Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Podmínky e-dobíjení

Podmínky e-dobíjení

společnosti Lidl Česká republika s.r.o., IČ: 261 78 541 („my“ nebo „naše společnost“) pro dobíjení elektrických vozidel a používání našich dobíjecích bodů („Dobíjecí body“) a s nimi souvisejících parkovišť v České republice prostřednictvím funkcionality v aplikaci Lidl Plus („Funkcionalita“). Účinné znění od 10. 1. 2024


Aplikace Lidl Plus je provozována společností Lidl Stiftung & Co. KG, avšak smlouva o dobíjení je uzavřena při užití aplikace Lidl Plus výlučně s naší společností Lidl Česká republika s.r.o. („Smlouva o dobíjení“).


Není-li výslovně stanoveno jinak, mají výrazy začínající s velkým písmenem význam, který je jim přiřazen v podmínkách užití Lidl Plus.


1. Kdy dojde k uzavření Smlouvy o dobíjení při použití aplikace Lidl Plus?


(1) Použití Funkcionality je podmíněno založením účtu uživatele Můj Lidl v aplikaci Lidl Plus a registraci k mobilní platební službě Lidl Pay v rámci aplikace Lidl Plus. Pokud uživatel dosud nemá založen účet Můj Lidl může tak učinit v aplikaci Lidl Plus po jejím stažení. Užití a založení účtu Můj Lidl se řídí „Podmínkami použití účtu Můj Lidl“, které jsou dostupné zde, a registrace k platební službě Lidl Pay se řídí podmínky užití Lidl Plus, které jsou dostupné zde.


(2) Před zahájením dobíjení elektrického vozidla („Proces dobíjení“) je uživatel povinen se ujistit, že dobíjecí kabel a dobíjecí koncovka nevykazuje zjevné vady či poškození. Uživatel si zvolí Dobíjecí bod v aplikaci Lidl Plus buď vyhledáním na mapě, nebo nascanováním QR kódu umístěného na dobíjecím sloupku, připojí elektrické vozidlo a následně zahájí Proces dobíjení kliknutím v aplikaci Lidl Plus na tlačítko „ZAHÁJIT DOBÍJENÍ“.


(3) Kliknutím na tlačítko „ZAHÁJIT DOBÍJENÍ“ uživatel předkládá nabídku k uzavření Smlouvy o dobíjení s naší společností. Po úspěšné autorizaci platební metody Lidl Pay dojde k aktivaci Dobíjecího bodu a zahájení Procesu dobíjení. Uživatel bere na vědomí, že při autorizaci platební metody Lidl Pay dojde k blokaci v prostředí aplikace Lidl Plus uvedené částky na bankovním účtu uživatele. Nabídka k uzavření Smlouvy o dobíjení je ze strany naší společnosti akceptována aktivováním Dobíjecího bodu, což současně vede k zahájení dobíjení elektrického vozidla. Po dobu trvání Procesu dobíjení je uživatel oprávněn užívat Dobíjecí bod a související parkovací místo. Po dokončení Procesu dobíjení dojde k uvolnění části blokované jistoty odpovídající částce převyšující cenu za uskutečněný odběr.


(4) Proces dobíjení je ukončen v momentě, kdy uživatel zastaví přítok proudu (standardně stisknutím tlačítka „UKONČIT DOBÍJENÍ“ v aplikaci Lidl Plus).


(5) Pro využití Funkcionality musí uživatel disponovat internetovým připojením a technickým (mobilním) zařízením podporujícím Funkcionalitu, a to na vlastní odpovědnost a na vlastní náklady.


(6) Uzavřenou Smlouvu o dobíjení neukládáme. Uživatel má možnost po ukončení Procesu dobíjení uložit si shrnutí a vyúčtování dobíjení, stejně jako má možnost si uložit tyto Podmínky e-dobíjení ve znění účinném v okamžiku uzavření Smlouvy o dobíjení. Negarantujeme dostupnost historických znění Podmínek e-dobíjení, proto je v zájmu uživatele, aby si znění, které je součástí jeho Smlouvy o dobíjení uložil při uzavírání Smlouvy o dobíjení.


