Pravidla soutěže Lidl AR filtr


Pravidla soutěže


Pořadatel soutěže: Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl C, vložka 392174, IČ: 26178541 (dále jen „Pořadatel“)


Na vybraných činnostech v rámci soutěže (losování) se podílí společnost FILMSERVICE a.s., IČO 282 32 771, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 30, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13920 (dále jen „Organizátor“).


Termín soutěže: Soutěž probíhá od 17. 1. 2024 od 12:00 hodin do 25. 2. 2024 do 16:59 hodin středoevropského času.


Podmínky účasti soutěže

Soutěžícím se stává fyzická osoba, jejíž svéprávnost nebyla omezena, která:

- je starší 18 let, nebo starší15 let a má souhlas svých zákonných zástupců s účastí v soutěži;

- má doručovací adresu na území České republiky;

- má v termínu soutěže aktivní účet na sociální síti Instagram;

- zapojením do soutěže vysloví svůj souhlas s podmínkami soutěže a;

- splní pravidla soutěže;

- dodržuje pravidla sociální sítě Instagram.

Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravena v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.


Princip soutěže

1. Pořadatel zveřejní na instagramovém profilu @lidlcz AR filtr. Uživatel Instagramu tento filtr použije – pořídí s ním fotku nebo video, jejichž součástí bude obličej soutěžícího, označí u toho profil @lidlcz a bude tento příspěvek sdílet na svém profilu na síti Instagram. Tím se stává soutěžícím a dostává do slosování o výhru v jednom soutěžním kole. Losování výherců probíhá po každém soutěžním kole. První kolo začíná ve středu 17. 1. 2024 ve 12:00 hodin a končí v neděli 21. 1. 2024 v 16:59 hodin, druhé kolo začíná v neděli 21. 1. 2024 v 17:00 hodin a končí ve středu 24. 1. 2024 v 16:59 hodin, další kola začínají vždy ve středu v 17:00 hodin a v neděli v 17:00 hodin. Kolo, které začíná ve středu v 17:00 hodin, končí v bezprostředně následující neděli v 16:59 hodin a kolo, které začíná v neděli v 17:00 hodin, končí v bezprostředně následující středu v 16:59 hodin. Soutěžící se může zapojit vícekrát jak do jednoho soutěžního kola, tak do celé soutěže, ale v každém případě mu může vzniknout nárok maximálně na jednu výhru za celou dobu trvání soutěže.


2. V průběhu může být soutěžící požádán Pořadatelem o písemný souhlas, zda může Pořadatel soutěžní příspěvek přesdílet na svůj profil. Přesdílení soutěžního příspěvku soutěžícího na profil Pořadatele nezakládá právo soutěžícího na výhru. Za písemný souhlas se považuje i souhlas vyjádřený prostřednictvím osobní zprávy na síti Instagram


3. Kompletní znění pravidel bude po celou dobu trvání soutěže dostupné na webových stránkách: https://www.lidl.cz/c/soutez-ar-filtr/s10038108. Pořadatel je oprávněn jednostranně změnit pravidla soutěže i v průběhu jejího trvání, např. zkrátit ji, přerušit, zrušit, změnit předmět výhry, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Pořadateli. V případě změny pravidel soutěže bude o změně Pořadatel informovat na uvedených webových stránkách.


4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího (případně výherce), který dle posouzení Pořadatele porušuje pravidla soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné. V případě vyloučení výherce ze soutěže vzniká výherci povinnost převzatou výhru nebo její hodnotu vrátit Pořadateli. V případě vyloučení výherce ze soutěže má Pořadatel právo rozhodnout, že výhra propadá, nebo že bude provedeno slosování za účelem určení náhradního výherce.


5. Soutěžící si je vědom, že na účast v soutěži ani na výhru nemá právní nárok, tedy nelze je právně vymáhat, ani nelze výhru vyplatit v penězích.


6. Soutěžní příspěvky nesmí:

● obsahovat jakákoli vyjádření, která by byla v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

● obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;


● hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

● podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

● obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

● obsahovat reklamu;

● jakýmkoli způsobem poškozovat dobré́ jméno a/nebo pověst Pořadatele.

Soutěžící nesmí při účasti v soutěži užívat nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.


7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a členové statutárního orgánu Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu občanského zákoníku. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a členové statutárního a dozorčího orgánu společnosti FILMSERVICE a.s., IČO 282 32 771, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 30, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13920. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a členové statutárního orgánu společnosti Werk Camp s.r.o., IČO 271 00 014, se sídlem Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96210.


8. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži, včetně případných technických problémů při používání sociální sítě Instagram, zejména neodpovídá za doručení soukromé zprávy nebo jiného upozornění, kterým bude informovat výherce soutěže. Nároky soutěžících a náhradu škody či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejména neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou soutěžící či další osoby utrpí v souvislosti s účastí v soutěži nebo s užitím výhry a dárkové karty.


9. Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným telefonicky nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě se nepřihlíží.


