PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ (účinné od 1. 2. 2021)

 

Vážení,

společnost Lidl Česká republika v.o.s. („společnost Lidl“) si velmi váží Vaší důvěry a klade důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré zpracování osobních údajů provádí společnost Lidl výlučně v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).

V tomto prohlášení o ochraně soukromí naleznete detailní popis zpracování Vašich osobních údajů, která společnost Lidl provádí, a to v rozsahu stanoveném v čl. 13 a 14 GDPR. Pro jednodušší a rychlejší vyhledání požadované informace můžete využít níže uvedeného interaktivního obsahu s rychlým přechodem do požadované sekce.

OBSAH
1.  Zpracování protokolových souborů

2.  Zpracování osobních údajů v rámci e-shopu
2.1.    Obecné informace
2.2.  Zřízení a používání účtu Můj Lidl
2.3.    Zpracování osobních údajů v rámci koupě zboží v E-shopu

2.4.Zajištění procesu objednávek
2.5.    Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného v E-shopu
2.6.    Zpracování osobních údajů pro zjištění zpětné vazby o provedeném nákupu 

2.7. Používání souborů cookies a obdobných technik pro zpracování údajů o užívání

3.  Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a zpětnou vazbou při vyhodnocení prodejen
 

4.  Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

5.  Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru
 

6.  Zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi
 

7.  Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery
 

8.  Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí
 

9.  Zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků
 

10.Používání souborů cookies a obdobných technik pro zpracování údajů o užívání
 

11. Zpracování osobních údajů na sociálních sítích
11.1.  Obecné informace
11.2.  Zpracování osobních údajů na Fanpages společnosti Lidl
11.3.  Užívání sociální pluginů 
11.4. Údaje ze sociálních sítí (Social Listening)
 

12. Příjemci vašich osobních údajů.
12.1.  Zpracovatelé
12.2.  Společní správci
12.3.  Jiní příjemci jako samostatní správci
12.4.  Předání příjemcům ve třetí zemi
 

13. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů.
13.1.  Přehled
13.2.  Právo odvolat udělený souhlas
13.3.  Právo na přístup k osobním údajům 
13.4.  Právo na opravu
13.5.  Právo na výmaz
13.6.  Právo na omezení zpracování
13.7.  Právo na přenositelnost
13.8.  Obecné právo vznést námitku proti zpracování
13.9.  Právo vznést námitku v souvislosti s přímým marketingem 
13.10.  Právo podat stížnost k dozorovému orgánu 
 

14. Kontaktní údaje.
14.1.  Identifikace správce osobních údajů
14.2.  Kontaktní údaje správce pro dotazy či uplatnění Vašich práv
14.3.  Kontaktní údaje pověřence 

 

1. Zpracování protokolových souborů

 1.1.1. Při Vaší návštěvě webových stránek společnosti Lidl (např. www.lidl.cz / www.lidl-shop.cz / www.lidl-service.com / www.kuchynelidlu.cz / https://kariera.lidl.cz/ https://www.realestate-lidl.cz - apod.) dochází k vytvoření a zpracování tzv. protokolových souborů. Tyto se skládají z níže uvedených údajů, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje, a které zašle na server webových stránek společnosti Lidl prohlížeč použitý v koncovém zařízení, kterým jste webové stránky navštívili. Jedná se o následující údaje:

 • údaj o webové stránce, z níž jste webovou stránku společnosti Lidl navštívili;
 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením a označení poskytovatele připojení.

1.1.2. Pokud jste ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení Vašeho koncového zařízení udělili souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána výhradně k tomu, aby Vám mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k Vaší aktuální poloze (např. služba nalezení nejbližší prodejny).

1.1.3. Účel zpracování protokolových souborů společností Lidl spočívá v:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na webové stránky společnosti Lidl;
 • zajištění komfortního užívání webových stránek/aplikací společnosti Lidl; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

1.1.4.Právní důvod zpracování protokolových souborů představují oprávněné zájmy společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

1.1.5. Dobu zpracování protokolových souborů stanovila společnost Lidl s ohledem na sledované účely na 1 měsíc. Po uplynutí této doby dojde k automatickému smazání celého protokolového souboru, vč. případných osobních údajů. Údaje o geografické lokalizaci Vašeho koncového zařízení, pokud jste s jejich zpracováním souhlasili, budou automaticky vymazány ihned po opuštění webových stránek společnosti Lidl.
 

2. Zpracování osobních údajů v rámci e-shopu

2.1. Obecné informace

2.1.1. Společnost Lidl provozuje e-shop, který je dostupný na webové stránce www.lidl-shop.cz („E-shop“), v němž si můžete zakoupit zboží, a to jak po předchozí registraci, tak i bez registrace.

2.1.2. V souvislosti s jednotlivými kroky nákupu v E-shopu (např. registrací, nákupem zboží, získáváním zpětné vazby o realizovaném nákupu atd.) bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní, jak je popsáno dále.

2. 2.  Zřízení a používání účtu Můj Lidl

Účet Můj Lidl je služba (dále jen „služba“ nebo „Můj Lidl“) společností skupiny Lidl (společně dále jen „Lidl“), kterou provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“ nebo „nás“). Lidl Stiftung zpracovává pro účely služby jako správce nezbytné údaje a za účelem poskytnutí služby údaje shromažďuje, spojuje, vyhodnocuje a předává dalším společnostem skupiny Lidl.
Toto Prohlášení o ochraně soukromí platí pro činnosti zpracování, které Lidl Stiftung provádí jako správce. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na poštovní adrese uvedené shora.
Heslem chráněný účet Můj Lidl je služba „Single sign on“, která Vám umožňuje registraci a/nebo přihlášení pomocí jediného uživatelského jména a hesla k více online službám Lidlu, jako například do e-shopu, Click and Collect služby, aplikací, atd. (dále jen jako „cílová služba“), aniž byste museli používat zvláštní přihlašovací údaje. Cílovou službou v rámci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je internetový obchod . V účtu Můj Lidl se uchovávají základní zákaznické údaje a ty základní zákaznické údaje, které jste uvedli při registraci/přihlášení u dalších online služeb Lidlu.
Pokud se registrujete u cílové služby, aniž byste se dříve registrovali u jiné online služby Lidl, založíte si automaticky účet Můj Lidl. Pokud jste se již dříve registrovali pomocí účtu Můj Lidl v rámci jiné zapojené online služby, můžete se nyní jednoduše k cílové službě přihlásit pomocí již existujících přihlašovacích údajů. Pokud Lidl v budoucnosti bude nabízet nové online služby, budete je moci využívat rovněž pomocí Vašeho účtů Můj Lidl.


2. 2. 1.    Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Registrace do účtu Můj Lidl

Pokud se registrujete k cílové službě, aniž byste se předtím registrovali u jiné online služby Lidl, a tedy zřizujete nový účet Můj Lidl, požádáme Vás v rámci registrace o následující základní zákaznické údaje: e-mailová adresa, heslo a volitelně telefonní číslo . Pokud se k cílové službě přihlašujete pomocí již existujícího účtu Můj Lidl, požádáme Vás pouze o uvedení shora uvedených základních zákaznických údajů, které jste ještě u jiných online služeb Lidl neuvedli.

