Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro naše sociální sítě

(verze 22. 1. 2024)


V následujícím textu bychom Vás rádi informovali o nakládání s Vašimi údaji na našich stránkách na sociálních sítích podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).


1. Správce


Za níže uvedené shromažďování a zpracování údajů jsme odpovědní částečně my,


společnost Lidl Česká republika s.r.o.,

se sídlem Nárožní 1359/11, 150 00 Praha 5


a částečně příslušný provozovatel platformy sociální sítě (dále jen „Platforma“).


Pro určité činnosti zpracování funguje my a provozovatel platformy také jako společní správci ve smyslu čl. 26 GDPR (zpracování podle části 4).


My, společnost Lidl Česká republika s.r.o. (dále jen „Lidl“), provozujeme následující stránky na sociálních sítích (dále jen „Stránky“):


• Facebook: https://www.facebook.com/lidlcesko/

• Instagram: https://www.instagram.com/lidlcz/

• Twitter: https://twitter.com/lidlcz

• YouTube: https://www.youtube.com/user/LIDLCeskaRepublika

• LinkedIn: https://cz.linkedin.com/company/lidl-esk-republika-v-o-s-

• Spotify: https://open.spotify.com/artist/5df1MDaEizfGIh9fYEOTIJ

• Pinterest: https://cz.pinterest.com/lidlceskarepublika/


2. Odpovědnost provozovatele platformy


Na zpracování údajů prostřednictvím provozu platformy (např. správa členů a sdílených informací) máme jen omezený vliv. V místech, kde můžeme vliv uplatnit, usilujeme v rámci nám dostupných možností o to, aby provozovatel platformy zacházel s údaji v souladu právem na ochranu osobních údajů. V mnoha místech však nemůžeme zpracování dat provozovatelem platformy ovlivnit a nevíme přesně, jaké údaje zpracovává.


Provozovatel platformy provozuje celou IT infrastrukturu služby, má vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů a udržuje s Vámi jako uživatelem samostatný vztah (pokud jste registrovaným uživatelem sociální sítě). Provozovatel je navíc samostatně odpovědný za veškeré otázky týkající se údajů Vašeho uživatelského profilu, ke kterým my jako společnost nemáme přístup.


Bližší informace o zpracování údajů prostřednictvím poskytovatele platformy a dalších možnostech námitek naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů:

• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

• Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

• Twitter: https://twitter.com/en/privacy

• YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

• LinkedIn: https://cz.linkedin.com/legal/privacy-policy?

• Spotify: https://www.spotify.com/cz/legal/privacy-policy/

• Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy


V rámci používání platforem jsou Vaše osobní údaje pravidelně zpracovávány příslušným provozovatelem platformy také na serverech ve třetích zemích, zejména v USA.


3. Naše odpovědnost


a) Naše přítomnost na sociálních sítích

Účel zpracování údajů námi/právní základ:


Účelem zpracování údajů námi na našich stránkách je informování zákazníků o nabídkách, produktech, službách, akcích, soutěžích, potížích, novinkách o společnosti a interakce s návštěvníky stránek ohledně těchto témat, jakož i reagování na příslušné dotazy, pochvaly nebo kritiku.


Vyhrazujeme si právo smazat obsah, pokud to bude nezbytné. Jedná se např. o příspěvky porušující právo nebo protiprávní, nenávistné komentáře, sugestivní komentáře (explicitní sexuální obsah) nebo přílohy (např. obrázky nebo videa) v případech, kdy porušují autorská práva, osobnostní práva, trestní zákony nebo etické zásady společnosti Lidl.


Případně sdílíme Váš obsah na našich stránkách, pokud taková funkce platformy existuje, a komunikujeme s Vámi přes platformu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování údajů sleduje zájem na našem vztahu s veřejností a komunikaci.


Zpracování Vašich údajů Lidlem v rámci komunikace se zákazníky nebo soutěží nemůže provozovatel platformy nijak ovlivnit.

Jak již bylo zmíněno, v místech, v nichž nám to poskytovatel platformy umožnil, dbáme na to, aby naše stránky byly navrženy tak, aby byly, pokud možno, v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


Údaje, které jste zadali na našich stránkách, jako např. komentáře, videa, obrázky, lajky, veřejné zprávy atd. budou zveřejněny platformou k tomuto účelu a námi nebudou nikdy použity nebo zpracovávány k jinému účelu.


