Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Prohlášení o ochraně soukromí pro dobíjecí stanice

(verze 1.0; ke dni 30.04.2022)


Děkujeme, že používáte naše dobíjecí stanice, a za Váš zájem o naše prohlášení o ochraně soukromí.


Následující prohlášení o ochraně soukromí Vás informuje o druhu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 (dále v kontextu tohoto prohlášení také jako „Lidl“, „my“ nebo „nás“ apod.). Osobní údaje jsou informace, které mohou být přímo nebo nepřímo přiřazeny k Vaší osobě. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


1. Vyhledání dobíjecích stanic


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Pomocí funkce „výběr dobíjecí stanice“ v aplikaci Lidl Plus můžete zobrazit naše dobíjecí stanice v různých mapových službách (Google Maps, Apple Maps a Huawei Map) a naplánovat trasu k vybrané dobíjecí stanici. Více informací naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus.


2. Plnění objednávek dobíjení


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Abychom mohli správně zpracovat Vaši objednávku dobíjení, obdržíme od Lidl Stiftung & Co. KG Vaše následující základní údaje:

• křestní jméno,

• příjmení,

• e-mailová adresa,

• adresa (ulice, číslo, PSČ, město),

• stát,

• zpracování Lidl Pay transakce.


Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracováváme Vaše údaje na základě smluvního vztahu mezi námi a Vámi.


Příjemci / kategorie příjemců:


Za účelem správy Vašich zákaznických základních údajů zpracovávají tyto údaje na základě našeho pokynu také zpracovatelé z oblasti hostingu, správy informací a e-mobility. Ti jsou vždy pečlivě vybíráni, podrobováni auditu a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uchováváme po dobu trvání zákonných, příp. smluvních práv z odpovědnosti za vady či ze záruky. Po uplynutích těchto lhůt uchováváme údaje o smluvním vztahu, vyžadované právními předpisy v oblasti daní, po dobu předepsanou zákonem. Po tuto dobu (zpravidla 12 let od uzavření smlouvy) údaje znovu zpracováváme jen v případě daňové kontroly nebo požadavků zákazníků.


Pokud není smlouva uzavřena, předané zákaznické základní údaje vymažeme do jednoho týdne.


3. Provedení dobíjení/vyúčtování a analýza dobíjecích procesů


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


K zahájení dobíjecího procesu na některé z našich dobíjecích stanic se musíte v aplikaci Lidl Plus přihlásit k příslušné dobíjecí stanici a začít dobíjecí proces. Při dobíjecím procesu jsou – vedle obecných údajů o stavu dobíjecí stanice – pro vnitřní účetní účely zpracovávány následující údaje ve vazbě na Vaše zákaznické ID:

• datum dobíjecího procesu,

• množství dobití (kWh),

• dobíjecí výkon (kW),

• začátek procesu dobíjení (čas),

• konec procesu dobíjení (čas),

• typ použité dobíječky.


Právním základem pro zpracování osobních údajů o Vašem dobíjecím procesu pro účetní účely je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť je to nezbytné, abychom splnili naše povinnosti uchování údajů v oblasti daní.


Pokud nevyužíváte naše dobíjecí stanice v rámci bezplatného odběru, zpracováváme pro účely vyúčtování kromě údajů uvedených v bodě 3 také Vaše fakturační a platební údaje, které musíte uvést při uzavírání placeného odběru prostřednictvím Lidl Pay:


• informace o debetní nebo kreditní kartě.


Vaše platební údaje můžeme spravovat pomocí Lidl Pay.


Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. výše uvedené údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.


Vyhodnocujeme údaje o Vašem dobíjecím procesu ve vazbě na Vaše zákaznické ID, abychom zjistili vytížení dobíjecích stanic a naplánovali další rozšiřování dobíjecích stanic.


Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle zlepšovat infrastrukturu dobíjecích stanic. Za tímto účelem budou výše uvedené údaje zpracovány do podoby anonymizované statistiky o využití dobíjecích stanic.


Příjemci / kategorie příjemců:


V rámci dobíjecího procesu jsou Vaše údaje zpracovávány na základě našeho pokynu zpracovatelem z oblasti e-mobility. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, podrobujeme auditu a smluvně zavazujeme dle čl. 28 GDPR.