2. Jaké typy elektromobilů můžete na Dobíjecím bodu nabíjet a na co musíte dávat pozor?


(1) Na Dobíjecím bodu lze nabíjet pouze elektrická vozidla ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), v platném znění.


(2) Elektrické vozidlo a vybavení, které je zapotřebí pro Proces dobíjení, jako např. kabel, musí být v souladu s platnými právními předpisy. Naše společnost neodpovídá za kabely a konektory používané uživatelem k dobíjení, které nejsou pevně konstrukčně spojeny s Dobíjecím bodem, a to ani za jejich ztrátu či odcizení.


(3) Při dobíjení elektrického vozidla je uživatel povinen dodržovat návod k použití či veškeré pokyny k obsluze uvedené v aplikaci Lidl Plus, na dobíjecí stanici či Dobíjecím bodu.


3. Jaké technické možnosti dobíjení a jaké připojení k Dobíjecímu bodu Vám nabízíme?


(1) Nabízíme Dobíjecí body, ze kterých lze přenášet elektřinu do Vašeho elektrického vozidla s maximálním výkonem 22 kilowattů (tzv. běžný Dobíjecí bod) nebo vyšším než 22 kilowattů (tzv. vysoce výkonný Dobíjecí bod) (výkon dobíjení). K Procesu dobíjení používáme buď střídavý proud (AC) nebo stejnosměrný proud (DC). Informaci o tom, jaký výkon a typ proudu nabízí jednotlivé Dobíjecí body, zjistíte podle údajů uvedených na konkrétním Dobíjecím bodu.


(2) Pro účely připojení Vašeho elektrického vozidla jsou naše AC běžné Dobíjecí body vybaveny minimálně zásuvkami anebo zásuvkami a vozidlovými zásuvkovými spojeními typu 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-2 ED. 2 vydanou v říjnu 2017. Naše AC vysoce výkonné Dobíjecí body jsou vybaveny nejméně spojeními typu 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-2 ED. 2 vydanou v říjnu 2017. Naše DC Dobíjecí body jsou vybaveny nejméně vozidlovými zásuvkovými spojeními typu CCS Combo 2 v souladu s normou ČSN EN 62196-3 vydanou v březnu 2016 a/nebo vozidlovým zásuvkovým spojením typu CHAdeMO.


(3) Výkon dobíjení podle odst. (1) se může lišit zejména v závislosti na typu zvoleného Dobíjecího bodu (AC/DC) a připojeného vozidla. Skutečný nabíjecí výkon si vždy řídí vozidlo, nikoli dobíjecí stanice (záleží tedy na více faktorech jako: velikost a typ akumulátoru, nastavení řídící jednotky vozidla, okolní teplota, aktuální stupeň nabití akumulátoru atd.). Z tohoto důvodu nepřebíráme odpovědnost a/nebo záruku za dodržení výkonu dobíjení na Dobíjecích bodech nebo za úspěšný Proces dobíjení.


4. Kdy může být Proces dobíjení přerušen anebo snížen dobíjecí výkon?


Naše společnost je oprávněna přerušit Proces dobíjení nebo snížit dobíjecí výkon, zejména pokud:

a) dodávka elektřiny je narušena nebo přerušena v distribuční síti;

b) přerušení nebo snížení dobíjecího výkonu v okamžiku dobíjení je nezbytné z jiných technických důvodů, které brání nerušenému a nepřerušenému Procesu dobíjení;

c) povolený čas dobíjení dle článku 5 odst. (1) těchto Podmínek e-dobíjení je překročen; nebo

d) cena za odebranou elektřinu dosáhla výše blokované částky přes kreditní/debetní kartu před zahájením Procesu dobíjení. Informace ohledně výše blokované částky je k nalezení v aplikaci Lidl Plus.


5. Kdy a jak dlouho smíte dobíjet své elektrické vozidlo?


(1) Dobíjení Vašeho elektrického vozidla je povoleno po dobu devadesáti (90) minut v případě Dobíjecího bodu typu DC a po dobu čtyř (4) hodin v případě Dobíjecího bodu typu AC, není-li dále stanoveno jinak („Povolená dobíjecí doba“).


