Banner

Prohlášení o ochraně soukromí Hodnocení nákupu ze zákaznického pohledu

Děkujeme za váš zájem o hodnocení nákupu v prodejnách ze zákaznického pohledu.


Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto se snažíme, abychom vám zajistili právo na informační sebeurčení. V následujícím textu bychom vás chtěli informovat o tom, které osobní údaje, v jakém okamžiku a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a používáme.


1. Správce ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR


Pokud není v jednotlivých oddílech (zvýrazněné nadpisy) tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, je správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 GDPR společnost


Lidl Česká republika s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Nárožní 1359/11

158 00 Praha 5

ochranaosobnichudaju@lidl.cz


2. Používání nástroje pro hodnocení


2.1 Soubory protokolů


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Při otevření našich webových stránek budou prostřednictvím prohlížeče používaného ve vašem koncovém zařízení automaticky a bez vašeho přičinění na server našich webových stránek odeslány


• IP adresa dotazujícího se zařízení s připojením k internetu,

• datum a přesný čas přístupu,

• název a URL vyvolaného souboru,

• webové stránky / aplikace, ze které se přístup uskutečnil (odkazující URL),

• prohlížeč, který používáte, a případně operační systém vašeho počítače s přístupem k internetu,

• název vašeho poskytovatele přístupu,

• unikátní ID uživatele,

• počet vašich dosavadních účastí v průzkumech,

• čas potřebný ke zodpovězení dotazů průzkumu


a budou na něm dočasně uloženy v tzv. souboru protokolu pro následující účely:


• zajištění bezproblémového navázání připojení,

• zajištění pohodlného používání našich webových stránek / naší aplikace,

• vyloučení pokusů o podvod při průzkumu a

• vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.


Vezměte, prosím, na vědomí, že během prvních 7 dnů po skončení průzkumu existuje čistě hypotetická možnost vyvodit závěry o vámi používané IP adrese při vyhledávání prodejny. Tuto možnost nevyužíváme a naše interní směrnice ji vylučují.


Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

Příjemci / kategorie příjemců:


V rámci přípravy našeho zákaznického průzkumu využíváme specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti zákaznických průzkumů. Vaše osobní údaje zpracovávají z našeho pověření jako zpracovatelé a jsou vždy pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR. Všechny společnosti uvedené v našem seznamu aktuálně používaných cookies jako poskytovatelé.


Doba uchování/ kritéria pro určenídoby uchování:


Údaje týkající se doby odpovídání na dotazy průzkumu jsou po 90 dnech archivovány a poté po dalších 14 dnech trvale vymazány. To je nutné, abychom mohli umožnit dlouhodobé vyhodnocování průzkumů a současně zamezit pokusům o podvod.


Zbývající údaje protokolu jsou po 7 dnech archivovány a po 14 dnech trvale vymazány.


2.2 Používání souborů cookie a podobných technologií ke zpracování údajů o užívání


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


My, společnost Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správcem osobních údajů v souvislosti s používáním tzv. souborů cookie a dalších podobných technologií pro zpracování údajů o užívání na všech (sub)doménách na adrese https://www.lidl.cz/hodnoceni.


Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při vaší návštěvě našich webových stránek uloží na vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie nezpůsobují na vašem koncovém zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný malware. Do souboru cookie se ukládají informace, které vždy souvisí s konkrétně používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že tak získáme přímé poznatky o vaší identitě.


Používání technicky nezbytných souborů cookie a dalších technicky nezbytných technologií ke zpracování údajů o užívání slouží k zajišťování poskytování našeho průzkumu.


Přehled informací o používaných souborech cookie a ostatních technologiích společně s příslušnými účely zpracování, dobami uložení a případně zúčastněnými poskytovateli třetích stran naleznete v našem níže uvedeném seznamu aktuálně používaných cookies.


V rámci používání technicky nutných souborů cookie a podobných nezbytných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na stanoveném účelu zpracovávají zejména následující typy osobních údajů:


• uživatelské vstupy pro zachování údajů pro více podstránek (např. uložení vašeho souhlasu s používáním souborů cookie),

• události důležité z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání podvodného chování při zadávání).


Právním základem pro používání technicky nutných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje tedy zpracováváme na základě našeho (souběžného) oprávněného zájmu na shromažďování údajů za účelem zlepšení nabídky našich prodejen.


