PRAVIDLA SOUTĚŽE

NÁKUP NA CELÝ ROK ZDARMA

V HODNOTĚ 150.000,- KČ

(„Soutěž“)


I. PODMÍNKY SOUTĚŽE


1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE


1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže („Pravidla“). Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako Pravidla.


1.2 Pořadatelem Soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 15800, IČO: 261 78 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. A 42824 („Pořadatel“).


1.3 Na vybraných činnostech v rámci Soutěže (například losování a zpracování účtenek) se dále podílí společnost Garp Integrated s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 277 09 540, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125558 („Organizátor“).


2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE


2.1 Soutěž bude probíhat v době od 26. června 2023 00:00:00 hod. do 2. července 2023 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“).


2.2 Soutěž je pořádána ve všech prodejnách „Lidl“ provozovaných na území České republiky Pořadatelem („Místo konání Soutěže“), přičemž registrace do Soutěže je realizována prostřednictvím internetové stránky www.lidl20let.cz, a to za podmínek uvedených v článku 3 těchto Pravidel.


3. ÚČAST V SOUTĚŽI


3.1 Soutěže se dle těchto Pravidel může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s poštovní adresou na území České republiky („Soutěžící“). Podmínkou účasti v Soutěži podle těchto Pravidel je, že Soutěžící v Době konání Soutěže:


a) zakoupí v rámci jednoho nákupu v Místě konání Soutěže, tj. ve kterékoliv z prodejen „Lidl“, zboží v hodnotě alespoň 500 Kč („Nákup“) a


b) zaregistruje se do Soutěže odesláním fotografie účtenky z uskutečněného Nákupu a své e-mailové adresy Organizátorovi prostřednictvím internetové stránky www.lidl20let.cz.


3.2 Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit vícekrát prostřednictvím dalších Nákupů, vždy však pouze při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel. Jednu účtenku za Nákup je možné použít pouze pro jednu účast v Soutěži. Realizaci jednoho Nákupu současně není možno prokazovat vícero účtenkami. Bez ohledu na počet účastí platí, že každý Soutěžící může vyhrát maximálně 1 výhru (srov. odst. 4.3 těchto Pravidel).


3.3 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a členové orgánů Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel výhru poskytne Náhradníkovi, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži.


3.4 Soutěže se mohou účastnit a výherci se stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel a/nebo Organizátor si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech ze Soutěže vyloučit.


3.5 Pořadatel a/nebo Organizátor jsou zejména oprávněni s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že budou mít důvodné podezření, že Soutěžící neprovedl Nákup nebo se do Soutěže zapojil podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.


3.6 V případě, že Výhru získá osoba, která nebyla oprávněna se Soutěže účastnit, ztrácí nárok na Výhru a přijatou Výhru nebo její hodnotu bude povinna vrátit.


3.7 Pro účely této Soutěže se za uhrazení celých 500 Kč za Nákup považuje i uhrazení 499,90 Kč, jakoby došlo k zaokrouhlení na celé koruny nahoru, a to i při platbě platební kartou.


4. VÝHRA A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE


4.1 Do Soutěže je vložena tato výhra:


Nákup na celý rok zdarma v prodejnách „Lidl“ v hodnotě 150.000,- Kč (dále jen „Výhra“).

Výhra je vložena do Soutěže celkem 50x (padesátkrát), přičemž výherci budou určeni na základě losování za dále uvedených podmínek.

Výhra bude poskytována v podobě dárkové karty za podmínek uvedených v článku 5 těchto Pravidel.


4.2 Organizátor do 14 dnů po skončení Doby konání Soutěže uspořádá losování („Losování“), na základě kterého bude ze všech Soutěžících náhodně vylosováno 50 výherců, kteří získají Výhru (společně jako „Výherci“ nebo jednotlivě jako „Výherce“), a náhradníci, kteří získají Výhru v případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži (společně jako „Náhradníci“ nebo jednotlivě jako „Náhradník“). Náhradníci budou nastupovat na místa Výherců v pořadí, v jakém byli vylosováni.


4.3 Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru. Pokud by během Losování došlo k situaci, kdy bude určitý Soutěžící vylosován vícekrát, získá pouze jednu Výhru.