Příjemci/kategorie příjemců:

Vaše obsahy případně sdílíme na naše stránky, pokud taková funkce platformy existuje, a komunikujeme přes sociální sítě. Pokud nám přes platformu položíte dotaz, odkážeme Vás případně na jiný bezpečnější komunikační kanál, který zajišťuje důvěrnost. Máte vždy možnost zaslat nám důvěrný dotaz na adresu uvedenou v části 1. nebo v Impressu.


Ve vztahu k údajům, které nám zpřístupníte důvěrnou cestou (např. funkcí soukromé zprávy, dopisem nebo e-mailem) obecně vylučujeme předání údajů třetím stranám mimo skupinu Lidl. Výjimečně jsou údaje zpracovávány na základě našeho pověření zpracovatelem. Zpracovatele pečlivě vybíráme, navíc je auditujeme a smluvně zavazujeme podle čl. 28 GDPR. Dále může být nezbytné, abychom předali výňatky z Vašeho důvěrného dotazu předali smluvní partnerům ke zpracování Vašeho dotazu (např. dodavatelům v případě dotazů ke konkrétním produktům). V těchto případech je však požadavek předem anonymizován, aby Vás třetí strana nemohla identifikovat. Pokud by bylo v jednotlivém případě nutné předání osobních informací, budeme Vás o tom předem informovat a požádáme Vás o souhlas.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:

Všechny osobní údaje, které nám zpřístupníte prostřednictvím zabezpečené zprávy při dotazech (podněty, pochvala nebo kritika) vymažeme nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dnů poté, co Vám sdělíme konečnou odpověď. Uchování po 90 dnů vychází z toho, že se občas může stát, že nás jako zákazník budete i po odpovědi znovu kontaktovat ohledně totožné věci a my pak musíme dokázat navázat na předchozí korespondenci. Zkušenost ukázala, že po 90 dnech se již zpravidla další dotazy k našim odpovědím nevyskytují.


Všechny veřejné příspěvky na těchto stránkách zůstávají na časové ose neomezeně, pokud je nesmažeme kvůli aktualizaci základního tématu, porušení zákona nebo našich pokynů nebo je nesmažete Vy sami.


My sami nemáme žádnou možnost vlivu na smazání Vašich údajů provozovatelem. Na toto platí informace o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele.


b) Soutěže

Účel zpracování/právní základ:


Máte možnost se na našich internetových stránkách, z našeho newsletteru nebo na našich stránkách na sociálních sítích zúčastnit se různých soutěží. Pokud nebylo u příslušné soutěže určeno jinak nebo jste nám nedáli další výslovný souhlas, jsou osobní údaje, které jste nám sdělili v rámci účasti v soutěži, použity výhradně pro provedení soutěže (např. určení vítěze, kontaktování vítěze, zaslání výhry, popř. anonymní vyhlášení vítěze). Pokud na dotčené sociální síti vystupujete pod skutečným jménem nebo jste rozpoznatelní na fotografii ve Vašem profilu, nelze z naší strany vyloučit, že Vás identifikují jiní uživatelé.


Právní základem pro zpracování údajů v rámci soutěží je obecně čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud je v rámci soutěže učiněno prohlášení o souhlasu, je právním základem pro zpracování údajů založené na souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste v rámci soutěže udělili souhlas, máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.


Příjemci/kategorie příjemců:


K předání třetí straně dojde jen tehdy, pokud je to nezbytné k provedení soutěže, popř. zaslání výhry (např. zaslání výhry sponzorem soutěže nebo předání údajů logistickému podniku) nebo jste nám k tomu udělili výslovný souhlas. Vezměte, prosím, na vědomí, že na některých stránkách na sociálních sítích může být za určitých okolností účast možná také přímo na veřejně přístupných webech (např. na nástěnce nebo přes komentáře), a tak také jiní uživatelé mohou veřejně vidět skutečnost Vaší účasti prostřednictvím Vaší interakce s námi. Navíc v některých případech může být na příslušné stránce zjistitelná i skutečnost, že jste vyhráli. Pokud vystupujete na dotčené sociální síti pod skutečným jménem nebo jste rozpoznatelní pomocí fotografie ve Vašemu profilu, nelze z naší strany vyloučit, že Vás identifikují jiní uživatelé.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Po ukončení soutěže a oznámení vítěze budou osobní údaje účastníků smazány z portálu pro správu soutěže do dvou týdnů od zaslání výhry. Údaje vítěze budou při věcné výhře uchovány po dobu trvání nároků z odpovědnosti za vady pro vyřešení vady, příp. vylepšení nebo výměny. Při účasti v soutěži na naší stránce (např. pomocí příspěvku nebo komentáře) nemáme žádný vliv na smazání Vašich údajů provozovatelem. Na toto platí informace o ochraně osobních údajů příslušného provozovatele stránky.