10. Nárok na výhru nemůže soutěžící převést na jinou osobu.


Výhra a vyhlášení výherců

1. Výhrou v soutěži jsou poukázky na nákup v řetězci Lidl v hodnotě 1 000 Kč. Výhra bude poskytována v podobě dárkové karty vystavené Pořadatelem, na které budou uloženy poukázky v elektronické podobě v hodnotě 1 000 Kč a kterou bude možné využít k úhradě zboží v prodejnách Lidl v České republice provozovaných Pořadatelem. Práva a povinnosti při využívání dárkové karty se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro dárkové karty Lidl („VOP“) dostupnými na https://www.lidl.cz/c/darkova-karta/s10008019, a to s dále uvedenými odchylkami. Pro účely aplikace a výkladu VOP v souvislosti se soutěží je výherce považován ve smyslu VOP za zákazníka.


2. Po každém soutěžním kole jsou vylosováni 3 výherci, kteří splnili podmínky soutěže a kteří získají výhru, tedy každý výherce jednu poukázku v hodnotě 1 000 Kč.


3. Pořadatel kontaktuje výherce nejpozději do dvou dnů od slosování prostřednictvím profilu @lidlcz a prostřednictvím soukromé zprávy požádá výherce o sdělení kontaktních údajů potřebných k doručení výhry a o sdělení údajů ke zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.


4. Výherce v soukromé konverzaci Pořadateli sdělí kontaktní údaje potřebné k doručení výhry: jméno a příjmení, doručovací adresu v České republice, na kterou bude výhra doručena prostřednictvím poštovních, kurýrních nebo jiných doručovacích služeb, a telefonický kontakt, a údaje ke zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele: osobní jméno výherce, první písmeno příjmení výherce, obec, ze které výherce pochází. Pokud tak výherce neučiní do dvou dnů od zaslání žádosti Pořadatele o sdělení údajů, vyhrazuje si Pořadatel vyloučit tohoto výherce ze soutěže. Vlastnictví dárkové karty (včetně poukázek) a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na výherce okamžikem doručení dárkové karty výherci. Pořadatel zejména není odpovědný za jakékoliv následné poškození, zničení, ztrátu či zneužití dárkové karty. Doba platnosti dárkové karty a poukázek bude sdělena výhercům při doručení výhry.


5. Výhra bude výhercům odeslána nejpozději do 4 týdnů od ukončení soutěže. Pořadatel má právo ze soutěže vyloučit výherce, jemuž nelze výhru doručit.


6. Náklady spojené s doručením výhry nese Pořadatel.


7. Pokud výherce výhry, která podléhá daňové povinnosti, není daňový rezident České republiky, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice.


Informace o zpracování osobních údajů:

Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.


Účely/právní základy zpracování:

Za účelem provedení soutěže (zejm. výběr výherců, oznámení výhercům, odeslání výhry) bude Pořadatel zpracovávat následující údaje:

- uživatelské jméno na sociální síti Instagram, soutěžní příspěvek, údaj o výhře,

- jméno a příjmení, adresa pro doručování, telefonický kontakt.


Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez těchto osobních údajů není účast v soutěži možná.


Za účelem propagace Pořadatele v souvislosti se soutěží dojde ke zveřejnění údajů výherce, a to v rozsahu jména, prvního písmena příjmení a obce, ze které výherce pochází.


Tyto údaje jsou zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pořadatel má oprávněný zájem na propagování sebe a svých soutěží; navíc existuje veřejný zájem na tom, aby byl další osoby (zejm. jiní účastníci) mohli vidět předání výher.


Za účelem přesdílení Vašeho soutěžního příspěvku na účet Pořadatele na soc. síti Instagram Vás požádáme o souhlas. Právním základem pro toto zpracování OÚ je Váš svobodný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to např. zasláním zprávy na soc. síti Instagram.


Příjemci/kategorie příjemců:


Údaje jsou předány třetím osobám, jen pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. doručení výhry prostřednictvím přepravce) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na soc. síti Instagram). Do zpracování osobních údajů zapojujeme také poskytovatele služeb z oblasti online-marketingu.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, sdělené doručovací údaje), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení soutěže. V případě nepeněžních výher, budou údaje výherců uchovány po dobu trvání zákonných nároků z odpovědnosti za vady.


Soutěžní příspěvky přesdílené na základě Vašeho souhlasu uchováme od odvolání Vašeho souhlasu, popř. max. po dobu 2 let od skončení soutěže.


Osobní údaje pro propagaci Pořadatele v souvislosti se soutěží budou uchovány max. po dobu 2 let od skončení soutěže.


Práva subjektů údajů a kontaktní údaje


Vedle výše uvedeného práva odvolat souhlas náležejí účastníkům při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR jakožto subjektům údajů následující práva:

• právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;

• právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;

• právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;

• právo na omezení zpracování osobních údajů;

• právo na přenositelnost osobních údajů;

• právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.


Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s pravidly soutěže, zavazuje se je dodržovat.


Soutěž není pořádaná sociální sítí INSTAGRAM, společností Meta Platforms, Inc. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou Instagramové stránce @lidlcz (https://www.instagram.com/lidlcz/).


V Praze dne 17. 1. 2024