4.4 Pro oznámení Výher příslušným Výhercům bude užita e-mailová adresa sdělená Výhercem při registraci do Soutěže v souladu s odst. 3.1 těchto Pravidel. Oznámení Výher proběhne nejpozději do 25 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže. Do 3 pracovních dnů ode dne oznámení Výhry Výherci sdělí Výherce Organizátorovi své jméno, příjmení, poštovní adresu v České republice a telefonní číslo pro účely předání Výhry, jinak jeho právo na Výhru zaniká a Výhru získá Náhradník. Soutěžící, kteří nezískali Výhru, nebudou nijak vyrozuměni.


4.5 Součástí informace o Výhře bude i žádost o uvedení údajů pro účely zveřejnění seznamu Výherců soutěže na internetových stránkách Pořadatele. V případě, že Výherce odmítne sdělit údaje ke zveřejnění na internetových stránkách Pořadatele, jeho právo na Výhru zaniká a Výhru získá Náhradník. Pořadatel zveřejní seznam Výherců soutěže na svých internetových stránkách. Zveřejněny budou následující údaje:

(i) osobní jméno Výherce;

(ii) první písmeno příjmení Výherce;

(iii) obec, ze které Výherce pochází.


5. DÁRKOVÁ KARTA


5.1 Výhra bude každému Výherci poskytnuta v podobě dárkové karty vystavené Pořadatelem, na které budou uloženy poukázky v elektronické podobě v hodnotě 150.000,- Kč a kterou bude možné využít k úhradě zboží v prodejnách „Lidl“ v České republice provozovaných Pořadatelem („Dárková karta“).


5.2 Práva a povinnosti při využívání Dárkové karty se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro dárkové karty Lidl („VOP“) Pořadatele, které jsou dostupné z https://www.lidl.cz/c/darkova-karta/s10008019, a to s dále uvedenými odchylkami. Pro účely aplikace a výkladu VOP v souvislosti se Soutěží je Výherce považován ve smyslu VOP za zákazníka. Výherce se přijetím

Výhry zavazuje uplatnit Dárkovou kartu pouze pro osobní potřebu mimo podnikatelskou činnost.


5.3 Dárková karta bude předána osobně oproti podpisu předávacího protokolu nebo zaslána do vlastních rukou poštou nebo jinou kurýrní službou na Výhercem sdělenou poštovní adresu. Vlastnictví Dárkové karty (včetně poukázek) a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na Výherce okamžikem jejího předání nebo doručení Výherci. Pořadatel ani Organizátor zejména nejsou odpovědní za jakékoliv následné poškození, zničení, ztrátu či zneužití Dárkové karty.


5.4 Pro případ, že dojde k poškození, zničení, ztrátě, krádeži či jinému zneužití Dárkové karty, Výherce má právo informovat Pořadatele prostřednictvím zákaznické linky Pořadatele na telefonním čísle 210 023 400. Pořadatel v takovém případě zajistí blokaci příslušné Dárkové karty, a to zpravidla do 5 pracovních dnů.


5.5 V případě blokace bude Výherci vystavena a zaslána nová Dárková karta s poukázkami v hodnotě evidované Pořadatelem na zablokované Dárkové kartě, a to v okamžiku její blokace. Výherce bere na vědomí, že Pořadatel (ani Organizátor) neodpovídá za případné zneužití ztracené Dárkové karty, a to ani od okamžiku, kdy bude Pořadateli oznámeno její poškození, zničení, ztráta, krádež či jiné zneužití.


5.6 Platnost Dárkové karty a poukázek je od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2024.


6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


6.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na internetové stránce www.lidl20let.cz a na internetové stránce www.lidl.cz.


6.2 Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na internetové stránce www.lidl20let.cz.


6.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.


6.4 Výhry není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích. Výhry, které nebude možné doručit Výhercům, propadají Pořadateli.


6.5 Pokud Výherce Výhry, která podléhá daňové povinnosti, není daňový rezident ČR, má povinnost doložit Organizátorovi svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své Výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice.


6.6 Nároky Soutěžících na náhradu škody, či jiné nároky vůči Pořadateli či Organizátorovi se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají zejména za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím Výhry a Dárkové karty. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají ani za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži.


6.7 Stížnosti na průběh Soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


6.8 Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nemůže Soutěžící převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.


6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tato Pravidla či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli či Organizátorovi. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem uveřejnění na internetové stránce www.lidl20let.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na

Soutěžící.


II. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ


7. SPRÁVCE


7.1 Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů Soutěžících a Výherců v rámci Soutěže je Pořadatel, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.