c) Social Listening a Social Media Monitoring


Účel zpracování/právní základ:

Vedle informací, které nám přímo sdělíte přes platformu, používáme dále tzv. Social Listening a Social Media Monitoring, abychom si udělali představu o tom, jak vnímáte naše produkty a služby, vyhodnotili naše marketingové aktivity a identifikovali jakýkoliv potenciál pro zlepšení. Přitom jsou vyhodnocovány příspěvky na platformách odpovídající požadavku vyhledání (např. k určité produktové řadě) nebo určitým klíčovým znakům (např. zobrazení, počet kliknutí. V rámci toho jsou nahlíženy jen takové příspěvky, které jste zpřístupnili veřejně bez omezení.


Rozsah shromážděných údajů je přitom určen primárně dle způsobu a obsahu příslušného příspěvku, tak může např. příspěvek v textové podobě nebo nahraná obrazová data. V jednotlivých případech může být relevantní i uživatelské ID, pokud by Lidl chtěl nabídnout pomoc s případnými poukazy na problémy. V některých případech obdržíme od příslušného provozovatele platformy také informace o dosahu dotčených příspěvků.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci Social Listening je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože na naší straně existuje oprávněný zájem rozpoznávat ve veřejně viditelných prohlášeních případné nedostatky našich produktů a služeb a moci na ně přiměřeně reagovat.


Příjemci/kategorie příjemců:

Pokud v rámci Social Listening nebo Social Media Monitoring používáme externí zpracovatele, jsou tito smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. V rámci naší spolupráce se Socialbakers a.s. budou výše uvedené údaje za účelem Social Media Monitoringu zpravidla zpracovávány také na serverech v USA.


Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování:


Příslušné údaje Lidl nebude trvale ukládat, nýbrž pouze cíleně analyzovat s ohledem na případně potřebné reakce. Případně si můžeme Vaše údaje ponechat až 2 roky pro roční srovnávací vyhodnocení, pokud z platformy Vaše údaje neodstraníte již dříve Vy sami.

4. Vztah společných správců, čl. 26 odst. 1 GDPR


S následujícími provozovateli platforem existuje vztah podle čl. 26 odst. 1 GDPR (vztah společných správců):


• Facebook: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

• LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

• Pinterest: https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/rest-of-emea/

• Youtube: https://support.google.com/analytics/answer/9012600


Pro postupy sledování na webu, nasazené provozovatelem platformy, vystupujeme my a provozovatel platformy jako společní správci. Sledování na webu může probíhat nezávisle na tom, zda jste na platformě přihlášeni či registrováni. Jak již bylo uvedeno, bohužel na postup sledování na webu platformou můžeme jen stěží ovlivnit. Např. je nemůžeme vypnout.


Právním základem pro metody sledování na webu je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Další informace o příjemcích, popř. kategoriích příjemců, jakož i době uchování, popř. kritériích pro určení doby uchování můžete zjistit z prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele platformy. Na tyto informace nemáme žádný vliv.


Možnosti uplatnění Vašich práv k zastavení těchto metod sledování na webu nebo k odvolání Vašeho souhlasu můžete zjistit z prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele platformy, uvedeného v části 2. Můžete ohledně toho rovněž kontaktovat provozovatele platformy pomocí kontaktních údajů, uvedených v příslušném impresu.


Pokud jde o statistické údaje, které nám poskytovatel platformy poskytuje, můžeme tyto ovlivnit a omezit jen omezeně. Dbáme však na to, aby nám nebyly zpřístupněny žádné další volitelné statistické údaje.


