Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Podmínky účasti a prohlášení o ochraně osobních údajů pro soutěž

I. Podmínky účasti

Pořadatelem soutěže je společnost Lidl Česká republika s.r.o., IČO: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174 (dále jen „Pořadatel“). Účast v soutěži se řídí výhradně zde uvedenými podmínkami.

1. Způsobilost k účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou uživateli služby Lidl Plus a mají adresu pro doručování na území České republiky a které dosáhly věku 18 let nejpozději k 11. 3. 2024 a jsou zákonnými zástupci dítěte ve věku mezi šesti a deseti lety (dále jen „zastupované dítě“) v době konání Mistrovství Evropy ve fotbale mužů od 14. června 2024 do 14. července 2024 (dále jen „UEFA EURO 2024“).


Předpokladem pro účast v soutěži rovněž je, aby zastupované dítě a účastník (případně jiný zákonný zástupce):


 • mohli vycestovat do Německa na fotbalové utkání v době konání UEFA EURO 2024 (pobyt v délce minimálně dvou nocí)
 • vlastnili platné cestovní doklady

2. Vyloučení z účasti

Přihlásit do soutěže se lze pouze jednou a účast je možná pouze vlastním jménem, resp. za zastupované dítě. V případě vícenásobného přihlášení do soutěže nebo uvedení nepravdivých údajů při registraci může být účastník ze soutěže vyloučen.


Vyloučeni z účasti v soutěži jsou všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (i jen částečně) nevyhoví těmto podmínkám účasti nebo je poruší. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a všech společností skupiny Schwarz.


Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka, u kterého existuje důvodné podezření, že při soutěži uplatňuje nekalé, podvodné či nečestné praktiky nebo porušuje tyto podmínky účasti, a to bez předchozího upozornění. Rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti jakéhokoliv odvolání. Pokud vyloučený účastník získal výhru, nárok na výhru vyloučením zaniká.

3. Účast v soutěži v Lidl Plus

Účast v soutěži je bezplatná a je účastníkem jako zákonným zástupcem učiněna ve prospěch (v zastoupení) zastoupeného dítěte. Přihlásit se do soutěže je možné od 11.03.2024 do 7. 4. 2024 Pro účast v soutěži je nutné v rámci aplikace Lidl Plus kliknout na banner UEFA EURO 2024, který se zobrazuje na domovské stránce aplikace Lidl Plus a vede k soutěži. K přihlášení do soutěže dojde zaškrtnutím pole souhlasu s těmito podmínkami a kliknutím na tlačítko „CHCI SOUTĚŽIT“.


Poté se účastníkovi zobrazí informace o jeho účtu (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) uložené v účtu Můj Lidl, které budou použity pro účast v soutěži. Tyto údaje lze následně měnit až do 7. 4. 2024 23:59. Informace o účtu lze zobrazit prostřednictvím aplikace Lidl Plus v části „Více“ – „Profil“ – „Můj Lidl účet“.

4. Konec přihlašování do soutěže

Účast v soutěži je možná až do 7.4.2024 včetně. V případě sporů ohledně včasného přihlášení do soutěže je rozhodující elektronicky zaznamenaný čas přijetí přihlášení do soutěže v systému Pořadatele (či třetí osoby, která systém provozuje).

5. Ceny

Účastník může pro zastupované dítě vyhrát místo jako doprovod hráče v rámci oficiálního programu doprovodu hráčů UEFA na zápase UEFA EURO 2024 v Německu. Dítě výherce doprovodí fotbalistu týmu České republiky na hřiště při zápase UEFA EURO 2024. Přesné datum a určení zápasu, pro který bude zastupované dítě dělat doprovod, bude oznámeno po vylosování výherců. Zastoupenému dítěti, které bude dělat doprovod, poskytne Pořadatel dres Lidl (skládající se ze šortek, trička, ponožek a bot), který zastupované dítě ponese na příslušném zápasu. Zastupované dítě obdrží také další oblečení (mikinu, bundu, tričko) a součástí výhry je rovněž následující:


 • Cesta tam a zpět z určeného místa v České republice do Německa na určené místo zápasu ve sdělený den.
 • Ubytování na dvě noci v době konání příslušného zápasu ve dvoulůžkovém pokoji ve tříhvězdičkovém nebo čtyřhvězdičkovém hotelu v blízkosti místa konání zápasu.
 • Stravování po dobu cesty na místo zápasu v Německu (večeře v den příjezdu, snídaně v hotelu, jídlo během dne formou svačiny, večeře). Další stravování již není zahrnuto (např. další stravování na stadionu).
 • Přeprava z hotelu na stadion a zpět.
 • Vstupenky kategorie 2 pro výherce (případně jiného zákonného zástupce) a zastupované dítě na zápas, ve kterém bude zastupované dítě dělat doprovod.

