zákonných požadavků máte také právo na opravu  (čl. 16 odst. 1 GDPR), zrušení (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) svých osobních údajů. 

Pokud je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo podat námitku podle článku 21 GDPR. Pokud máte ke zpracování osobních údajů námitky, nebudou v budoucnu použity, pokud odpovědná osoba nedokáže, že existují přesvědčivé důvody pro další zpracování, které jsou hodny ochrany převažující nad zájmem dotčené osoby, která vznesla námitku. Pokud jste zpracovávaná data poskytli sami, máte nárok na přenos údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud je zpracování údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat, aniž by to ovlivnilo legalitu předchozího zpracování. Ve výše uvedených případech, v případě dalších otázek, nebo stížností se písemně nebo emailem obraťte na pracovníka pro ochranu osobních údajů. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu osobních údajů. Zodpovědným orgánem je dozorový orgán pro ochranu údajů státu, v němž žijete, nebo v němž má odpovědná osoba své sídlo.

V případě, že budete mít ke zpracování výše uvedených dat jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na našeho zaměstnance pověřeného ochranou osobních údajů:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-Mail datenschutz@lidl-shop.de

Účinnost od: Květen 2018