Shromažďujeme rovněž následující údaje: Vaše IP adresa, Vaše pohyby myší, doba pobytu v účtu Můj Lidl, online identifikace jako ID zařízení, detaily o prohlížeči, tj. název prohlížeče, jeho verze, název a verze operačního systému zařízení, který je v zařízení instalován, a v závislosti na síti také údaje o poloze Vašeho zařízení při přihlašování.

Analýza uživatelského chování / Cookies

Při používání účtu Můj Lidl jsou zapojeny cookies. Používáme dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by funkčnost účtu Můj Lidl byla omezená, a dále volitelné statistické cookies. Přehled nasazených cookies spolu s dalšími informacemi (např. k době uložení) naleznete v našem seznamu používaných cookies .

2. 2. 2.   Za jakými účely a na základě kterých právních základů zpracováváme Vaše osobní údaje?

Účel registrace, přihlášení a správy účtu

Abychom Vám zajistili co největší pohodlí při používání Vašeho zákaznického účtu, ukládáme Vaše osobní údaje v účtu Můj Lidl. Po zřízení tohoto zákaznického účtu nemusíte znovu zadávat Vaše osobní údaje, abyste účet mohli používat.

Váš účet Můj Lidl můžete navíc od té doby používat pro všechny zapojené online služby Lidl, aniž byste se znovu museli registrovat, resp. znovu zadávat podrobné uživatelské údaje. Po registraci se také můžete z jednotlivých služeb odhlásit. Navíc si v účtu Můj Lidl můžete kdykoli Vaše údaje prohlížet a měnit je.

Aby se účet Můj Lidl mohl založit, musíte zadat heslo, které si zvolíte. To slouží, spolu s Vaší e-mailovou adresou nebo mobilním telefonním číslem, k přístupu do účtu Můj Lidl. Pro dokončení zřízení zákaznického účtu je nutné ověření Vaší e-mailové adresy. Za tímto účelem Vám zašleme e-mail s potvrzovacím kódem. Bez ověření e-mailové adresy není možné zákaznický účet Můj Lidl používat.

Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, poskytujete nám tedy údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Účel zabezpečení Vašeho zákaznického profilu

V rámci registrace a/nebo přihlášení používáme na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR Google reCaptcha, službu společnosti Google. Náš oprávněný zájem při tom spočívá v ochraně Vašich údajů a našich systémů. V této souvislosti se pomocí analýzy různých informací zjišťuje, zda údaje zadal člověk, nebo automatizovaný program. Tato analýza se započne automaticky, jakmile otevřete účet Můj Lidl. Při analýze vyhodnocuje Google reCaptcha různé informace (např. IP adresu, Vaši dobu pobytu na stránce nebo pohyby myší činěné uživatelem). Získané informace se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se zpracovávají. Zaznamenání a vyhodnocení neumožňují společnosti Google ani nám Vaši identifikaci. Společnost Google zejména tyto informace nespojí s Vašimi osobními údaji. Další informace o Google reCaptcha naleznete pod odkazem https://policies.google.com/privacy nebo pod odkazem https://policies.google.com/terms  .

Dále používáme Vaši IP adresu a shora uvedené online identifikátory a v závislosti na síti Vaši polohu, abychom zabránili zneužití a abychom zabránili a rozpoznali možná porušení zabezpečení a další zakázané nebo protiprávní aktivity. V případě, že se například přihlásíte z nového/ neznámého zařízení, můžeme Vás o takovém pokusu o přihlášení informovat. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na kontrole a zlepšování informační bezpečnosti našich služeb (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2. 2. 3.    Komu předáváme Vaše osobní údaje?

 

Příjemci/ kategorie příjemců

Vaše údaje případně předáme za účelem plnění kupních smluv nebo jiných plnění, která byla poptána v online službách obsažených v účtu Můj Lidl, provozovateli příslušné cílové služby. Tento obdrží ty údaje, které jsou nezbytné pro požadované plnění, pokud jste je uložili do účtu Můj Lidl, tedy v závislosti na nabídce:
•    ověření přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, heslo, případně telefonní číslo)
 
Do zpracování Vašich údajů zapojujeme zpracovatele. Zpracovatele, kteří jsou pro nás činní, pečlivě vybíráme a písemně zavazujeme. Jsou vázáni našimi pokyny a před zpracováním osobních údajů jakož i následně tyto pravidelně kontrolujeme. Tito zpracovatelé nikdy nezpracovávají Vaše osobní údaje pro vlastní účely. V této souvislosti předáváme údaje na příjemce, kteří nám

•    zajišťují ukládací kapacitu a databázové systémy
•    poskytují technickou podporu
•    poskytují poradenství související s marketingem

Jiné předání Vašich osobních údajů třetím osobám je v zásadě vyloučeno.

Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací ke zpracování našimi poskytovateli služeb popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (vizte výše).

2. 2. 4.    Jak zajišťujeme důvěrnost Vašich osobních údajů?

Abychom zajistili důvěrnost Vašich osobních údajů, naši zaměstnanci, kteří pracují s osobními údaji, nesmějí osobní údaje shromažďovat, zpracovávat ani využívat. Naši pečlivě vybíraní a s ohledem na ochranu osobních údajů proškolení zaměstnanci se začátkem pracovního poměru smluvně zavazujeme k dodržování ochrany osobních údajů. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru.  

2. 2. 5.    Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Pokud jste se přes účet Můj Lidl přihlásili jen k cílové službě, Vaše údaje vymažeme, jakmile požádáte o výmaz Vašeho účtu u cílově služby. Vezměte však, prosím, na vědomí, že v případě, že jste se prostřednictvím účtu Můj Lidl přihlásili k více online službám, Váš účet Můj Lidl a všechny námi uložené osobní údaje se smažou teprve po vymazání všech online služeb spojených s účtem Můj Lidl. Doby uložení uvedené v příslušných Prohlášeních o ochraně soukromí pro cílové služby platí přiměřeně.

V ostatním zpracování a uložení údajů přísluší příslušnému provozovateli využité nabídky, který údaje, které jsou nezbytné k požadovanému plnění, využívá za tímto účelem a tyto také náležitě dle zákonných lhůt uchovává (doby uchování uvedené v Prohlášení o ochraně soukromí cílové služby platí přiměřeně).

 

2.3. Zpracování osobních údajů v rámci koupě zboží v E-shopu

2.3.1. Při koupi zboží v E-shopu bude společnost Lidl zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní osobní údaje, stejně jako údaje o nakoupeném zboží a o způsobu platby a dopravy.

2.3.2. V případě, že budete v E-shopu nakupovat alkoholické nápoje či tabákové výroky bude společnost Lidl zpracovávat také údaj o Vašem věku, aby splnila povinnosti vyplývající pro ni z právních předpisů.