8. KATEGORIE A PŮVOD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1 V souvislosti se Soutěží budou zpracovávány kontaktní údaje Soutěžících (e-mailová adresa) a informace o Nákupu, identifikační a kontaktní údaje Výherců (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa), a případně další údaje sdělené Soutěžícím Pořadateli nebo Organizátorovi v souvislosti se Soutěží.


8.2 Při podezření, že Výherce může být vyloučenou osobou, budou zpracovávány osobní údaje nezbytné k potvrzení či vyloučení tohoto podezření.


8.3 Veškeré osobní údaje zpracovávané v souvislosti se Soutěží budou poskytovány přímo ze strany Soutěžících či Výherců, a to zejména v souvislosti s jejich registrací do Soutěže.


9. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ


Provedení Soutěže


9.1 Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se Soutěží k provedení Soutěže (např. evidence Soutěžících, ověření, zda Výherce není vyloučenou osobou, Losování, komunikace s Výherci, doručení Výhry). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná.


9.2 Právním základem pro toto zpracování v souvislosti se soutěží je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Propagace Soutěže a činností Pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR


9.3 Pořadatel zveřejní na webu www.lidl20let.cz a na webu www.lidl.cz seznam Výherců v rozsahu jméno, první písmeno příjmení a obec za účelem propagace Soutěže a činností Pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR. To přispěje mj. k tomu, že bude komukoliv patrné, že soutěž skutečně proběhla a nebyla smyšlená.


9.4 Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněný zájem Pořadatele, který spočívá v marketingové propagaci činnosti Pořadatele a prokázání věrohodnosti soutěže.


9.5 Zveřejnění v rozsahu jména, prvního písmena příjmení a obce, ze které Výherce pochází, by v zásadě nemělo umožňovat jednoznačnou identifikaci Výherce, avšak ve výjimečných případech to nelze vyloučit. Pokud by byla jednoznačná identifikace možná, příjemci mohou být libovolní návštěvníci uvedených webových stránek.


Odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít Dárkové karty


9.6 Pro případ, že z nějakého důvodu Výherce v jeho konkrétním případě nemůže využít Dárkovou kartu a příčinu této nemožnosti by měl odstranit Pořadatel, uchová Pořadatel evidenci Výherců a předaných Dárkových karet.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, pokud by se jednalo o smluvní nebo zákonnou povinnost odstranit vady. V jiných případech je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jde o zpracování OÚ nezbytné pro (náš a Váš společný) oprávněný zájem na možnosti bezproblémového využití Dárkových karet.


Plnění zákonných povinností Pořadatele v oblasti daní


V určitých případech může být nezbytné odvést z hodnoty Výhry daň. Za tímto účelem bude Pořadatel zpracovávat jméno a příjmení Výherce, skutečnost, že jde o Výherce a hodnotu Výhry. Právní základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti Pořadatele.


10. PŘÍJEMCI/KATEGORIE PŘÍJEMCŮ


10.1 Příjemce osobních údajů mohou být při splnění podmínek GDPR Organizátor, dopravce pověřený doručením Výhry či správce daně.


11. DOBA UCHOVÁNÍ /KRITÉRIA PRO URČENÍ DOBY UCHOVÁNÍ


11.1 Údaje zpracovávané za účelem provedení Soutěže budou vymazány do 3 měsíců po uplynutí Doby konání soutěže.


11.2 Údaje zpracovávané za účelem propagace Soutěže a činností Pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR budou vymazány do 6 měsíců po uplynutí Doby konání soutěže.


11.3 Údaje zpracovávané za účelem odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít Dárkové karty budou uchovávány po dobu trvání práv z vadného plnění, po dobu platnosti Dárkových karet či do vyřešení konkrétního případu nefunkčnosti Dárkové karty.


11.4 Údaje zpracovávané za účelem plnění povinností v oblasti daní mohou být uchovávány až po dobu 10 let.


12. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ


12.1 Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí subjektům údajů následující práva:

1) právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává, a přístup k nim;

2) právo na opravu/doplnění nesprávných/neúplných osobních údajů;

3) právo na výmaz osobních údajů;

4) právo na omezení zpracování osobních údajů;

5) právo na přenositelnost osobních údajů;

6) právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.


12.2 Pokud Soutěžící udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


12.3 Soutěžící se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


12.4 Výše uvedená práva je možné uplatnit u Pořadatele písemně dopisem na adresu Pořadatele nebo prostřednictvím zákaznického servisu: https://www.lidl.cz/kontakt .


12.5 V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se můžete obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.