Kromě toho předáváme informace o Vašem chování při dobíjení a Vaše fakturační údaje společnosti Lidl Stiftung & Co KG za účelem zobrazení potvrzení objednávky, zvýšení informativní hodnoty Vašeho uživatelského účtu v aplikaci Lidl Plus a také za účelem vyúčtování přes Lidl Pay. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Pokud Vaše údaje používáme k analýze dat k dalšímu rozvoji naší nabídky, vymažeme tyto údaje nebo z nich odstraníme vztah k určité osobě, jakmile bude dosaženo příslušného účelu opatření. Pokud Vaše údaje nepoužíváme pro tyto účely, uchováváme údaje shromážděné pro plnění smlouvy, dokud nezrušíte Vaši registraci v Lidl Plus nebo po dobu trvání zákonných, popř. smluvních práv z odpovědnosti za vady či záruky. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus.


Po uplynutích těchto lhůt uchováváme údaje o smluvním vztahu, vyžadované právními předpisy v oblasti daní, po dobu předepsanou zákonem. Po tuto dobu (zpravidla 12 let od uzavření smlouvy) údaje znovu zpracováváme jen v případě daňové kontroly nebo požadavků zákazníků.


4. Zákaznický servis


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem, nebo prostřednictvím sociálních sítí, když kontaktujete náš zákaznický servis, považujeme za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme za účelem zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, příp. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a současně i Váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na Vaše dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele našich služeb.


Příjemci / kategorie příjemců:


Když odpovídáme na Vaše dotazy, Vaše údaje zpracovávají na základě našeho pokynu také zpracovatelé z oblasti zákaznického servisu, hostingu a e-mobility. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, podrobujeme auditu a smluvně zavazujeme dle čl. 28 GDPR.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s dotazy (návrhy, pochvaly, kritika) prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, budou smazány či anonymizovány nejpozději 90 dnů od poslední odpovědi. Z našich zkušeností vyplynulo, že po 90 dnech obvykle neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů (vizte níže), Vaše osobní údaje se budou uchovávat 3 roky od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat, že jsme Vám poskytli komplexní informace a že byli splněny zákonné požadavky.


5. Vaše práva subjektu údajů


5.1 Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR


V souladu s článkem 15 odst. 1 GDPR máte právo získat od nás bezplatně informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. To zahrnuje zejména přístup k následujícím informacím:

• účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;

• kategorie Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny;

• plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

• existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

• existence práva požadovat opravu, výmaz a/nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo vznést námitku proti tomuto zpracování;

• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu;

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;

• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.


Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se na takovéto předání vztahují.


5.2 Právo na opravu podle čl. 16 GDPR


Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.


5.3 Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR


Máte právo žádat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

• vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nebo 2 GDPR, přičemž v případě námitky dle čl. 21 odst. 1 GDPR nejsou dány žádné důvody, které by umožňovaly pokračovat ve zpracovávání osobních údajů;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.


Pokud jsme Vaše osobní údaje zveřejnili a nyní jsme povinni tyto osobní údaje vymazat, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, abychom zajistili informování třetích osob, které tyto osobní údaje zpracovávají, o tom, že si přejete, aby vymazaly veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či repliky.


5.4 Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR


Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane některý z následujících případů:


• popíráte přesnost Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány;

• zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;

• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

• vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


5.5 Právo na přenositelnost podle čl. 20 GDPR


Náleží Vám právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, a které jste nám sami poskytli ke zpracování, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Toto právo Vám náleží pouze v případě, že:


• zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

• zpracování se provádí automatizovaně.


Při výkonu Vašeho práva na přenositelnost máte právo nechat osobní údaje předat přímo od nás jinému správci osobních údajů, a to je-li to technicky proveditelné.


5.6 Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR


Za podmínek čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem sledování oprávněných zájmů.


Vaše osobní údaje v takovém případě přestaneme zpracovávat. Avšak nejsem povinni to provést, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


5.7 Právo podat stížnost dozorovému orgánu podle čl. 77 GDPR


Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu v oblasti ochrany osobních údajů. Se svojí stížností se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


6. Identifikační a kontaktní údaje správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Toto Prohlášení o ochraně soukromí platí pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541 („správce“).


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat na výše uvedené adrese („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.