2.3.3. Účelem zpracování Vašich osobní údajů při koupi zboží v E-shopu je:

 • uzavření a splnění kupní smlouvy na zboží, vč. jeho dodání; a
 • v případě údaje o věku splnění povinnosti stanovené společnosti Lidl jakožto prodejci alkoholických nápojů a tabákových výrobků právními předpisy.

2.3.4. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a v případě zpracování údaje o věku v plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.3.5. Vaše osobní údaje předá společnost Lidl smluvnímu přepravci jakožto zpracovateli ve smyslu GDPR, aby Vám mohl objednané zboží doučit.

2.3.6. Doba zpracování Vašich osobních údajů byla stanovena s ohledem na sledované účely v délce 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje smazány, pokud nevznikne potřeba jejich uchování pro jiné účely, např. ochranu práv společnosti Lidl z případného sporu, anebo platné a účinné právní předpisy nestanoví delší lhůty pro uchování těchto osobních údajů.

2.4. Zajištění procesu objednávek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Abychom zajistili a optimalizovali proces objednávek, ukládáme při objednávkách nebo jejich přerušení nashromážděné údaje, a to pro (technickou) optimalizaci procesu objednávky, a abychom byli schopni odpovídat na otázky zákazníků týkající se procesu objednávek. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.

Abychom při elektronických platbách zabránili podvodům a omezili rizika selhání plateb, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zamezení podvodům a dalším rizikům v souvislosti s elektronickými platbami. Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.


Příjemci / kategorie příjemců:

Pokud platíte elektronickými platebními prostředky, předáváme určité údaje o Vaší osobě a o Vašich elektronických platbách Vaší bance, respektive vydavateli Vaší platební karty. Tím dojde k potvrzení Vaší identity a zabránění možnému zneužití elektronické platby.  Při tomto procesu dodržujeme právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.


Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje zpracovávané pro zajištění procesu objednávek uchováváme po dobu, která je nezbytná pro zpracování a splnění objednávek (až do uběhnutí zákonných nebo smluvních lhůt pro uplatnění nároků z vadného plnění a záruk za jakost, případně do skončení soudních nebo správních řízení). Po uplynutí stanovené doby uchování dochází automaticky k výmazu příslušných osobních údajů.

 

2.5. Zpracování osobních údajů při odstoupení od smlouvy u zboží zakoupeného v E-shopu

2.5.1. V případě, že odstoupíte od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu, bude společnost Lidl zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a bankovní osobní údaje, stejně jako údaje o zboží, jehož se odstoupení od kupní smlouvy týká, které uvedete v příslušném formuláři.

2.5.2. Účel zpracování Vašich osobní údajů při odstoupení od smlouvy spočívá ve splnění povinnosti vrátit Vám uhrazenou kupní cenu za zboží, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týká.

2.5.3. Právní důvod tohoto zpracování osobních údajů tudíž představuje plnění právní, resp. smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.5.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy na zboží zakoupené v E-shopu byla stanovena na 90 dnů od poskytnutí údajů. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje automaticky vymazány.

2.6. Zpracování osobních údajů pro zjištění zpětné vazby o provedeném nákupu

2.6.1. Společnost Lidl si velmi váží názorů svých zákazníků, a proto zjišťuje prostřednictvím zpětné vazby jejich zkušenosti s nákupem v E-shopu, aby mohla příp. proces nákupu upravit tak, aby byl pro zákazníky co nejpohodlnější.

2.6.2. Za účelem zjištění Vaší spokojenosti s průběhem nákupu a celého nákupního procesu bude společnost Lidl zpracovávat Vaši e-mailovou adresu za účelem zaslání dotazníku spokojenosti v podobě obchodního sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vyplnění dotazníku je dobrovolné.

2.6.3. Účelem zpracování Vaší e-mailové adresy je v tomto případě zájem společnosti Lidl na zjištění zkušeností a spokojenosti zákazníků s nákupem v jejím E-shopu, aby mohla provést případné úpravy svých procesů a tím zajistit i co největší spokojenost zákazníků s nákupem.

2.6.4. Právní důvod zpracování Vaší e-mailové adresy tak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

2.6.5. Doba zpracování Vaší e-mailové adresy byla nastavena s ohledem na sledovaný účel, a bude anonymizována po druhém odeslání dotazníku a následně vymazána.

2.7. Používání souborů cookies a obdobných technik pro zpracování údajů o užívání
Správce pro účely zpracování údajů/ právní základ:
My, Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správci údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies souborů a dalších obdobných technologií sloužících ke zpracování údajů o užívání na všech doménách či subdoménách stránek www.lidl-shop.cz.
Pro zpracování údajů v souvislosti s cookie uid (vizte náš seznam cookies) je kromě nás správcem také společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie, jako společný správce podle čl. 26 GDPR. 
Společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Spolková republika Německo, je správcem pro zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním cookies a jiných obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání na internetové stránce Můj Lidl. „Můj Lidl“ je zákaznický účet pro online nabídky společností skupiny Lidl včetně webové stránky www.lidl-shop.cz. Pokud na stránce www.lidl-shop.cz udělíte souhlas pro používání cookies či obdobných technologií (vizte níže), vztahuje se tento souhlas také na používání cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání také společností Lidl Stiftung & Co. KG na webové stránce Můj Lidl.
Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu a podobně), když navštěvujete naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity. 
Používání souborů cookies a jiných technologií pro zpracování údajů o užívání slouží – dle kategorie soboru cookies, případně jiné technologie – následujícím účelům:
•    Technicky nutné: Toto jsou cookies a obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (jako správné zobrazování našich webových stránek/ Vámi zvolených funkcí, ukládání Vašeho přihlašování v poli „Přihlásit se“, naplňování nákupního košíku při on-line nakupování a obdobně).
•    Preferenční: Pomocí této technologie můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Na základě Vašeho nastavení Vám například můžeme zobrazovat naše webové stránky ve Vašem jazyce. Kromě toho tímto způsobem zabráníme tomu, aby Vám byly nabízeny produkty, které eventuálně ve Vaší oblasti nejsou dostupné.
•    Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb, abychom je mohli upravit pro Vaše potřeby. Díky tomu se například můžeme rozhodnout, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvyklostem uživatelů.
•    Marketingové: Jejich prostřednictvím Vám můžeme zobrazovat reklamní obsahy, které jsou založeny na Vašem uživatelském chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečný identifikátor).
Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, doby uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.

Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující druhy osobních údajů:

Technicky nutné
o    uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek (např. přenos vybraného zboží v nákupním košíku, výběr Vámi preferované prodejny v Lidl vyhledávači prodejen);
o    autentifikace údajů k identifikaci uživatele po přihlášení, aby bylo při dalších návštěvách možné zachovat přístup k autorizovaným obsahům např. přístup do zákaznického účtu Můj Lidl;
o    události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání častých chybných pokusů o přihlášení);
o    údaje k přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání uživatelem zvoleného videa o produktu).
Preferenční
•    nastavení uživatelského rozhraní, jež není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo konkrétní popis hledaných hesel nebo záložek ve vyhledávači prodejen). 
Statistické
•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.
Tyto obsahují zejména:
o    typ/ verzi prohlížeče,
o    použitý operační systém,
o    referenční URL (dříve navštívená stránka),
o    hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),
o    čas požadavku na server,
o    individuální uživatelské ID a
o    spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
•    IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
•    Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 5 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu.

Marketingové
•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.
Tyto obsahují zejména:
o    IP adresu,
o    individuální uživatelské ID,
o    pro Vás zajímavé produkty,
o    spuštěné události na webová stránce (chování při surfování).
•    IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
•    Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 5 tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.
Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje, abychom mohli poskytovat naše služby v souvislosti s přípravou smlouvy, resp. jejím plněním.
Váš souhlas vůči všem správcům (tedy vedle nás také vůči Lidl Stiftung & Co. KG a vůči společnosti Criteo SA) můžete kdykoliv s účinky do budoucnosti odvolat/ upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušné fajfky odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.
Na našich internetových stránkách zveřejňujeme pravidelně také obsahy našich obchodních partnerů. Naši partneři používají v rámci zveřejněných obsahů případně na vlastní odpovědnost vlastní cookies a vyžadují k tomu, pokud je to nezbytné, také souhlasy. Bez ohledu na okolnost, že jsou zde používány také cookies z technických důvodů, jež jsou uvedeny ve shora uvedeném přehledu, nemáme přístup k těmto cookies a nejsme odpovědní (či spoluodpovědní) za zpracování. Další informace naleznete v prohlášeních o ochraně soukromí těchto partnerů.

Příjemci/ Kategorie Příjemců

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje za nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.  Společnosti, které jsou v našem seznamu cookies uvedeni jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé, pokud nejsou na začátku ustanovení tohoto bodu uvedeny jako (společní) správci. 

Vaše údaje, jak jsou popsány shora, v rozsahu Vašeho platného souhlasu shromažďuje také Lidl Stiftung & Co. KG a  společnost Criteo SA jako samostatný správce nebo jako společní správci. Pokud jste udělil souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, můžeme Vaše uživatelské ID a k němu příslušející uživatelské profily sdílet prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí se třetími osobami.

Doba uložení/ Kritéria pro určení doby uložení

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu cookies. Pokud je v odstavci „Vypršení“ uveden údaj „trvalé“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. 

3. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a zpětnou vazbou při vyhodnocení prodejen

3.1.1. Společnost Lidl zřídila zákaznický servis, prostřednictvím něhož se na ni můžete obracet se svými podněty a dotazy telefonicky, e-mailem, vyplněním kontaktního formuláře (dostupný na www.lidl.cz, www.lidl-shop.cz a www.realestate-lidl.cz), příp. prostřednictvím zásilek doručených provozovatelem poštovních služeb, anebo prostřednictvím webové aplikace společnosti Lidl pro hodnocení prodejen, v rámci níž můžete požádat, aby Vás zákaznický servis společnosti Lidl kontaktoval ve věci Vašeho hodnocení příslušné prodejny. V rámci vyřizovaní Vašeho podnětu či dotazu bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje, a to min. v rozsahu, v jakém jí budou osobní údaje poskytnuty.

3.1.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě tak je vyřízení Vašeho podnětu, resp. zodpovězení vzneseného dotazu, a tím zvýšení Vaši spokojenost s našimi službami a produkty.

3.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

3.1.4. Doba zpracování Vašich osobních údajů týkajících se vznesených podnětů a/nebo dotazů byla stanovena na 90 dnů od jejich vyřízení. Po uplynutí této doby budou tyto Vaše osobní údaje z našeho systému automaticky vymazány.
 

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s reklamací zakoupeného zboží

4.1.1. V souvislosti s reklamací zakoupeného zboží bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném pro její vyřízení, tj. min. v rozsahu Vašich identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů o reklamovaném zboží.

4.1.2. Účelem zpracování Vašich osobní údajů v tomto případě je vyřízení uplatněné reklamace, stejně jako ochrana práv společnosti Lidl.

4.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů při uplatnění reklamace tak spočívá v plnění právní povinnosti společnosti Lidl Vaši reklamaci vyřídit (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a dále v oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se proto o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jako subjektu údajů.

4.1.4.Doba zpracování osobních údajů se odvíjí doby nezbytné pro vyřízení reklamace a dále pak doby nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů společnosti Lidl.
 

5. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

5.1.1. V případě zájmu se můžete na webových stránkách společnosti Lidl přihlásit k odběru newsletteru, který společnost Lidl pro své zákazníky připravuje. Pro přihlášení k odběru newsletteru je nutné, abyste společnosti Lidl poskytli některé své osobní údaje ke zpracování, a to min. v rozsahu své e-mailové adresy.

5.1.2. Abychom se přesvědčili, že při zadávání e-mailové adresy nedošlo k žádným chybám, používáme takzvaný postup dvojího potvrzení (double-opt-in), kdy je po zadání Vaší e-mailové adresy do přihlašovacího pole na tuto e-mailovou adresu zaslán potvrzovací odkaz, a teprve až kliknete na tento potvrzovací odkaz, dojde k zařazení Vaší e-mailové adresy do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletteru.

5.1.3. Souhlas se zasíláním newsletteru udělený po 24. 6. 2019 se vztahuje také na vytváření personalizovaných profilů vytvořených na základě vašehoVašeho uživatelského chování na webových stránkách, v aplikacích a/nebo newsletteru společnosti Lidl a/nebo v zasílaném newsletteru, bude Vám zasílán personalizovaný newsletter s nabídkami zboží,. Personalizované profily jsou tvořeny zejména informací o tom, na které by pro vás měl být dle vyhodnocení vašeho personalizovaného profilu nejzajímavějšíčásti webových stránek, aplikace či newsletteru jste se zdržovali a které v nich obsažené odkazy jste použili. Tímto postupem budou vytvářeny uživatelské profily, které budou přiřazeny k Vašemu jménu či e-mailové adrese, abychom Vás mohli následně oslovit s naší nabídkou v podobě newsletterů, webové a tištěné reklamy, která bude co nejvíce odpovídat Vašim osobním požadavkům.

5.1.4. Účelem zpracování Vašich poskytnutých osobní údajů je v tomto případě přímý marketing v podobě zasílání newsletteru.

5.1.5. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá ve Vašem souhlas se zasíláním newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který vyjadřujete přihlášením k odběru newsletteru společnosti Lidl. Tento souhlas se zasíláním newsletteru a vytváření personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli, s účinky do budoucna, odvolat, a to způsobem uvedeným v bodě 13.2, příp. kliknutím na odkaz, který naleznete zde a dále na konci každého zaslaného newsletteru.