(2) Dostupnost Dobíjecího bodu je však vždy závislá na podmínkách dostupnosti a užívání parkoviště platných pro každé jednotlivé parkoviště konkrétní prodejny Lidl.


6. Za jakým účelem a na jak dlouho smíte využít parkovací plochy přímo před Dobíjecím bodem? Jaké jsou následky porušení?


(1) Parkovací plochu přímo náležející k Dobíjecímu bodu smíte využít pouze pro Proces dobíjení (viz článek 1. výše), a to maximálně po Povolenou dobíjecí dobu (viz článek 5. výše). Abychom umožnili dobít elektrické vozidlo i dalším zákazníkům, jste povinni se svým vozidlem tuto parkovací plochu neprodleně po ukončení Procesu dobíjení opustit. Použití parkovacích ploch dle předchozí věty k jiným účelům není dovoleno.


(2) V případě porušení článku 6 odst. (1) výše jsme oprávněni vozidlo odtáhnout, a to na Vaše náklady. Vyhrazujeme si také právo na náhradu škody, která nám v souvislosti s Vaším porušením článku 6 odst. (1) výše vznikne. Těmito Podmínkami e-dobíjení nejsou dotčena jiná naše práva anebo práva provozovatele parkoviště, na kterém je Dobíjecí bod umístěn, vyplývající z platných podmínek používání daného parkoviště (např. nárok na poplatek za překročení doby pro bezplatné parkování zákazníků / smluvní pokuty apod.).


7. Jaká je cena za dobíjení? Jaké jsou platební možnosti?

(1) Cena za dobíjení se stanoví dle výběru konkrétního tarifu zřetelně zobrazeného v aplikaci Lidl Plus při uzavírání Smlouvy o dobíjení. Účtujeme si cenu za dobíjení elektrického vozidla dle Vámi zvoleného tarifu a dle odebraných kilowatthodin (kWh), navýšenou o zákonnou daň z přidané hodnoty.


(2) Výše tarifu (ceny) je proměnlivá v čase a může se proto lišit v rámci různých Procesů dobíjení. Nemáte nárok na aplikaci jiného tarifu, než který je zobrazen v aplikaci Lidl Plus v okamžiku uzavírání Smlouvy o dobíjení.


(3) Úhrada ceny za dobití elektrického vozidla je provedena bezhotovostně prostřednictvím platební služby Lidl Pay v rámci aplikace Lidl Plus. Bližší informace jsou dostupné v aplikaci Lidl Plus.


8. Řešení problémů


Pro případ dotazů či řešení problémů v souvislosti s dobíjením elektrického vozidla kontaktujte zákaznickou linku na tel. 800 023 809.


9. Jaká platí další ujednání a jaké máte možnosti pro řešení sporů?


(1) Smlouva o dobíjení je uzavřena v českém jazyce.


(2) Právní vztah mezi námi a uživatelem se řídí českým právem. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.


(3) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek e-dobíjení neplatné nebo neúčinné, platí namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení.


(4) Uživatel má právo se obrátit Českou obchodní inspekci jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů k mimosoudnímu řešení sporu ze Smlouvy o dobíjení. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce.


10. Jaká platí omezení pro naši odpovědnost?


(1) Aniž tím jsou dotčeny jiná specifická ustanovení těchto Podmínek e-dobíjení, vylučuje se veškerá odpovědnost naší společnosti vůči uživatelům v maximálním rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů spojená s uzavíráním Smluv o dobíjení či užíváním Dobíjecích bodů.


(2) Neodpovídáme také za škody, které Vám mohou vzniknout v důsledku možných výkyvů napětí, ztrát napětí, výpadků napětí, jakož i jiných omezení v síti provozovatele distribuční sítě, a tedy v důsledku událostí v oblasti, za kterou odpovídá provozovatel distribuční sítě. Dále neodpovídáme za škody způsobené nesprávným používáním Dobíjecího bodu nebo v důsledku závady na elektrickém vozidle. Naše odpovědnost za takové škody je vyloučena.