Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

VYHRAJ PRODUKTY PARKSIDE

(„Soutěž“)

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE


1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE


1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže („Pravidla“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako Pravidla.


1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 42824 („Pořadatel“).


1.3 Na vybraných činnostech v rámci Soutěže se dále podílí:

a) losování a zpracování účtenek: společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 277 09 540, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 („Organizátor“);

b) rozesílka výher: společnost Algraf - reklamní agentura s.r.o., se sídlem Jožky Jabůrkové 560/1, Neředín, 779 00 Olomouc, IČO: 013 98 776, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 56604 („Zasílatel“).


2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE


2.1 Soutěž bude probíhat v době od 19. června 2023 00:00:00 hod. do 25. června 2023 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“).

2.2 Soutěž je pořádána ve všech prodejnách „Lidl“ provozovaných na území České republiky Pořadatelem („Místo konání Soutěže“), přičemž registrace do Soutěže je realizována prostřednictvím internetové stránky www.lidl20let.cz, a to za podmínek uvedených v článku 3 těchto Pravidel.


3. ÚČAST V SOUTĚŽI


3.1 Soutěže se dle těchto Pravidel může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s poštovní adresou na území České republiky („Soutěžící“). Podmínkou účasti v Soutěži podle těchto Pravidel je, že Soutěžící v Době konání Soutěže:

a) zakoupí v rámci jednoho nákupu v Místě konání Soutěže, tj. ve kterékoliv z prodejen „Lidl“, zboží v hodnotě alespoň 500 Kč („Nákup“) a

b) zaregistruje se do Soutěže odesláním fotografie účtenky z uskutečněného Nákupu a své e-mailové adresy Organizátorovi prostřednictvím internetové stránky www.lidl20let.cz.


3.2 Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát prostřednictvím dalších Nákupů, vždy však pouze při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel. Jednu účtenku za Nákup je možné použít pouze pro jednu účast v Soutěži. Realizaci jednoho Nákupu současně není možno prokazovat vícero účtenkami. Bez ohledu na počet účastí platí, že každý Soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru (srov. odst. 4.4 těchto Pravidel).


3.3 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a členové orgánů Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel výhru poskytne Náhradníkovi, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži.


3.4 Soutěže se mohou účastnit a výherci se stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel a/nebo Organizátor si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech ze Soutěže vyloučit.


3.5 Pořadatel a/nebo Organizátor jsou zejména oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že budou mít důvodné podezření, že Soutěžící neprovedl Nákup nebo se do Soutěže zapojil podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.


3.6 V případě, že Výhru získá osoba, která nebyla oprávněna se Soutěže účastnit, ztrácí nárok na Výhru a přijatou Výhru nebo její hodnotu bude povinna vrátit.


3.7 Pro účely této Soutěže se za uhrazení celých 500 Kč za Nákup považuje i uhrazení 499,90 Kč, jakoby došlo k zaokrouhlení na celé koruny nahoru, a to i při platbě platební

kartou.


4. VÝHRY A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE


4.1 Do Soutěže jsou vloženy tyto výhry:


240 x PARKSIDE® Kompresor PKZ 180 C5 v hodnotě 1.499,- Kč;


80 x PARKSIDE® Vysokotlaký čistič PHD 170 B2 v hodnotě 2.999,- Kč;


180 x PARKSIDE® Vrtací a sekací kladivo PBH 1550 A1 v hodnotě 1.699,- Kč;


180 x PARKSIDE® Vysavač na mokré a suché vysávání PWD 25 B3 v hodnotě 1.799,- Kč;


180 x PARKSIDE PERFORMANCE® Sada s aku příklepovou vrtačkou PSBSAP 20-Li B3 v hodnotě 3.999,- Kč;


140 x PARKSIDE® Bourací kladivo PAH 1300 B2 v hodnotě 1.999,- Kč;


(dále jen „Výhry“ nebo každý kus jednotlivě jako „Výhra“)


V Soutěži je tudíž celkem 1.000 ks (jeden tisíc kusů) zboží značky Parkside, přičemž výherci budou určeni na základě losování za dále uvedených podmínek.