5.1.6. Doba zpracování osobních údajů se odvíjí od uděleného souhlasu a poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se spotřebitelskými soutěžemi

6.1.1. V případě, že se budete účastnit spotřebitelské soutěže, které pro své zákazníky pořádá společnost Lidl, bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje v poskytnutém rozsahu, min. však v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou vždy uvedeny v pravidlech každé jednotlivé soutěže.

6.1.2.  Účelem zpracování Vašich osobní údajů je v takovémto případě realizace příslušné soutěže a s ní spojená propagace společnosti Lidl jakožto jejího pořadatele.

6.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak spočívá v plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) ze smlouvy, která vznikne Vaší účastí v soutěži mezi společností Lidl a Vámi jakožto účastníkem soutěže. Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

6.1.4. Doba zpracování osobních údajů je stanovena v pravidlech každé konkrétní soutěže.
 

7 . Zpracování osobních údajů v rámci obchodního vztahu se smluvními partnery

7.1.1. V rámci obchodní spolupráce je nezbytné, aby společnost Lidl zpracovávala některé osobní údaje smluvních partnerů (fyzických osob podnikajících), jejich kontaktních osob smluvních partnerů (právnických osob a/nebo fyzických podnikajících osob) či osob podílejících se na navázání a realizaci smluvního vztahu. Zpracovávány mohou být (některé) následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační osobní údaje (např. jméno, příjmení, zastávaná pozice, datum narození apod.);
 • kontaktní osobní údaje (např. adresa zaměstnavatele, služební mobilní telefonní číslo či e-mailová adresa apod.);
 • údaje dokládající zápisy ve veřejných rejstřících (např. výpis z obchodního či živnostenského rejstříku apod.);
 • údaje o průběhu smluvního vztahu (např. splatnost apod.);
 • údaje o vlastnické struktuře smluvního partnera;
 • fotografie a kamerové záznamy (např. z dodávky zboží apod.);
 • ostatní údaje související se smluvním vztahem (např. Compliance podněty týkající se možného porušení právních předpisů apod.).

7.1.2. Osobní údaje bude společnost Lidl získávat od Vás a samotných smluvních partnerů a v odůvodněných případech také od třetích osob (např. finančních úřadů či oznamovatelů případných Compliance podnětů apod.)

7.1.3. Účel zpracování Vašich osobní údajů spočívá v tomto případě v:

 • navázání a realizaci smluvního vztahu; (např. uzavření kupní smlouvy na dodávky potravin či jiných produktů / uzavření smlouvy o poskytování služeb / uzavření kupní smlouvy o prodeji dárkových karet Lidl apod.);
 • plnění povinnosti stanovených společnosti Lidl právními předpisy (např. ve spojení s právními předpisy na zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti apod.); a
 • ochraně oprávněných zájmů společnosti Lidl (např. uplatnění právních nároků ze smluvního vztahu, kontrola vstupu do prostor společnosti Lidl při jednáních apod.).

7.1.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl pak spočívá v:

 • plnění smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); a
 • oprávněných zájmech společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Jedná se tudíž o zpracování osobních údajů, které není vázané na Váš souhlas jakožto subjektu údajů, jelikož bez znalosti Vašich osobních údajů by společnost Lidl nemohla výše uvedených účelů dosáhnout

7.1.5. Vaše osobní údaje bude společnost Lidl pro výše uvedené účely zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k jejich dosažení. Doba zpracování vychází zejména z příslušných právních předpisů, jako je zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty či zákon o daních z příjmů.
 

8. Zpracování osobních údajů v rámci řešení škodních událostí

8.1.1. Ačkoliv se společnost Lidl snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům společnosti Lidl určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí na některé z prodejen společnosti Lidl).

8.1.2. V rámci řešení škodní události musí společnost Lidl zpracovávat osobní údaje poškozených osob, svědků a škůdců, a to min. v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů.

8.1.3. Účel zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě spočívá ve vyřešení škodní události, tj. objasnění škodního průběhu, identifikaci škůdce, stanovení výše škody a případné náhrady škody.

8.1.4. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl pak spočívá v:

 • plnění právní povinnosti spočívající v náhradě způsobené škody, pokud bude společnost Lidl  za škodu odpovědná (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • oprávněných zájmech společnosti Lidl na náhradu škody, která ji byla způsobena (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

8.1.5. Společnost Lidl bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu nezbytně nutnou k jeho dosažení, pokud nevznikne potřeba je zpracovávat pro jiné účely (např. pro potřeby soudního řízení, tj. pro další oprávněné zájmy společnosti Lidl).
 

9. Zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků

9.1.1. Zástupci sdělovacích prostředků se mohou, v souvislosti s výkonem svého povolání, obracet na společnost Lidl se svými dotazy, a to zejména prostřednictvím e-mailové adresy media@lidl.cz. Společnost Lidl bude dotazy, vč. dobrovolně poskytnutých osobních údajů (identifikační osobní údaje a oblast zájmu příslušného zástupce sdělovacích prostředků) zpracovávat.

9.1.2.Účel zpracování těchto Vašich osobních údajů spočívá v:

 • zodpovězení vzneseného dotazu; a
 • evidenci kontaktů zástupců sdělovacích prostředků společností Lidl pro případy, kdy bude potřebovat jejich prostřednictvím sdělit veřejnosti významné skutečnosti (např. stažení určitého výrobku apod.).

9.1.3. Právní důvod zpracování Vašich osobních údajů pak s ohledem na výše uvedené účely spočívají v:

 • plnění smluvní povinnosti založené Vaším dotazem pro účel vyřízení dotazu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); a
 • oprávněných zájmech společnosti Lidl na komunikaci s veřejností v případě vedení evidence kontaktů zástupců sdělovacích prostředků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

S ohledem na právní důvody zpracování Vašich osobních údajů se tak jedná o zpracování, které není vázané na Váš souhlas, jakožto subjektu údajů.

9.1.4. Osobní údaje zpracovávané pro vyřízení Vašeho dotazu budou zpracovávány po dobu 90 dnů a následně automaticky anonymizovány. Vaše osobní údaje vedené v evidenci pro komunikaci s veřejností budou zpracovávány po dobu Vaší aktivní komunikace se společností Lidl a následně po uplynutí 2 let od ukončení aktivní komunikace vymazány.
 

10. Používání souborů cookies a obdobných technik pro zpracování údajů o užívání


Správce pro účely zpracování údajů/ právní základ:


My, Lidl Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správci údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies souborů a dalších obdobných technologií sloužících ke zpracování údajů o užívání na všech doménách či subdoménách stránek www.lidl.cz.


Pro zpracování údajů v souvislosti s cookie uid (vizte náš seznam cookies) je kromě nás správcem také společnost Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie, jako společný správce podle čl. 26 GDPR. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu a podobně), když navštěvujete naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souboru cookie se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity. 


Používání souborů cookies a jiných technologií pro zpracování údajů o užívání slouží – dle kategorie soboru cookies, případně jiné technologie – následujícím účelům:


•    Technicky nutné: Toto jsou cookies a obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (jako správné zobrazování našich webových stránek/ Vámi zvolených funkcí).