Vezměte, prosím, na vědomí, že provozovatel platformy používá Vaše údaje o profilu a chování podle svých podmínek užití a ochrany osobních údajů k vyhodnocení Vašich zvyků, osobních vztahů a preferencí. Lidl nemá žádný vliv na zpracování nebo předání Vašich údajů prostřednictvím provozovatele platformy.


5. Zpracování údajů ve třetích zemích


Pokud předáváme údaje příjemci ve třetích zemi (sídlo mimo Evropský hospodářský prostor), můžete údaje o příjemci/kategoriích příjemců zjistit v rámci popisu příslušného zpracování. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají úroveň ochrany osobních údajů, srovnatelnou s úrovní Evropského hospodářského prostoru. Seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud v nějaké zemi není dán srovnatelný standard ochrany osobních údajů, věnujeme pozornost tomu, aby byla dostatečně zajištěna ochrana osobních údajů jinými opatřeními. Může se jednat např. o: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky Evropské komise na ochranu osobních údajů, certifikáty nebo schválené kodexy chování. Prosím obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (část 7), pokud byste k tomuto chtěli obdržet bližší informace.


Vaše používání platformy má případně také za následek zpracování Vašich údajů ve třetí zemi (sídlo mimo Evropský hospodářský prostor). Bližší informace o zpracování Vašich údajů ve třetí zemi, na které Lidl nemá žádný vliv, můžete zjistit v prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele platformy uvedeném v části 2.


6. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů

a) Přehled


Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:

• právo na přístup k Vašim osobním údajům, kterou jsou u nás uloženy podle čl. 15 GDPR,

• právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,

• právo na omezení zpracování Vašich údajů podle čl. 18 GDPR,

• právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,

právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR.


b) Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR


Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo na požádání obdržet bezplatnou informaci o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. To zahrnuje zejm. následující informace:

• účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;

• plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria ke stanovení této doby;

• existence práva na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, práva na omezení zpracování správcem nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

• existence práva podat stížnost dozorovému úřadu;

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů;

• skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a v těchto případech přinejmenším smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.


c) Právo na opravu podle čl. 16 GDPR


Máte právo požadovat od nás, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


d) Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR


Máte právo, aby byly bez zbytečného odkladu vymazány osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán některý z následujících důvodů:

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

• vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.


e) Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR


Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:

• popíráte přesnost Vašich osobních údajů;

• zpracování je protiprávní a místo výmazu žádáte o omezení použití osobních údajů;

• správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

• vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo postaveno na jisto, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


f) Právo na přenositelnost podle čl. 20 GDPR


Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje bez překážek prostřednictvím nás jinému správci, pokud

• je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

• zpracování je prováděno automatizovaně.

Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost údajů máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, pokud je to technicky proveditelné.


g) Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR


Za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování z důvodů, které se týkají Vaší konkrétní situace.


Uvedené obecné právo vznést námitku platí pro všechny účely zpracování popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, jejichž právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Narozdíl od specifického práva vznést námitku proti zpracování údajů pro účely reklamy, jsme podle GDPR povinni zohlednit takovou obecnou námitku jen, pokud k tomu uvedete důvody nadřazeného významu, např. možné ohrožení života nebo zdraví. Navíc existuje možnost obrátit se na dozorový úřad příslušný pro Lidl nebo na pověřence společnosti Lidl pro ochranu osobních údajů.


h) Právo podat stížnost dozorovému úřadu podle čl. 77 GDPR


Dále máte právo podat kdykoliv stížnost příslušnému dozorovému úřadu v oblasti ochrany osobních údajů. Můžete se obrátit na dozorový úřad země, v níž máte své bydliště, nebo na úřad země v níž má sídlo správce.


7. Kontaktní osoby


a) Kontaktní osoba při dotazech nebo k uplatnění Vašich práv vyplývajících z ochrany osobních údajů


S dotazy ohledně našich stránek na sociálních sítích nebo s uplatněním Vašich práv vyplývajících z ochrany osobních údajů při zpracování Vašich údajů se můžete obrátit na náš zákaznický servis: https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/.


b) Kontaktní osoba pro dotazy k ochraně osobních údajů


Máte-li další dotazy ke zpracování Vašich údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů.


8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnost Lidl Česká republika s.r.o. lze kontaktovat písemně na adrese uvedené v části 1., k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů, popř. na e-mailu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.