4.2 Organizátor do 14 dnů po skončení Doby konání Soutěže uspořádá losování („Losování“), na základě kterého bude ze všech Soutěžících náhodně vylosováno 1.000 výherců, kteří získají Výhru (vylosovaní Soutěžící společně jako „Výherci“ nebo jednotlivě jako „Výherce“), a náhradníci, kteří získají Výhru v případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži (společně jako „Náhradníci“ nebo jednotlivě jako „Náhradník“).


4.3 Výhercům budou přidělovány Výhry podle pořadí, v němž byli vylosováni, tj. například Výherce vylosovaný jako 1. v pořadí získá PARKSIDE® Kompresor PKZ 180 C5 v hodnotě 1.499,- Kč a Výherce vylosovaný jako 241. v pořadí získá PARKSIDE® Vysokotlaký čistič PHD 170 B2 v hodnotě 2.999,- Kč.


4.4 Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru (bez ohledu na to, že se může jednat o jiný produkt zboží značky Parkside). Pokud by během Losování došlo k situaci, kdy bude určitý Soutěžící vylosován vícekrát, získá pouze jednu Výhru. Platné a účinné je pouze první vylosování daného Soutěžícího; k případnému druhému a dalšímu vylosování téhož Soutěžícího v Soutěži se nepřihlíží.


4.5 V případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži, budou na místa těchto Výherců nastupovat Náhradníci. Náhradníci budou nastupovat na místa Výherců v pořadí, v jakém byli vylosováni. Náhradník, který byl vylosován jako první v pořadí, nastoupí na místo Výherce, kterého je potřeba nahradit, vylosovaného v nejdřívějším pořadí z Výherců, které je potřeba nahradit.


4.6 Pro oznámení Výher příslušným Výhercům bude užita e-mailová adresa sdělená Výhercem při registraci do Soutěže v souhlasu s odst. 3.1 těchto Pravidel. Oznámení Výher proběhne nejpozději do 25 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže. Do 3 pracovních dnů ode dne oznámení Výhry Výherci sdělí Výherce Organizátorovi své jméno, příjmení, poštovní adresu v České republice a telefonní číslo pro účely předání Výhry, jinak jeho právo na Výhru zaniká a Výhru

získá Náhradník. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.


4.7 Součástí informace o Výhře bude i žádost o uvedení údajů pro účely zveřejnění seznamu Výherců soutěže na internetových stránkách Pořadatele. V případě, že Výherce odmítne sdělit údaje ke zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, jeho právo na Výhru zaniká a Výhru získá Náhradník. Pořadatel zveřejní seznam Výherců soutěže na svých internetových stránkách. Zveřejněny budou následující údaje:

(i) osobní jméno Výherce;

(ii) první písmeno příjmení Výherce;

(iii) obec, ze které Výherce pochází.


4.8 Pořadatel má v odůvodněných případech právo nahradit Výhru jinou obdobnou výhrou. Z obdobných důvodů může Pořadatel upravit lhůty uvedené v těchto Pravidlech.


5. DORUČENÍ VÝHRY, ODPOVĚDNOST


5.1 Výhra bude každému Výherci zaslána poštou nebo jinou kurýrní službou na Výhercem sdělenou poštovní adresu. Doručování Výher bude pro Pořadatele zajišťovat Zasílatel. Náklady na doručení Výhry hradí Pořadatel.


5.2 Vlastnictví Výhry a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na Výherce okamžikem jejího doručení Výherci.


5.3 Nároky Soutěžících na náhradu škody, z odpovědnosti za vady výrobku, který tvoří Výhru, či jiné nároky vůči Pořadateli či Organizátorovi se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel, Organizátor ani Zasílatel neodpovídají zejména za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztrátu spojenou s dopravou Výher Výhercům, jakékoliv technické poruchy, a dále pak neodpovídají za případné nedoručení zpráv. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají ani za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím Výhry. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají ani za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži, za předpokladu, že se nejedná škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu Výhry. Výherce se přijetím Výhry zavazuje užívat Výhru pouze pro osobní potřebu mimo podnikatelskou činnost.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


6.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na internetové stránce www.lidl20let.cz a na internetové stránce www.lidl.cz.


6.2 Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na internetové stránce www.lidl20let.cz.


6.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.


6.4 Výhry není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Výhry, které nebude možné doručit Výhercům, propadají Pořadateli.


6.5 Pokud Výherce Výhry, která podléhá daňové povinnosti, není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Organizátorovi svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své Výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice.