•    Preferenční: Pomocí této technologie můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Na základě Vašeho nastavení Vám například můžeme zobrazovat naše webové stránky ve Vašem jazyce. Kromě toho tímto způsobem zabráníme tomu, aby Vám byly nabízeny produkty, které eventuálně ve Vaší oblasti nejsou dostupné.


•    Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb, abychom je mohli upravit pro Vaše potřeby. Díky tomu se například můžeme rozhodnout, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvyklostem uživatelů.


•    Marketingové: Jejich prostřednictvím Vám můžeme zobrazovat reklamní obsahy, které jsou založeny na Vašem uživatelském chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečný identifikátor).
Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, doby uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.


Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující druhy osobních údajů:


Technicky nutné
•    uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek (např. výběr Vámi preferované prodejny v Lidl vyhledávači prodejen);
•    události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. bezpečnost při prohlížení stránek zabráněním tzv. Cross-Site Request Forgery);
•    údaje k přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání uživatelem zvoleného produktového videa).


Preferenční
•    nastavení uživatelského rozhraní, jež není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo záložek ve vyhledávači prodejen). 


Statistické
•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.


Tyto obsahují zejména:
o    typ/ verzi prohlížeče,
o    použitý operační systém,
o    referenční URL (dříve navštívená stránka),
o    hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),
o    čas požadavku na server,
o    individuální uživatelské ID a
o    spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).
•    IP adresa se přitom pravidelně anonymizuje, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
•    Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 5 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu.


Marketingové
•    Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.


Tyto obsahují zejména:
o    IP adresu,
o    individuální uživatelské ID,
o    pro Vás zajímavé produkty,
o    spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).
•    IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.
•    Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa, atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu (vizte např. bod 5 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.


Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies a obdobných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje, abychom mohli poskytovat naše služby v souvislosti s přípravou smlouvy, resp. jejím plněním.


Váš souhlas vůči všem správcům (tedy vedle nás také vůči společnosti Criteo SA) můžete kdykoliv s účinky do budoucnosti odvolat/upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.


Na našich internetových stránkách zveřejňujeme pravidelně také obsahy našich obchodních partnerů. Naši partneři používají v rámci zveřejněných obsahů případně na vlastní odpovědnost vlastní cookies a vyžadují k tomu, pokud je to nezbytné, také souhlasy. Bez ohledu na okolnost, že jsou zde používány také cookies z technických důvodů, jež jsou uvedeny ve shora uvedeném přehledu, nemáme přístup k těmto cookies a nejsme odpovědní (či spoluodpovědní) za zpracování. Další informace naleznete v prohlášeních o ochraně soukromí těchto partnerů.

 

Příjemci/kategorie příjemců

Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito zpracovávají Vaše údaje za nás jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.  Všechny společnosti, které jsou v našem seznamu cookies uvedeny jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé, pokud nejsou na začátku ustanovení tohoto bodu uvedeny jako (společní) správci. 

V rámci naší spolupráce se společnostmi Google LLC a Facebook Ireland Limited jsou výše uvedené údaje obvykle zpracovávány také na serverech v USA pro statistické a marketingové účely.  

Vaše údaje, jak jsou popsány shora, v rozsahu Vašeho platného souhlasu shromažďuje také společnost Criteo SA jako samostatný správce nebo jako společný správce. Pokud jste udělil souhlas se zpracováním k marketingovým účelům, můžeme Vaše uživatelské ID a k němu příslušející uživatelské profily sdílet prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí se třetími osobami.

 

Doba uložení/ Kritéria pro určení doby uložení

Dobu uložení můžete zjistit v našem seznamu cookies. Pokud je v odstavci „Vypršení“ uveden údaj „trvalé“, je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu. 

 

11. Zpracování osobních údajů na sociálních sítích

11.1. Obecné informace

11.1.1. Společnost Lidl využívá pro účely komunikace s veřejností také sociální sítě, a to formou zřízení a provozu svých stránek na těchto sociálních sítích a dále implementací pluginů těchto sociálních sítí do svých webových stránek.

11.1.2. V rámci sociálních sítí dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, a to jejich provozovateli. V těch oblastech sociálních sítí, které může společnost Lidl ovlivnit pomocí nastavení parametrů, je společnost Lidl považována spolu s provozovatelem příslušné sociální sítě za tzv. společného správce ve smyslu čl. 26 GDPR.

11.1.3. Společnost Lidl nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů provozovateli jednotlivých sociálních sítí a ani jí není znám rozsah tohoto zpracování. Nelze tak vyloučit, že provozovatelé sociálních sítí nevyužívají metody webtrackingu, nevytvářejí personalizované profily vašeho chování apod. Více informací ke zpracování osobních údajů příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete v  podmínkách užití příslušné sociální sítě či podmínkách ochrany osobních údajů. Odkazy na webové stránky obsahující tyto dokumenty naleznete v bodě 12.2 níže.

11.1.4. Účel zpracování Vašich osobních údajů spočívá v tomto případě v zajištění komunikace společnosti Lidl s veřejností.

11.1.5. Právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedený účel pak spočívá v oprávněných zájmech společnosti Lidl  (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Jedná se tak o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas jakožto subjektu údajů.

11.1.6. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou společnosti Lidl k dispozici.

11.2. Zpracování osobních údajů na Fanpages společnosti Lidl

11.2.1. Společnost Lidl zřídila a provozuje Fanpages na následujících sociálních sítích:

 • Facebook, dostupné na https://www.facebook.com/lidlcesko/;
 • YouTube, dostupné na https://www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika; a
 • Instagram, dostupné na https://www.instagram.com/lidlcz/.

11.2.2. V rámci používání Fanpages dochází ke zpracování osobních údajů, a to jak společností Lidl, tak také provozovatelem samotné sociální sítě. Společnost Lidl a provozovatel příslušné sociální sítě tak zpracovávající osobní údaje jako tzv. společní správci (více viz bod 12.2 níže).

11.2.3. Osobní údaje, které umístíte na některou Fanpage společnosti Lidl (jako např. komentáře / videa P obrázky / veřejné zprávy apod.), zpracovává společnost Lidl formou jejich sdílení na této Fanpage, a to výlučně za účelem komunikace s veřejností.

11.2.4. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů tak představují oprávněné zájmy společnosti Lidl (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a jedná se tak o zpracování osobních údajů, které není vázané na souhlas subjektů údajů.

11.2.5. Společnost Lidl bude Vaše osobní údaje na příslušné Fanpage zpracovávat po dobu, než bude příslušný příspěvek odstraněn Vámi či společností Lidl.

11.2.6. V případě, že společnost Lidl bude prostřednictvím své Fanpage realizovat spotřebitelskou soutěž, bude zpracování osobních údajů účastníků soutěže prováděno dle pravidel uvedených v bodě 6 výše.
 