Výběr zápasu, na který bude zastupované dítě přiděleno jako doprovod, nelze žádným způsobem ovlivnit. Další podrobnosti (včetně itineráře) budou sděleny po losování výherců.

6. Losování výherců a oznámení o výhře

Po skončení možnosti přihlášení se do soutěže budou z účastníků vylosováni výherci, a to bez přítomnosti veřejnosti či notáře. Losování se uskuteční dne 12. 4. 2024.


Celkově bude losováno 22 výherců a 5 náhradníků v České republice.


Všichni výherci budou poté vyrozuměni e-mailem, a to nejpozději do 15. 4. 2024. Spolu s oznámením o výhře obdrží výherce personalizovaný odkaz, který povede na registrační platformu mimo Lidl Plus. Tam bude výherce vyzván, aby poskytl nebo odeslal požadované údaje o zastupovaném dítěti a o osobě/zástupci, která bude zastupované dítě doprovázet, jakož i požadované informace a dokumenty (např. údaje o cestovních dokladech zastupovaného dítěte). Jako zástupce, který bude zastupované dítě na cestě do Německa doprovázet, lze uvést i jinou osobu než účastníka. Účastník je povinen tuto jinou osobu informovat o zde uvedených podmínkách.


Pokud výherce neodpoví do 3 dnů od oznámení výhry, nárok na jeho výhru zaniká a v souladu s výše uvedenými podmínkami bude vylosován náhradní výherce. Účastník odpovídá za správnost uvedené e-mailové adresy.

7. Závěrečná ustanovení

Výhru nelze převést třetí osobě. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou a nelze je vyplatit v penězích.


Pořadatel odvede z výhry srážkovou daň v souladu s příslušnými předpisy platnými v České republice. V případě, že výherce není daňový rezident České republiky, je povinen doložit Pořadateli svůj daňový domicil nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržel informaci o své výhře. Pokud tak neučiní, Pořadatel taktéž odvede daň dle příslušných předpisů platných v České republice.


Nároky účastníka na náhradu škody, z odpovědnosti za vady, či jiné nároky vůči Pořadateli se vylučují v maximální možné míře, kterou právo České republiky připouští. Pořadatel zejm. neodpovídá za přesnost a úplnost jakýchkoliv poskytnutých informací, za vady, poškození či ztráty spojené s poskytnutím a čerpáním výher, jakékoliv technické poruchy, výpadky a funkčnost internetových a mobilních sítí, aplikace Lidl Plus, a dále pak neodpovídá za vlastnictví užitých mobilních telefonů, popř. počítačů ani za případné nedoručení zpráv. Pořadatel neodpovídá za škody, které vzniknou účastníkovi účastí v soutěži, za předpokladu, že se nejedná o škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výherce nemá nárok na vrácení či výměnu výhry.


Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s těmito podmínkami účasti a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Pořadatel je oprávněn jednostranně upravit nebo doplnit podmínky účasti či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit bez náhrady. Podmínky účasti mohou být ve zkrácené verzi komunikovány v propagačních materiálech a komunikačních kanálech Pořadatele v souvislosti se soutěží, avšak pouze tyto podmínky účasti jsou považovány za jediné, úplné a konečné.


Stížnosti na průběh soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným prostřednictvím telefonu nebo mimo lhůtu uvedenou v předchozí větě, se nepřihlíží.


Podmínky účasti se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto podmínky účasti jsou k dispozici přímo na webu Pořadatele www.lidl.cz/lidl-plus/soutez a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.

II. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce

Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů účastníků a výherců v rámci soutěže je Pořadatel.


2. Kategorie a původ zpracovávaných osobních údajů

Pro provedení soutěže je nezbytné, aby společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo, předala následující osobní údaje Pořadateli:

 • zákaznické číslo všech účastníků soutěže;
 • jméno a příjmení, jakož i telefonní číslo a e-mailová adresa výherců.

Dále může Pořadatel shromažďovat jakékoliv jiné osobní údaje nezbytné k poskytnutí výhry.

3. Účel a právní základ zpracování

Provedení soutěže


Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k provedení soutěže (např. evidence soutěžících, ověření, zda výherce není vyloučenou osobou, losování, oznámení výherců, komunikace s výherci). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a účastníkem vyplývajících z účasti v soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná. Právním základem pro zpracování pro účely provedení soutěže čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pod to spadá i výše uvedené předání údajů od společnosti Lidl Stiftung Pořadateli.