6.6 Stížnosti na průběh Soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


6.7 Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.


6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli či Organizátorovi. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem uveřejnění na internetové stránce www.lidl20let.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.


II. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


7. SPRÁVCE


7.1 Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů Soutěžících a Výherců v rámci Soutěže je Pořadatel. Organizátor a Zasílatel jsou ve vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovateli Pořadatele.


8. KATEGORIE A PŮVOD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1 V souvislosti se Soutěží budou zpracovávány identifikační a kontaktní údaje Soutěžících, informace o Nákupu, a případně další údaje sdělené Soutěžícím Pořadateli nebo Organizátorovi v souvislosti se Soutěží.


8.2 Veškeré osobní údaje zpracovávané v souvislosti se Soutěží budou poskytovány přímo ze strany Soutěžících, a to zejména v souvislosti s jejich registrací do Soutěže, anebo vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži.


9. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Provedení soutěže


9.1 Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se Soutěží k provedení Soutěže (např. evidence Soutěžících, Losování, komunikace s Výherci). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem, Organizátorem, Zasílatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná.


9.2 Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Propagace soutěže a činností pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR


9.3 Pořadatel zveřejní na webu www.lidl20let.cz a www.lidl.cz seznam výherců v rozsahu jméno, první písmeno příjmení a obec za účelem propagace soutěže a činností Pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR. To přispěje mj. k tomu, že bude komukoliv patrné, že soutěž skutečně proběhla a nebyla smyšlená.


9.4 Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněný zájem Pořadatele, který spočívá v marketingové propagaci činnosti Pořadatele a prokázání věrohodnosti soutěže.


9.5 Zveřejnění v rozsahu jména, prvního písmena příjmení a obce, ze které výherce pochází, by v zásadě nemělo umožňovat jednoznačnou identifikaci výherce, avšak ve výjimečných případech to nelze vyloučit. Pokud by byla jednoznačná identifikace možná, příjemci mohou být libovolní návštěvníci uvedených webových stránek.


Odstraňování vad výhry


9.6 V soutěži můžete získat věcnou Výhru. Pro případ, že se projeví vada Výhry a k jejímu odstranění je povinen Pořadatel, uchová Pořadatel evidenci Výherců a Výher. Účelem takového zpracování

osobních údajů je umožnit ověření, zda existuje povinnost odstranit vadu, zda právo na odstranění vady uplatňuje oprávněná osoba, a odstranit vadu.


9.7 Právním základem pro toho zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, pokud by se jednalo o smluvní nebo zákonnou povinnost odstranit vady.


Plnění zákonných povinností pořadatele v oblasti daní a účetnictví


9.8 V určitých případech může být nezbytné odvést z hodnoty Výhry daň a vést o souvisejících peněžních tocích účetní záznamy. Za tímto účelem bude Pořadatel zpracovávat jméno a příjmení Výherce, skutečnost, že jde o Výherce a hodnotu Výhry. Právní základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti pořadatele.


10. PŘÍJEMCI/KATEGORIE PŘÍJEMCŮ


10.1 Údaje jsou předány třetím osobám jen, pokud je to nezbytné pro organizaci a provedení Soutěže (např. evidence Soutěžících, organizace Losování, doručování Výhry) či pro splnění zákonných povinností Pořadatele. Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.


11. DOBA UCHOVÁNÍ /KRITÉRIA PRO URČENÍ DOBY UCHOVÁNÍ


11.1 Pořadatel bude osobní údaje Soutěžících zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci Soutěže (identifikační a kontaktní údaje Soutěžících, informace o Nákupu, o případné Výhře), a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže, po dobu trvání případných nároků z odpovědnosti za vady a po dobu případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci.


12. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


12.1 Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí Soutěžícím jakožto subjektům údajů následující práva:

1) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

2) právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

3) právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

4) právo na omezení zpracování osobních údajů;

5) právo na přenositelnost osobních údajů;

6) právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


12.2 Pokud Soutěžící udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


12.3 Soutěžící se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz).


12.4 Výše uvedená práva mohou Soutěžící uplatnit u Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele nebo prostřednictvím zákaznického servisu: https://www.lidl.cz/kontakt .


12.5 V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou Soutěžící obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.