Seznam souborů cookie:

KategorieNázevPoskytovatelTypÚčelPlatnost
NutnéNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaNutnéCookie slouží k umožnění vyrovnávání zatížení.Relace
NutnéConsentMedalliaNutnéZáznamy, zda respondent přijal podmínky užití cookies.1 rok
NutnéADRUMAppDynamicsNutnéPomáhá porozumět zkušenostem respondenta a poskytuje podporu.Relace

Příjemci / kategorie příjemců:


V rámci zpracování údajů pomocí souborů cookie a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání pověřujeme specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti zákaznických průzkumů.


Vaše osobní údaje zpracovávají z našeho pověření jako zpracovatelé a jsou vždy pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR. Jako zpracovatelé pro nás pracují všechny společnosti uvedené ve výše zobrazeném seznamu aktuálně používaných cookies jako poskytovatelé.


Doba uchování/ kritéria pro určení doby uchování:


Dobu uložení souborů cookie můžete zjistit v našem shora uvedeném seznamu aktuálně používaných cookies.


3. Zákaznický průzkum týkající se zkušeností z nakupování


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


V rámci průzkumu mezi zákazníky shromažďujeme údaje o jejich subjektivní zkušenosti z nakupování. Cílem je nepřetržité zlepšování vašeho zážitku z nakupování v našich prodejnách.


Právním základem pro toto zpracování je náš souběžný oprávněný zájem na zlepšování vašeho zážitku z nakupování v našich prodejnách ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Příjemci / kategorie příjemců:


V rámci zpracování údajů pověřujeme specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti zákaznických průzkumů. Vaše osobní údaje zpracovávají z našeho pověření jako zpracovatelé a jsou vždy pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/ kritéria pro určení doby uchování:


Doba uložení dat z průzkumu činí 12 měsíců. Poté se všechny hodnoty shrnou na začátek příslušného měsíce, ve kterém byl průzkum prováděn, a to tak, že k údajům z průzkumu nelze přiřadit žádný časový údaj.


4. Soutěž


Účel zpracování osobních údajů / právní základ:


Pokud jsou v rámci soutěže ukládány osobní údaje účastníků (jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, číslo domu, PSČ a město), používají se tyto údaje pouze k realizaci soutěže. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Příjemci / kategorie příjemců:


Zpracováním osobních údajů pověřujeme poskytovatele služeb, kteří se specializují na výherní soutěže. Vaše osobní údaje zpracovávají z našeho pověření jako zpracovatelé a jsou vždy pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni dle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/ kritéria pro určení doby uchování:


Po skončení soutěže a vyhlášení vítězů budou osobní údaje účastníků, kteří nezvítězili bezodkladně smazány.. V případě výherců věcných cen jsou osobní údaje uloženy po dobu 2 let a v případě výherců poukázek po dobu 1 roku od konce kalendářního roku, v němž proběhlo kolo soutěže, ve kterém se účastník soutěže stal výhercem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů pořadatele soutěže spočívajících v prokázání odeslání výhry výherci, popř. za účelem řešení případných nároků z odpovědnosti za vady, reklamací či stížností.

5. Předávání údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor


Pokud předáváme údaje příjemcům do třetích zemí (se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z údajů o příjemcích/ kategoriích příjemců v rámci popisu příslušného zpracování osobních údajů. Takzvanými rozhodnutími o odpovídající ochraně Evropská komise některým třetím zemím stvrzuje standard ochrany osobních údajů srovnatelný s úrovní v Evropském hospodářském prostoru. Seznam těchto zemí naleznete pod odkazem http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs.


Pokud v zemi není odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dohlížíme na to, aby ochrana osobních údajů byla dostatečně zajištěna jinými opatřeními. To je možné například pomocí závazných podnikových pravidel, standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí , osvědčení, nebo schválených kodexů chování. Obraťte se, prosím, na pověřence pro ochranu osobních údajů (oddíl 7), pokud si přejete k této problematice obdržet bližší informace.


6. Práva subjektů údajů


Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo požadovat bezplatně informace o osobních údajích, které o vás má správce uložené.


Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte dále u svých osobních údajů právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR).


Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování. Pokud proti zpracování údajů vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, ledaže správce prokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů.


Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR.


Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli s účinkem do budoucna odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost předchozího zpracování.


Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obraťte písemně poštou nebo e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


7. Další dotazy


Pokud máte jakékoli další dotazy ohledně shromažďování, zpracovávání a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:


Lidl Česká republika s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Nárožní 1359/11

158 00 Praha 5

ochranaosobnichudaju@lidl.cz


Stav: 5. 2. 2024