Propagace Pořadatele a skupiny Lidl v souvislosti se soutěží


V rámci soutěže mohou být pořízeny fotografie nebo videa výherce a zastoupeného dítěte, které budou použity pro účely propagace Pořadatele a skupiny Lidl. Pro tyto účely bude výherce jako zákonný zástupce zastupovaného dítěte požádán o udělení souhlasu Pořadateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Pokud bude zpracování údajů založeno na souhlasu, lze souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Odvolání vede k vymazání již shromážděných údajů.


I pro případ, že souhlas udělen nebude, může být na straně Pořadatele (byť v omezenějším rozsahu) dán oprávněný zájem na pořízení fotografií nebo videí (podobizen a audiovizuálních záznamů) výherce a/nebo zastupovaného dítěte (jakož i následném použití těchto materiálů při propagaci), a to zejména na příslušném zápasu UEFA EURO 2024, v rámci kterého bude zastupované dítě dělat doprovod. Právní základ zpracování je zmíněný oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který bude spočívat v propagaci Pořadatele a skupiny Lidl. Bez ohledu na výše uvedené platí, že proti tomuto oprávněnému zájmu lze kdykoliv vznést námitku, a Pořadatel takové zpracování ukončí, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování.


V souvislosti s pořízením videí a fotografií a jejich následném použití při propagaci (např. tisková zpráva, internetové stránka, časopis pro zaměstnance či účet na sociální síti), popř. při oznámení výherců mohou být zveřejněny též zobecněné údaje výherce (jméno, první písmeno příjmení a obec bydliště, popř. vybrané číslice z tel. čísla).


Svolení s pořízením podobizny


Pro případ výhry uděluje výherce za sebe a za zastupované dítě Pořadateli svolení s pořízením jeho podobizny a/nebo audiovizuálních záznamů a jejich zveřejněním dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), spolu s běžnou identifikací jménem, prvním písmenem příjmení a obcí bydliště.


Konání UEFA EURO 2024


Pořadatel nad rámec výše uvedeného upozorňuje, že v rámci příslušného zápasu UEFA EURO 2024, na kterém bude dělat zastupované dítě doprovod, bude docházet též k dalšímu zpracování osobních údajů, a to včetně rozsáhlého pořizování fotografií a videí, například ze strany provozovatelů rozhlasových a televizních stanic. Za takové zpracování Pořadatel neodpovídá a v případě zájmu o informace či žádostí o uplatnění svých práv je nutné obrátit se na příslušné správce/osoby shromažďující osobní údaje.

4. Příjemci/kategorie příjemců

Údaje jsou předány třetím osobám, jen pokud je to nezbytné pro provedení soutěže (např. organizace výhry společností Lidl Stiftung a Unií evropských fotbalových asociací (UEFA)) nebo za účelem zveřejnění výherců (např. na sociálních sítích). Kromě toho údaje třetím osobám nepředáváme.


Kromě toho může Pořadatel a partnerské společnosti shromažďovat další osobní údaje přímo od výherců v rámci losování, které jsou nezbytné pro zaslání nebo předání výhry. Viz samostatné zásady ochrany osobních údajů na registrační platformě.

5. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování

Pořadatel bude osobní údaje účastníků zpracovávat v rozsahu nezbytném pro realizaci soutěže (jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mailová adresa), a to max. po dobu 3 měsíců od skončení doby konání soutěže. Údaje výherců budou uchovávány po dobu trvání právních a smluvních nároků v případě výher.


Osobní údaje, fotografie a videa zpracovávané pro účely propagace Pořadatele a skupiny Lidl v souvislosti se soutěží budou uchování po dobu, po kterou bude vyhodnoceno jako relevantní o soutěži informovat. Tuto dobu a relevanci dalšího zpracování bude Pořadatel pravidelně, minimálně 1x za rok vyhodnocovat.

6. Práva subjektů údajů

Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí účastníkům jakožto subjektům údajů následující práva:

 • právo na bezplatnou informaci o tom, jaké jeho osobní údaje Pořadatel zpracovává;
 • právo na opravu nesprávných zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.

Pokud účastník udělil v souvislosti se soutěží souhlas, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.


Účastníci soutěže se navíc mohou se svojí stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.gov.cz).


Výše uvedená práva mohou účastníci uplatnit u Pořadatele na výše uvedených kontaktních údajích v části 1., příp. přes kontaktní formulář.


V případě dotazů ke zpracování osobních údajů Pořadatelem se mohou účastníci obracet na pověřence Pořadatele pro ochranu osobních údajů, a to na výše uvedených kontaktních údajích („k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“) či prostřednictvím e-mailové adresy ochranaosobnichudaju@lidl.cz.