11.3. Užívání sociální pluginů

11.3.1. Společnost Lidl umístila na své webové stránky pluginy třetích stran, pomocí nichž můžete sdílet obsah webových stránek se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o pluginy následujících sociálních sítích:

 • Facebook;
 • YouTube;
 • Instagram; a
 • LinkedIn.

11.3.2. Pluginy sociálních sítí jsou společností Lidl do webových stránek zakomponovány tzv. metodou dvojího kliknutí, aby byli návštěvníci webových stránek co nejvíce chráněni. Díky této metodě nejsou Vaše osobní údaje předávány provozovateli příslušného pluginu automaticky, jakmile na webovou stránku vstoupíte, ale až poté, co plugin aktivujete.

 11.3.3. K aktivaci pluginu dojde, jakmile na něj kliknete (první klik). Dalším kliknutím na plugin již dojde k jeho využití, tj. např. odeslání tweetu či „liku“. Aktivaci můžete kdykoli opět zrušit, což však nebude mít vliv na již realizované předání Vašich osobních údajů.

11.3.4. V případě, že u provozovatele příslušného pluginu máte zřízen uživatelský účet a jste v něm v době kliknutí na plugin na webové stránce společnosti Lidl přihlášeni, budou Vaše osobní údaje přiřazeny provozovatelem pluginu přímo tomuto Vašemu uživatelskému účtu.

11.3.5. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje nijak uchovávat a ani zpracovávat. Informace o době zpracování Vašich osobních údajů provozovatelem příslušného pluginu nejsou společnosti Lidl k dispozici.

 

11.4. Údaje ze sociálních sítí (Social Listening)

 

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Kromě informací, které nám poskytujete přímo prostřednictvím sociálních sítí, používáme dále též možnost tzv. Social Listening, a to abychom získali představu o tom, jak jsou naše produkty a služby vnímány, a abychom identifikovali případný potenciál pro zlepšení. Příspěvky na online platformách (Facebook atd.) jsou vyhodnocovány pouze v souladu s požadovaným vyhledáváním (např. u nové produktové řady). Takto budou využívány pouze příspěvky, které jste sami volně zpřístupnili široké veřejnosti.


Rozsah shromažďovaných údajů je primárně určen druhem a obsahem příslušného příspěvku. Na to může mít tedy vliv například, zda byl zveřejněn příspěvek pouze v textové podobě nebo zda došlo k nahrání obrázku. V jednotlivých případech může být použita také identifikace uživatele; pokud bude Lidl nabízet pomoc s vyřešením jakýchkoliv problémů. Z části dostáváme také informace od příslušných provozovatelů platforem o rozsahu příslušných příspěvků.


Právním základem pro zpracování osobních údajů v souvislosti se Social Listening je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož máme oprávněný zájem na tom, abychom ve volně viditelných příspěvcích identifikovali jakékoli nedostatky našich produktů a služeb a byli schopni odpovídajícím způsobem reagovat.


Příjemci / kategorie příjemců:

Při provádění Social listening výše uvedené údaje za nás zpracovávají také zpracovatelé z oblasti marketingu, které pečlivě vybíráme, auditujeme a jsou rovněž smluvně zavázáni v souladu s článkem 28 GDPR. Údaje obvykle zpracovávají také naši smluvní zpracovatelé na serverech v Kanadě.


Doba uchování / kritéria pro stanovení doby uchování:


Relevantní údaje nejsou ze strany Lidlu trvale uchovávány, ale jsou pouze cíleně analyzovány s ohledem na potenciálně požadovaná protiopatření.

 

12. PŘÍJEMCI VAŠICH osobních údajů

12.1. Zpracovatelé

12.1.1. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být zpracovatelé, které společnost Lidl, na základě čl. 28 GDPR, pověří jejich zpracováním. Takovýmito příjemci jsou zejména jiné společnosti z podnikatelské skupiny Schwarz, do které náleží i společnost Lidl.

12.2. Společní správci

12.2.1. Jak uvedeno v bodě 11 výše, je společnost Lidl v určitých případech společným správcem Vašich osobních údajů s provozovateli sociálních sítí, a sice:

 • v případě sociální sítě Facebook se společností Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Více informací k podmínkám užití sociální sítě Facebook a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
 • http://www.facebook.com/policy.php
 • http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
 • http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 • v případě sociální sítě YouTube se společností YouTube, LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google. Více informací k podmínkám použití služby Youtube a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
 • https://www.youtube.com/t/terms
 • https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
 • v případě sociální sítě Instagram se společností Instagram Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA. Více informací k podmínkám použití služby Instagram a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
 • https://help.instagram.com
 • v případě sociální sítě LikedIn se společností LinkedIn Corporation, se sídlem 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA. Více informací k podmínkám použití služby LinkedIn a zpracování Vašich osobních údajů naleznete zejména na následujících odkazech:
 • http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12.2.2. Rádi bychom Vás informovali, že provozovatelé jednotlivých sociálních sítích mohou využívat trackovací nástroje a vytvářet personalizované profily. Toto zpracování osobních údajů je plně v odpovědnosti příslušného provozovatele sociální sítě jakožto správce osobních údajů.

12.2.3. Společným správcem Vašich osobních údajů je dále společnost Criteo SA (více k ochraně osobních údajů u této technologie naleznete na https://www.criteo.com/privacy/), jejíž retargetingovou technologii společnost Lidl využívá.

12.3. Jiní příjemci jako samostatní správci

12.3.1. V případě, že bude potřebné, abychom předali Váš podnět, dotaz, reklamaci či škodní událost našemu smluvnímu partnerovi (např. servisnímu partnerovi či výrobku, resp. dodavateli příslušného výrobku) k vyřízení, jakožto samostatnému správci Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR, učiníme tak pouze v případě, kdy nám k tomu udělíte výslovný souhlas s předáním Vašich osobních údajů.

 

12.4. Předání příjemcům ve třetí zemi


Pokud předáváme údaje příjemcům ve třetí zemi (sídlo mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit v informacích o příjemcích / kategoriích příjemců v popisu příslušného zpracování údajů. Evropská komise prostřednictvím takzvaných rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají standard ochrany údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud v zemi neexistuje srovnatelný standard ochrany údajů, zajistíme, aby byla ochrana údajů adekvátně zaručena jinými opatřeními. To je možné např. závaznými předpisy společnosti, standardními smluvními doložkami Evropské komise o ochraně osobních údajů, certifikáty nebo schválenými kodexy chování. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

13. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

13.1. Přehled

13.1.1. Jakožto subjektu údajů ve smyslu GDPR Vám, za splnění podmínek předvídaných v GDPR, naleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu (viz bod 13.2 níže);
 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás společnost Lidl zpracovává (viz bod 13.3 níže);
 • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů (viz bod 13.4 níže);
 • právo na výmaz osobních údajů, které o Vás společnost Lidl zpracovává (viz bod 13.5 níže);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 13.6 níže);
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (viz bod 13.7 níže);
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (viz bod 13.8 níže);
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz bod 13.9 níže); a
 • právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů dozorovému orgánu (viz bod 13.10 níže).

