Lhůta


Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu. Kupující může takto od smlouvy odstoupit v prodloužené lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla tato lhůta dodržena, postačí odeslat odstoupení od kupní smlouvy naší společnosti před uplynutím uvedené lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.


Forma


Kupující s registrací si může dokumenty pro vrácení zboží vytvořit po přihlášení do účtu Můj Lidl v sekci „Přehled objednávek“ kliknutím na tlačítko „Vrátit zboží“. Dokumenty kupující obdrží ve formátu PDF.


Kupující bez registrace si může dokumenty pro vrácení rovněž vytvořit online. V emailu s předmětem „Faktura“, který kupující obdrží po zpracování objednávky, je třeba kliknout na odkaz „Získat dokumenty pro vrácení“. Dokumenty kupující obdrží ve formátu PDF.


Dokumenty pro vrácení je možné vytvořit i v sekci: Jakým způsobem mám zakoupené zboží vrátit?


Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách www.lidl-shop.cz. Použití tohoto formuláře však není povinností a kupující může od smlouvy odstoupit dále též jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným naší společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha, e-mail: hotline@lidl.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty).


Vrácení zboží


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu:


Lidl E-Commerce Logistics s.r.o.

Univerzitní 1220/500

301 99 Plzeň - Skvrňany


Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.


Kupující zásilku viditelně označí „Štítkem pro zpětné zaslání“ nebo využije QR kód, který načte ze smartphonu u obsluhy PPL Parcelshopu nebo naskenuje v PPL Parcelboxu. V případě, že kupující zašle zboží prostřednictvím podacího a výdejního místa PPL CZ s.r.o., tzv. PPL Parcelshopu nebo PPL Parcelboxu, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávající. V opačném případě nese veškeré náklady spojené s vrácením zboží kupující.


Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Pokud není možné vrácení zboží pro jeho povahu (nadrozměrné zboží) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, domluví se kupující a prodávající na způsobu vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Za tím účelem je možné kontaktovat naši zákaznickou linku.


Vrácení peněžních prostředků


Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud tak kupující určí. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující předá zboží prodávajícímu nebo hodnověrně prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.


Vrátil-li kupující zboží poškozené, má prodávající nárok na náhradu škody, který může jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.