13.2. Právo odvolat udělený souhlas

13.2.1. V souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste společnosti Lidl udělili a na jehož základě společnost Lidl Vaše osobní údaje zpracovává.

13.2.2. Odvolání souhlasu můžete učinit jakýmkoli způsobem, nejlépe poštovní zásilkou či e-mailem adresovanými společnosti Lidl jakožto správci osobních údajů na kontaktní údaje uvedené níže v bodě 14.

13.2.3. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

13.3. Právo na přístup k osobním údajům

13.3.1. V souladu s čl. 15 GDPR máte právo získat od společnosti Lidl jakožto správce osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovává.

13.3.2. Pokud bude společnost Lidl Vaše osobní údaje zpracovávat, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, a také k informacím:

 • o účelech, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • o kategoriích Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • o plánované době, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • o skutečnosti, že Vám náleží právo požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • o právu podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;
 • o zdrojích osobních údajů, pokud je společnost Lidl nezískala od Vás;
 • o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a pokud ano, pak také informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích, které takovéto zpracování pro Vás může mít.

13.3.3. Pokud by společnost Lidl předávala Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.

13.4 Právo na opravu

13.4.1.  V souladu s čl. 16 GDPR Vám náleží právo na opravu nepřesných, příp. doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás společnost Lidl zpracovává, a to bez zbytečného odkladu, kdy se o nepřesnosti, příp. neúplnosti zpracovávaných osobních údajů dozví.

13.5 Právo na výmaz

13.5.1. Dle čl. 17 odst. 1. GDPR Vám náleží právo, aby společnost Lidl, jakožto správce Vašich osobních údajů, tyto osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazala, pokud bude dán některý z následujících důvodů:

 • zpracovávané osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by společnost Lidl opravňovaly k pokračování zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí společnost Lidl vymazat, aby splnila příslušnou právní povinnost; a/nebo
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

13.5.2. Pokud společnost Lidl Vaše osobní údaje zveřejnila a nyní je povinna tyto osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, aby zajistila informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.

13.6. Právo na omezení zpracování

13.6.1. V souladu s čl. 18 GDPR Vám náleží právo požadovat, aby společnost Lidl omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
 • společnost Lidl jakožto správce Vašich osobních údajů již tyto údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Lidl jakožto správce osobních údajů převažují nad oprávněnými důvody proti zpracování Vašich osobních údajů.

13.7. Právo na přenositelnost

13.7.1. V souladu s čl. 20 GDPR Vám náleží právo získat osobní údaje, které o Vás společnost Lidl zpracovává, a které jste ji sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:

 • zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu s jejich zpracováním; a
 • zpracování těchto Vašich osobních údajů je prováděno automatizovaně.

13.8. Obecné právo vznést námitku proti zpracování

13.8.1. V souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

13.8.2. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů se vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů, které společnost Lidl provádí za účelem svých oprávněných zájmů, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jedná se tak o zpracování Vašich osobních údajů pro:

 • ochranu webových stránek společnosti Lidl v podobě zpracování protokolových souborů (viz bod 1 výše);
 • zjištění zpětné vazby s nákupem v E-shopu (viz bod 2.5 výše);
 • vyřízení Vašich dotazů a podnětů (viz bod 3 výše);
 • vyřízení Vašich reklamací (viz bod 4 výše);
 • uplatnění nároků společnosti Lidl vůči obchodním partnerům (viz bod 7 výše);
 • ochranu nároků společnosti Lidl při vyřizování škodních událostí (viz bod 8 výše);
 •  komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků (viz bod 9 výše);
 • analýzu chování uživatelů na webových stránkách (viz bod 10 výše) a
 • komunikaci s veřejností prostřednictvím sociálních sítí (viz bod 11 výše).

13.8.3. Společnost Lidl nebude Vaše osobní údaje po doručení Vaší námitky již dále zpracovávat, pokud nebudou dány oprávněné důvody, které převáží zájmy, práva či svobody odůvodňující Vaše námitky, příp. bude společnost Lidl zpracovávat Vaše osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

13.8.4. Své námitky můžete společnosti Lidl doručit jakoukoli formou, nejlépe však prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu:

 • digital@lidl.cz         - v případě námitek proti zpracování za účelem zpětné vazby s nákupem v E-shopu;
 • hotline@lidl.cz        - v případě námitek proti zpracování za účelem vyřízení Vašich dotazů, podnětů a reklamací;
 • nakup@lidl.cz        - v případě reklamací proti zpracování osobních údajů obchodních partnerů při uplatnění nároků společnosti Lidl;
 • hlaseniskod@lidl.cz - v případě zpracování osobních údajů v rámci vyřizování škodních událostí;
 • media@lidl.cz        - v případě námitek proti zpracování osobních údajů zástupců sdělovacích prostředků a zpracování osobních údajů v rámci sociálních sítí; a
 • reklama@lidl.cz     - v případě námitek proti zpracování protokolových souborů a osobních údajů v podobě cookies na webových stránkách společnosti Lidl.

13.9. Právo vznést námitku v souvislosti s přímým marketingem

13.9.1. V souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR Vám náleží právo vznést kdykoli námitky proti zpracování osobních údajů prováděnému pro účely přímého marketingu, vč. profilování. Jedná se o zpracování uvedená pod bodem 10.4 výše

13.9.2. Námitky proti zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem můžete u společnosti Lidl uplatnit jakýmkoli způsobem, nejlépe však na e-mailové adrese reklama@lidl.cz.

13.9.3. Společnost Lidl nebude po doručení Vaší námitky dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, vč. profilování, zpracovávat.

13.10. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

13.10.1. Jakožto subjekt údajů máte právo podat dozorovému orgánu stížnost na zpracování osobních údajů prováděné společností Lidl.

13.10.2. Dozorovým orgánem pro zpracování osobních údajů prováděná společností Lidl je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 

14. Kontaktní údaje

14.1 Identifikace správce osobních údajů

14.1.1. Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných v souladu s tímto Prohlášením o ochraně soukromí je společnost Lidl. Kontaktní údaje společnosti Lidl jsou následující:

Lidl Česká republika v.o.s.
se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5
IČO: 26178541
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824

14.2. Kontaktní údaje správce pro dotazy či uplatnění Vašich práv

14.2.1. S veškerými dotazy vztahující se k provozu webových stránek a E-shopu společnosti Lidl, stejně jako s uplatněním Vašich práv uvedených v čl. 11 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí se můžete na společnost Lidl obracet písemně na výše uvedené adrese, příp. e-mailem či telefonicky prostřednictvím zákaznického servisu správce, jehož kontaktní údaje naleznete na https://www.lidl.cz/cs/kontakt.htm.

14.3. Kontaktní údaje pověřence

14.3.1. Společnost Lidl ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, na něhož se můžete obracet se svými dotazy ke zpracování osobních údajů prováděných společností Lidl.
Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.